Commit ad2b99f9 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by Sebastian Kaspari
Browse files

Import l10n.

parent 07748f69
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -429,6 +429,8 @@
<!-- Turn On Sync Preferences -->
<!-- Header of the Turn on Sync preference view -->
<string name="preferences_sync">Уключыць сінхранізацыю</string>
<!-- Preference for pairing -->
<string name="preferences_sync_pair">Скануйце код спалучэння ў Firefox на камп’ютары</string>
<!-- Preference for account login -->
<string name="preferences_sync_sign_in">Увайсці</string>
......@@ -1059,6 +1061,10 @@
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Пачніце сінхранізаваць закладкі, паролі і шмат іншага праз свой уліковы запіс Firefox.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Падрабязней</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_3">Вы ўвайшлі як %s у іншым браўзеры Firefox на гэтай прыладзе. Ці хочаце аўтарызавацца з дапамогай гэтага ўліковага запісу?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Так, увайсці</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1216,10 +1222,14 @@
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Дазволены</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Трэкеры сацыяльных сетак</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_description">Абмяжоўвае мажлівасць сацыяльных сетак асочваць вашу дзейнасць у сеціве.</string>
<!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_title">Міжсайтавыя кукі асочвання</string>
<!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cryptominers_title">Майнеры крыптавалют</string>
<!-- Description of cryptominers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cryptominers_description">Не дазваляе шкодным скрыптам атрымаць доступ да Вашай прылады для здабычы крыптавалюты.</string>
<!-- Category of trackers (fingerprinters) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_fingerprinters_title">Збіральнікі лічбавых адбіткаў</string>
<!-- Description of fingerprinters that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......@@ -1247,6 +1257,12 @@
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | Бібліятэкі OSS</string>
<!-- Category of trackers (redirect trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_title">Трэкеры перанакіравання</string>
<!-- Description of redirect tracker cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_description">Ачышчае кукі, усталяваныя шляхам перанакіравання на вядомыя асочвальныя вэб-сайты.</string>
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Падтрымка</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
......
......@@ -146,6 +146,8 @@
<!-- Menu option on the toolbar that takes you to synced tabs page-->
<string name="synced_tabs">Համաժամեցված ներդիրներ</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.) for the Resync tabs button -->
<string name="resync_button_content_description">Կրկնահամաժամեցում</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Գտնել էջում</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -327,6 +329,8 @@
<string name="preferences_search_browsing_history">Որոնել դիտարկումների պատմությունում</string>
<!-- Preference title for switch preference to suggest bookmarks when searching -->
<string name="preferences_search_bookmarks">Որոնել էջանիշեր</string>
<!-- Preference title for switch preference to suggest synced tabs when searching -->
<string name="preferences_search_synced_tabs">Որոնել համաժամեցված ներդիրները</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Հաշվի կարգավորումներ</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
......@@ -1159,6 +1163,8 @@
<string name="sign_in_with_camera">Մուտք գործեք ձեր տեսախցիկի հետ</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
<string name="sign_in_with_email">Փոխարենը օգտ. էլ. փոստ</string>
<!-- Text shown for settings option for create new account text.'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="sign_in_create_account_text"><![CDATA[Չունե՞ք հաշիվ: <u>Ստեղծեք նորը</u>՝ Firefox-ը տարբեր սարքերի միջև համաժամեցնելու համար:]]></string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_confirmation_message">Firefox-ը կկանգնեցնի համաժամացումը ձեր հաշվի հետ, բայց չի ջնջվի այս սարքում ձեր դիտարկման որևէ տվյալ։</string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account. The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -1268,6 +1274,11 @@
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | OSS գրադարաններ</string>
<!-- Category of trackers (redirect trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_title">Վերաուղղորդել հետագծիչները</string>
<!-- Description of redirect tracker cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_description">Վերաուղղորդմամբ կայված՝ մաքրում է թխուկները հայտնի հետագծիչ կայքերից:</string>
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Աջակցում</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
......
......@@ -1181,6 +1181,8 @@
<string name="sign_in_with_camera">カメラを使ってログイン</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
<string name="sign_in_with_email">代わりにメールアドレスを使う</string>
<!-- Text shown for settings option for create new account text.'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="sign_in_create_account_text"><![CDATA[アカウントをお持ちでない方は、<u>アカウントを作成</u>して Firefox を端末間で同期しましょう。]]></string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_confirmation_message">Firefox はアカウントとの同期を停止しますが、この端末上の閲覧データは削除されません。</string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account. The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -1288,6 +1290,11 @@
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | OSS ライブラリー</string>
<!-- Category of trackers (redirect trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_title">リダイレクトトラッカー</string>
<!-- Description of redirect tracker cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_description">既知のトラッキングウェブサイトへのリダイレクトにより設定された Cookie を消去します。</string>
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">サポート</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
......
......@@ -266,6 +266,8 @@
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Buka tutumbu di tab nyamuni</string>
<!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
<string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Ngidinan layar dina langlangan nyamuni</string>
<!-- Will inform the user of the risk of activating Allow screenshots in private browsing option -->
<string name="preferences_screenshots_in_private_mode_disclaimer">Lamun diidinan, tab pribadi bakal katémbong nalika sababaraha aplikasi muka</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
<string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Tambahan tarabas nyungsi nyamuni</string>
<!-- Preference for accessibility -->
......@@ -1056,10 +1058,6 @@
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Mimitian nyingkronkeun markah, kecap konci, jeung nu lianna maké akun Firefox anjeun.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Lenyepan</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Anjeun asup salaku %s dina séjén panyungsi Firefox di ieu telepon. Anjeun rék asup maké ieu akun?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Enya, asupkeun</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1306,8 +1304,6 @@
<!-- Placeholder text for the TextView in the Add to Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Ngaran takulan</string>
<!-- Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Anjeun bisa kalawan gampang nambahkeun ieu raramatloka kana layar Tepas ponsél pikeun aksés instan sarta maluruh leuwih gancang kawas muka aplikasi.</string>
<!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Login jeung kecap sandi</string>
......@@ -1537,7 +1533,7 @@
<string name="saved_login_duplicate">Login maké éta sandiasma geus aya</string>
<!-- Synced Tabs -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<string name="synced_tabs_connect_another_device">Sambungkeun séjén paranti.</string>
<!-- Text displayed asking user to re-authenticate -->
<string name="synced_tabs_reauth">Mangga oténtikasi ulang.</string>
......@@ -1556,8 +1552,6 @@
<!-- Top Sites -->
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Wates loka top geus kahontal</string>
<!-- Content description text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_content">Pikeun nambah loka top anyar, piceun hiji. Pencét lila lokana sarta pilih piceun.</string>
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">Okéh, Ngarti</string>
......@@ -1567,7 +1561,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Piceun</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Maksimalkeun %s.</string>
......@@ -1575,4 +1569,9 @@
<string name="no_collections_header1">Kumpulkeun hal anu penting pikeun anjeun</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Ngagabungkeun pamaluruhan, loka sareng tab anu sami pikeun aksés gancang engké.</string>
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Anjeun asup salaku %s dina séjén panyungsi Firefox di ieu telepon. Anjeun rék asup maké ieu akun?</string>
<!-- Deprecated: Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Anjeun bisa kalawan gampang nambahkeun ieu raramatloka kana layar Tepas ponsél pikeun aksés instan sarta maluruh leuwih gancang kawas muka aplikasi.</string>
</resources>
......@@ -74,6 +74,8 @@
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Нодида гузарондан</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Дастрасии камера лозим аст. Ба «Танзимоти Android» гузаред, ба «Иҷозатҳо» зарба занед, пас ба «Иҷозат додан» зарба занед.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Гузариш ба танзимот</string>
......@@ -190,6 +192,8 @@
<string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">Иҷозат додан</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
<string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">Иҷозат дода нашавад</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint title text -->
<string name="search_suggestions_onboarding_title">Ба пешниҳодҳои ҷустуҷӯ дар ҷаласаҳои махфӣ иҷозат диҳед?</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
<string name="search_suggestions_onboarding_learn_more_link">Маълумоти бештар</string>
......@@ -945,6 +949,8 @@
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar_action">АЗ НАВ КӮШИШ КАРДАН</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with pairing -->
<string name="sign_in_with_camera">Ворид шудан ба воситаи камера</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
<string name="sign_in_with_email">Ба ҷояш почтаи электрониро истифода баред</string>
<!-- Option to continue signing out of account shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_disconnect">Қатъ кардани пайваст</string>
<!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
......
......@@ -1160,6 +1160,8 @@
<string name="sign_in_with_camera">ลงชื่อเข้าด้วยกล้องของคุณ</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
<string name="sign_in_with_email">ใช้อีเมลแทน</string>
<!-- Text shown for settings option for create new account text.'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="sign_in_create_account_text"><![CDATA[ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่? <u>สร้างบัญชี</u>เพื่อซิงค์ Firefox ระหว่างอุปกรณ์]]></string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_confirmation_message">Firefox จะหยุดการซิงค์กับบัญชีของคุณ แต่จะไม่ลบข้อมูลการเรียกดูใด ๆ ของคุณบนอุปกรณ์นี้</string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account. The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -1268,6 +1270,11 @@
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | ไลบรารี OSS</string>
<!-- Category of trackers (redirect trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_title">ตัวติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง</string>
<!-- Description of redirect tracker cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_redirect_trackers_description">ล้างคุกกี้ที่ตั้งโดยการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ติดตามที่รู้จัก</string>
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">การสนับสนุน</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
......
......@@ -722,7 +722,7 @@
The first parameter is the number of bookmarks selected -->
<string name="bookmarks_multi_select_title">%1$d yer imi seçildi</string>
<!-- Bookmark editing screen title -->
<string name="edit_bookmark_fragment_title">Yer imini düzenle</string>
<string name="edit_bookmark_fragment_title">Yer imi düzenle</string>
<!-- Bookmark folder editing screen title -->
<string name="edit_bookmark_folder_fragment_title">Klasörü düzenle</string>
<!-- Bookmark sign in button message -->
......
......@@ -86,6 +86,7 @@ locales = [
"te",
"tg",
"th",
"tl",
"tr",
"trs",
"uk",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment