Unverified Commit 968c2565 authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Translations update

parent b0739b02
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "لنستخدم قناعًا ،لنستخدم Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "لنواجه جائحة المراقبة.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "سيتم مطابقة تبرعك بواسطة أصدقاء Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Use a mask, use Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resist the surveillance pandemic.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Useu una màscara, useu Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resistiu la pandèmia de la vigilància.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Noste masku, používejte Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Odolávejte pandemii dozoru.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Friends of Tor váš sponzorský dar zdvojnásobí.">
......@@ -73,52 +73,52 @@ onionServices.errorPage.onionSite=Onionsíť
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.descNotFound.header=Onionsíť nebyla nalezena
onionServices.descNotFound=Nejpravděpodobnější příčina je, že onionsíť je offline. Kontaktuje administrátora onionsítě.
onionServices.descNotFound.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be found on the hashring and therefore the service is not reachable by the client.
onionServices.descNotFound.longDescription=Detaily: %S - Požadovaný deskriptor onion služby nebyl nalezen v hashringu, proto není tato služba klientovi dostupná.
# Tor SOCKS error 0xF1:
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.descInvalid.header=Onionsíť nemůže být dosažena
onionServices.descInvalid=Onionsíť je nedostupná kvůli interní chybě.
onionServices.descInvalid.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be parsed or signature validation failed.
onionServices.descInvalid.longDescription=Detaily: %S - Požadovaný deskriptor onion služby se nepodařilo naparsovat nebo selhala validace podpisu.
# Tor SOCKS error 0xF2:
onionServices.introFailed.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.introFailed.header=Onionsíť byla odpojena
onionServices.introFailed=Nejpravděpodobnější příčina je, že onionsíť je offline. Kontaktuje administrátora onionsítě.
onionServices.introFailed.longDescription=Details: %S — Introduction failed, which means that the descriptor was found but the service is no longer connected to the introduction point. It is likely that the service has changed its descriptor or that it is not running.
onionServices.introFailed.longDescription=Detaily: %S - Zavedení selhalo, to znamená, že deskriptor byl nalezen, ale služba není nadále připojená k zaváděcímu bodu. Je pravděpodobné, že služba změnila svůj deskriptor nebo neběží.
# Tor SOCKS error 0xF3:
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.rendezvousFailed.header=Připojení k Onionsíti není možné
onionServices.rendezvousFailed=Onionsíť je zaneprázdněná, nebo je síť Tor přetížená. Zkuste to později.
onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Details: %S — The client failed to rendezvous with the service, which means that the client was unable to finalize the connection.
onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Detaily: %S - Klientovi se nepodařilo dokončit spojení se službou.
# Tor SOCKS error 0xF4:
onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Je vyžadováno oprávnění
onionServices.clientAuthMissing.header=Onionsíť vyžaduje autentizaci.
onionServices.clientAuthMissing=Přístup k onionsíti vyžaduje klíč, ale žádný nebyl poskytnut.
onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Details: %S — The client downloaded the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content because client authorization information is missing.
onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Detaily: %S - Klient stáhnul požadovaný deskriptor onion služby, ale nepodařilo se dešifrovat jeho obsah, protože chybí informace o jeho autorizaci.
# Tor SOCKS error 0xF5:
onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Autorizace selhala.
onionServices.clientAuthIncorrect.header=Onionsite Authentication Failed
onionServices.clientAuthIncorrect.header=Autentizace Onion stránky selhala
onionServices.clientAuthIncorrect=Poskytnutý klíč je nesprávný, nebo byl zrušen. Kontaktujte administrátora onionsítě.
onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Details: %S — The client was able to download the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content using the provided client authorization information. This may mean that access has been revoked.
onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Detaily: %S - Klientovi se podařilo stáhnout požadovaný deskriptor onion služby, ale nepodařilo se dešifrovat jeho obsah poskytnutými autorizačními údaji. To může znamenat, že možnost přístupu byla odebrána.
# Tor SOCKS error 0xF6:
onionServices.badAddress.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.badAddress.header=Neplatná adresa Onionsítě
onionServices.badAddress=The provided onionsite address is invalid. Please check that you entered it correctly.
onionServices.badAddress.longDescription=Details: %S — The provided .onion address is invalid. This error is returned due to one of the following reasons: the address checksum doesn't match, the ed25519 public key is invalid, or the encoding is invalid.
onionServices.badAddress=Zadaná adresa onion stránky je neplatná. Prosím zkontrolujte, že je zadaná správně.
onionServices.badAddress.longDescription=Detaily: %S - Poskytnutá .onion adresa není valid. Tato chyba se vyskytuje v následujících situacích: kontrolní součet adresy nesedí, ed25519 veřejný klíč není validní, nebo je nevalidní kódování.
# Tor SOCKS error 0xF7:
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.introTimedOut.header=Onionsite Circuit Creation Timed Out
onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to a poor network connection.
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
onionServices.introTimedOut.header=Vytvoření okruhu Onion stránky timeoutovalo
onionServices.introTimedOut=Spojení s onion stránkou se nezdařilo, pravděpodobně kvůli slabému připojení k síti.
onionServices.introTimedOut.longDescription=Deetaily: %S - Časový limit spojení s onion službou vypršel při budouvání okruhu.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.description2=%S vyžaduje vaše ověření.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Zadejte svůj soukromý klíč pro tuto službu onion
onionServices.authPrompt.done=Hotovo
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=H
onionServices.authPrompt.invalidKey=Zadejte prosím platný klíč (52 znaků base32, nebo 44 znaků base64)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tor s vaším klíčem nelze nastavit
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.header=Autentizace Onion služeb
onionServices.authPreferences.overview=Některé onion služby vyžadují, abyste se idenitfikovali klíčem (něco jako heslo), než k nim budete moci přistoupit.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Uložené klíče...
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Klíče Služby Onion
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Klíče pro následující onion stánky jsou uloženy na vašem počítači
......@@ -126,18 +126,18 @@ onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsíť
onionServices.authPreferences.onionKey=Klíč
onionServices.authPreferences.remove=Odstranit
onionServices.authPreferences.removeAll=Odstranit všechny
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Nelze načíst klíče z Toru
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Klíč nelze odstranit
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Always Prioritize Onions
onionLocation.alwaysPrioritize=Vždy upřednostňovat Onion stránky
onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=a
onionLocation.notNow=Nyní ne
onionLocation.notNowAccessKey=n
onionLocation.description=There's a more private and secure version of this site available over the Tor network via onion services. Onion services help website publishers and their visitors defeat surveillance and censorship.
onionLocation.description=Existuje soukromější a bezpečnější verze těchto stránek dostupná přes síť Tor a její onion služby, které pomáhají vlastníkům a uživatelům těchto stránek zabránit sledování a cenzuře.
onionLocation.tryThis=Vyzkoušet Onion Služby
onionLocation.onionAvailable=.onion available
onionLocation.learnMore=Learn more…
onionLocation.onionAvailable=.onion dostupný
onionLocation.learnMore=Zjistěte více...
onionLocation.always=Vždy
onionLocation.askEverytime=Ptát se vždy
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Upřednostňovat známé .onion stránky.
......
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Brug en maske, brug Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Modsæt dig den pandemiske overvågning.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Nutze eine Maske, nutze Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Wehre dich gegen die Überwachungspandemie.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Ihre Spende wird durch die Freunde von Tor verdoppelt.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΑΣΚΑ, ΒΑΖΟΥΜΕ TOR.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Κόντρα στην πανδημία της παρακολούθησης.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Usa un tapaboca, usa Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resistí a la pandemia de vigilancia.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Tu donación va a ser emparejada por Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Usa una mascarilla, usa Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resiste a la pandemia de vigilancia.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "A tu donación la emparejará Amigos de Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Use a mask, use Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resist the surveillance pandemic.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "از ماسک استفاده کنید، از Tor استفاده کنید.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "در برابر دنیاگیری نظارت مقاومت کنید.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Utilisez un masque, utilisez Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Résistez à la pandémie de surveillance.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Votre don sera égalé par les Amis de Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Úsáid masc, úsáid Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Seas an fód in aghaidh phaindéim an fhaireachais.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -31,5 +31,6 @@
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "תרום עכשיו">
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "שימו מסכה, שימו Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "התנגדו למגפת הריגול.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "שים מסיכה, שים Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "התנגד למגפת המעקב הסמוי.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "התרומה שלך תושווה על ידי חברים של Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Használjon maszkot, használjon Tor-t.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Álljon ellen a lehallgatási pandémiának.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -32,4 +32,5 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Gunakan masker, gunakan Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resist the surveillance pandemic.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Lawan pandemi pengawasan.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Donasi Anda akan disesuaikan oleh Teman Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Fáðu þér grímu - notaðu Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Verðu þig fyrir eftirlitsfaraldrinum.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Usa una maschera, usa Tor.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Resisti alla pandemia di sorveglianza.">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "La tua donazione sarà riconosciuta da Friends of Tor.">
......@@ -33,3 +33,4 @@
<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "マスクを使い、Tor も使おう。">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "監視パンデミックに対抗しよう。">
<!ENTITY aboutTor.ey2020.donationmatch "Your donation will be matched by Friends of Tor.">
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment