boklm-tbb-nightly-build.yml 139 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
---

- hosts: boklm-tbb-nightly-build
  roles:
      - role: tbb-builder
      - role: tbb-nightly-build
      - role: unattended-upgrades