Unverified Commit 3c2422e3 authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update Polish (pl) translations.

 * THANKS to hoek, yodaa, maxxx, and sebx.
parent 114ed194
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# yodaa <slayer123312@gmail.com>, 2013
# yodaa <aron.plotnikowski@cryptolab.net>, 2013
# JerBen <ayurveda63@gmail.com>, 2012
# bogdrozd <bog.d@gazeta.pl>, 2013
# hoek <hoek@hoek.pl>, 2014
# maxxx <maxxxrally@gmail.com>, 2014
# sebx, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-24 00:30+0000\n"
"Last-Translator: yodaa <slayer123312@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-29 21:11+0000\n"
"Last-Translator: sebx\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,82 +24,315 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "bridge"
#. "bridges"
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fte"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#. "TBB"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Przepraszamy! Ale coś poszło nie tak z Twoim zapytaniem."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[To jest wiadomość generowana automatycznie; prosimy na nią nie odpisywać.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Oto Twoje bridges:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Przekroczono limit szybkości. Proszę zwolnij! Minimalny czas pomiędzy \nwiadomości e-mail to %s godzin. Wszystkie dodatkowe e-maile w tym okresie będą ignorowane."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "POLECENIA: (łącz polecenia, aby sprecyzować kilka opcji jednocześnie)"
#: lib/bridgedb/strings.py:27
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Witamy w BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:29
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Obecnie obsługiwane transport TYPEs:"
#: lib/bridgedb/strings.py:30
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Witaj, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Witaj przyjacielu!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Klucze Publiczne"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:36
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Ten email zastał wygenerowany przez tęcze, jednorożce i gwiazdki \ndla %s w %s o %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:42
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB może dostarczać połączenia mostkowe z kilkoma %stypes włączanymi protokołami%s,\nktóre mogą pomóc ukryć Twoje połączenie do Sieci Tor, tworząc trudniejsze\ndo podsłuchania dla osób obserwujących ruch sieci w celu ustalenia gdzie się znajdujesz\nużywając Tor.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:48
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Niektóre połączenia mostkowe z adresami IPv6 są również dostępne, pomimo,\nże niektóre wtyczki protokołów nie są kompatybilne z IPv6.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:52
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Dodatkowo, BridgeDB posiada mnóstwo mostkó plain-ol'-vanilla %s bez jakichkolwiek\nwtyczek protokołów transportowych %s, które mogą nie wydawać się zbyt przydatne, ale mogą w wielu przypadkach pomagać w obejściu śledzenia przez osoby trzecie naszej transmisji w sieci.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:65
msgid "What are bridges?"
msgstr "Czym są mostki?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:66
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Przekaźniki mostkowe %s są przekaźnikami Tora, które pozwalają obchodzić cenzurę."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Mostki %s są bramkami sieci Tor pomagającymi obejść chęć śledzenia transmisji przez osoby trzecie."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:71
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Potrzebuję alternatywnego sposobu na pozyskanie mostków!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:72
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Innym sposobem na znalezienie publicznych adresów mostków jest wysłanie e-maila (z adresu %s lub %s) na %s z samą linią 'get bridges' w zawartości wiadomości"
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Innym sposobem uzyskania bridges jest wysłanie e-maila do %s. Proszę pamiętaj, że musisz \nwysłać e-mail za uzywając adresu z jednego z następujących dostawców usługi email:\n%s lub %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:79
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Moje mostki nie działają! Potrzebuję pomocy!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#: lib/bridgedb/strings.py:80
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Jeśli Twój Tor nie działa, powinieneś wysłać email do %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:81
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Spróbuj podzielić się informacji o swoim przypadku, uwzględniając listę bridges i Pluggable Transports których próbowałeś użyć, wersję Tor Browser,\noraz wszelkie wiadomości, które przekazał Tor itp."
#: lib/bridgedb/strings.py:88
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Oto Twoje połączenia bridge:"
#: lib/bridgedb/strings.py:89
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Zdobądź Bridges!"
#: lib/bridgedb/strings.py:93
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Proszę wybrać opcje typu mostka:"
#: lib/bridgedb/strings.py:94
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Czy potrzebujesz adresów IPv6?"
#: lib/bridgedb/strings.py:95
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Czy potrzebujesz %s?"
#: lib/bridgedb/strings.py:99
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Twoja przeglądarka nie wyświetla odpowiednio obrazów."
#: lib/bridgedb/strings.py:100
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Wpisz znaki z powyższego obrazka..."
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Jak zacząć używać twoich bridges"
#: lib/bridgedb/strings.py:105
#, python-format
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Aby wprowadzić bridges do Tor Browser, postępuj zgodnie z instrukcjami na %s stronie \npobierania Tor Browser %s, aby uruchomić Tor Browser."
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Jeśli Tor nie działa, powinno się wysłać e-mail do %s. Spróbuj podać tak dużo informacji, jak tylko możesz, łącznie z listą mostków, nazwą/wersją instalatora, komunikaty wyświetlane przez Tora itd."
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Kiedy pojawi się dialog 'Ustawienia Sieci Tor' to kliknij przycisk \"Konfiguruj\" i postępuj zgodnie z\nkreatorem aż poprosi o:"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:111
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Aby użyć powyższych linii, wejdź na stronę Ustawień Sieciowych Vidalii i kliknij \"Mój dostawca blokuje połączenia do sieci Tora\". Potem dodaj każdy adres mostka po jednym na raz."
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Czy Twój dostawca usług internetowych (ISP) blokuje lub cenzuruje połączenia sieci Tor?"
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Wybierz 'Tak' a następnie kliknij 'Dalej'. Aby skonfigurować swoje nowe \nbridges, kopiuj i wklej każdy bridge w nowym wierszu w polu tekstowym. \nNa koniec kliknij 'Połącz' i to wszystko! Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, naciśnij przycisk 'Pomoc' w kreatorze 'Ustawienia Sieci Tor' w celu uzyskania dalszej pomocy."
#: lib/bridgedb/strings.py:122
msgid "Displays this message."
msgstr "Wyświetla tę wiadomość."
#: lib/bridgedb/strings.py:123
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Zapytanie mostków 'vanilla'."
#: lib/bridgedb/strings.py:124
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Zapytanie mostków IPv6."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:126
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Poproś o Pluggable Transport przez TYPE."
#: lib/bridgedb/strings.py:127
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Uzyskaj kopię klucza publicznego GnuPG BridgeDB."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Zgłoś Błąd"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Kod źródłowy"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "W tej chwili nie ma dostępnych mostków"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Lista zmian"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Zaktualizuj swoją przeglądarkę na Firefoksa."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Wpisz dwa słowa"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Oh coś poszło nie tak!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Krok 1"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Obecnie nie ma żadnych dostępnych bridges..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Pobierz %s Paczkę Tora z Przeglądarką %s"
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Być może powinieneś spróbować %s wrócić %s i wybrać inny typ mostu!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Krok %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Krok 2"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Pobierz %s Tor Browser %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Krok %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Pobierz %s mostki %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Krok 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Krok %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Teraz %s doda bridges do Tor Browser %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sD%saj mi tylko bridges!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
msgid "Advanced Options"
msgstr "Opcje zaawansowane"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
msgid "none"
msgstr "brak"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sT%sak!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Teraz %s dodaj mostki do Tora %s"
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sZ%sdobądź Bridges"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment