Unverified Commit 728cba1c authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: lv

 * THANKS TO Ojārs Balcers.
parent 5c21c1d0
# Translations template for BridgeDB. # Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION # Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project. # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
# #
# Translators: # Translators:
# Ojars Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2012 # Ojārs Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2012
# Ojars Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2013 # Ojārs Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2013-2014
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n" "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n" "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:24+0000\n" "PO-Revision-Date: 2014-06-16 17:01+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n" "Last-Translator: Ojārs Balcers <ojars.balcers@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n" "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -20,82 +20,339 @@ msgstr "" ...@@ -20,82 +20,339 @@ msgstr ""
"Language: lv\n" "Language: lv\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Atvainojiet! Notikusi ar Jūsu pieprasījumu saistīta kļūme."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Šis ir automātisks ziņojums; lūdzu neatbildiet.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Te ir Jūsu tilti:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Jūs esat pārsniedzis pārraides normu. Lūdzu, lēnāk. Minimālais laika ilgums starp\ne-pastiem ir %s stundas. Šajā laika posmā visi turpmākie e-pasti tiks ignorēti."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "COMMANDs: (apvienot KOMANDA's, lai vienlaicīgi norādītu dažādas opcijas)"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Sveicināti BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Šobrīd atbalstītie transporta VEIDI:"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hei, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Sveiks, draug!"
#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Publiskās atslēgas"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\npriekš %s dienā %s pl %s."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB var nodrošināt tiltus ar dažādiem %stypes Pluggable Transports%s,\nkas var palīdzēt maskēt Jūsu savienojumu ar Tor Network, tādējādi padarot sarežģītāk ikvienam, kas seko Jūsu interneta datu plūsmai, noteikt, ka lietojat Tor.\n\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Ir pieejami daži tilti ar IPv6 adresēm; tanī pat laikā daži Pluggable\nTransports nav savietojami ar IPv6.\n\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Turklāt BridgeDB ir pietiekami daudz parastu, vienkāršu tiltu %s bez jebkādiem\nPluggable Transports %s, kas iespējams neizklausās tik inčīgi, bet arī tie var\ndaudzos gadījumos palīdzēt apiet interneta cenzūru.\n \n"
#: lib/bridgedb/strings.py:76
msgid "What are bridges?" msgid "What are bridges?"
msgstr "Kas ir tilti?" msgstr "Kas ir tilti?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34 #: lib/bridgedb/strings.py:77
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship." msgstr "%s Tilti %s ir Tor retranslatori, kas palīdz Jums apiet cenzūru."
msgstr "%s Tiltu retranslatori %s ir Tor'a retranslatori, kuri palīdz apiet cenzūru."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39 #: lib/bridgedb/strings.py:82
msgid "I need an alternative way of getting bridges!" msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Man nepieciešams alternatīvs tiltu iegūšanas veids!" msgstr "Man nepieciešams alternatīvs tiltu iegūšanas veids!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40 #: lib/bridgedb/strings.py:83
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s " "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of " "send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"the mail." "%s or %s."
msgstr "Cits veids kā uzzināt tiltu publiskās adreses ir nosūtīt e-pastu (no %s vai %s adresēm) uz %s , iekļaujot rindu 'get bridges' ziņojuma korpusā." msgstr "Vēl cits veids kā saņemt tiltu sarakstus ir nosūtīt e-pastu uz %s. Lūdzu, ievērojiet, ka e-pasts jānosūta no norādīto e-pasta pakalpojumu sniedzēju nodrošinātas adreses:\n%s vai %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48 #: lib/bridgedb/strings.py:90
msgid "My bridges don't work! I need help!" msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Mani tilti nestrādā! Man nepieciešama palīdzība!" msgstr "Mani tilti nestrādā! Man nepieciešama palīdzība!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Ja Jūsu Tor nestrādā, Jums jānosūta e-pasts %s."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Centieties iekļaut pēc iespējas daudz informāciju par savu situāciju, tostarp pievienojot to tiltu un Pluggable Transports sarakstu, kurus centāties izmantot, savu Tor Browser versiju un visus Tor ziņojumus, un citu līdzīgu informāciju."
#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Te ir Jūsu tiltu līnijas:"
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Saņemt Tiltus!"
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Lūdzu, izvēlieties tilta veida opcijas:"
#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Vai ir nepieciešamas IPv6 adreses?"
#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format #, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Vai ir nepieciešams %s?"
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Jūsu pārlūks neattēlo attēlus pareizi."
#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Ievadīt burtus no augstāk parādītā attēla..."
#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Kā sākt izmantot Jūsu tiltus"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Sekojiet instrukcijām Tor %s, lai ievadītu tiltus Tor Broswer\nPārlūka lejuplādes lapa %s , lai startētu Tor Browser. "
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid "" msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info " "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the " "the wizard until it asks:"
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc." msgstr "Kad uznirst dialogs \"Tor tīkla iestatījumi\", noklikšķiniet \"Konfigurēt\" un sēkojiet\nvednim līdz tas jautā:"
msgstr "Ja Jūsu Tor nestrādā, rakstiet e-pastu %s. Iekļaujiet pēc iespējas vairāk informācijas par konkrēto situāciju, tostarp lietoto tiltu sarakstu, izmantotā komplekta versiju/datnes vārdu, Tor sniegtos ziņojumus, utt."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid "" msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click " "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge " "to the Tor network?"
"address one at a time." msgstr "Vai Jūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) bloķē vai citādā veidā cenzē savienojumus\nar tīklu Tor?"
msgstr "Lai izmantotu augstāk norādītās rindas, atveriet Vidalia's Tīkla iestatījumu lapu un noklikšķiniet \"Mans IPS bloķē savienojumus ar tīklu Tor\". Pēc tam pievienojiet pa vienam katra tilta adresi."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Atlasiet \"Jā\" un tad noklikšķiniet \"Tālāk\". Lai konfigurētu savus jaunos tiltus, kopējiet un\nielīmējiet tiltu līnijas teksta ievades lodziņā. Beigās noklišķiniet \"Izveidot savienojumu\" un\nvisam vajadzētu notikt! Ja ir problēmas, turpmākai palīdzībai pamēģiniet noklišķināt vednī \"Tor tīkla iestatījumi\" pogu \"Palīdzība\"."
#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Rāda ziņojumu."
#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Pieprasīt parastos tiltus."
#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Pieprasīt IPv6 tiltus."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Pieprasīt Pluggable Transport pēc TYPE."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Saņemt BridgeDB publiskās GnuPG atslēgas kopiju."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Ziņot par kļūdu"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Pirmkods"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13 #: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "No bridges currently available" msgid "Changelog"
msgstr "Pašreiz neviens tilts nav pieejams" msgstr "Izmaiņu žurnāls"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6 #: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Upgrade your browser to Firefox" msgid "Contact"
msgstr "Jauniniet savu pārlūku uz Firefox" msgstr "Sazināties"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8 #. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
msgid "Type the two words" #. "There was a problem!" in your language. For example,
msgstr "Rakstiet divus vārdus" #. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Ak, man' dieniņ!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "Step 1" msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "1. solis" msgstr "Šobrīd nav pieejamu tiltu..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
#, python-format #, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s" msgid ""
msgstr "Saņemt %s Pārlūka Tor komplektu %s" " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Iespējams, ka Jums jāmēģina %s atgriezties %s un izvēlēties citu tiltu veidu!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Solis %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13 #: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2" #, python-format
msgstr "2. solis" msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Lejuplādēt %s Pārlūku Tor %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15 #: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Solis %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format #, python-format
msgid "Get %s bridges %s" msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Saņemt %s tiltus %s" msgstr "Saņemt %s tiltus %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19 #: lib/bridgedb/templates/index.html:36
msgid "Step 3" #, python-format
msgstr "3. solis" msgid "Step %s3%s"
msgstr "Solis %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Tagad %s pievienot Pārlūkam Tor tiltus %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sT%sikai dodiet man tiltus!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Lietpratēju opcijas "
#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Nē"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "nekas"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sJ%sā!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
#, python-format #, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s" msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "Tagad %s pievienot Tor'am tiltus %s" msgstr "%sS%saņemt tiltus"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment