Unverified Commit c64f644b authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: sv

 * THANKS TO Anders Jensen-Urstad, GabSeb, and phst.
parent 7935064d
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# Anders Jensen-Urstad <anders@unix.se>, 2014
# GabSeb, 2014
# Petomatick <petomatick@hotmail.com>, 2011
# phst <transifex@sturman.se>, 2014
# WinterFairy <winterfairy@riseup.net>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-25 14:00+0000\n"
"Last-Translator: WinterFairy <winterfairy@riseup.net>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-17 09:50+0000\n"
"Last-Translator: phst <transifex@sturman.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,82 +23,339 @@ msgstr ""
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Något gick tyvärr fel med din förfrågan."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Detta är ett automatiskt meddelande; Var god svara ej]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Här är dina bryggor:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Du har överskridit din nivå. Ta det lugnt! Minsta tillåtna tiden mellan epost är %s timmar. Epost utöver detta kommer att ignoreras."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "KOMMANDOn: (kombinera KOMMANDOn för att ange flera val på en gång)"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Välkommen till BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "För närvarande stöds följande transport TYPEs:"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hej, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hej, kompis!"
#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Publika nycklar"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Det här mailet skapades med hjälp av regnbågar, enhörningar och \nett regn av gnistor för %s den %s kl %s."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB kan tillhandahålla bryggor med flera %styper av Pluggable Transports%s,\nsom kan omforma din trafik till Tor Network, vilket gör det svårare för någon\nsom avlyssnar din internetuppkoppling att veta ifall du använder Tor.\n\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Det finns några bryggor med IPv6-adresser tillgängliga, men vissa Pluggable\nTransports är inte IPv6-kompatibla.\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Dessutom har BridgeDB några alldeles vanliga bryggor %s utan Pluggable\nTransports %s vilket kanske inte låter så häftigt, men i många fall kan de \nfortfarande hjälpa dig med att kringgå internet-censur.\n\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:76
msgid "What are bridges?"
msgstr "Vad är bryggor?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:77
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bryggreläer %s är Tor reläer som hjälper dig kringå censurering."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bryggor %s är Tor-reläer som hjälper dig kringgå censur."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:82
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Jag behöver ett alternativt sätt att skaffa bryggor på!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:83
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Ett annat sätt att hitta publika bryggadresser är genom att skicka ett mail (från en %s eller en %s adress) till %s med raden 'get bridges' ensamt i meddelandetexten."
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Ett annat sätt att få nya bryggor är att skicka e-post till %s. Du måste skicka mailet\nfrån en adress hos någon av följande epostleverantörer:\n%s eller %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:90
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Mina bryggor fungerar inte! Jag behöver hjälp!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Om Tor inte fungerar hos dig så kan du maila till %s."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Om Tor inte fungerar för dig, maila på engelska till %s. Försök att inkludera så mycket information om ditt fall som möjligt, inklusive listan över bryggor du använde, Tor-paketets filnamn/version, meddelandet Tor gav dig, osv."
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Försök att berätta så mycket om problemet som du kan, bland annat vilka\nbryggor och Pluggable Transports som du försökt använda, vilken version av Tor Browser du använder, vilka felmeddelanden som Tor visat, etc."
#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Här är dina rader med bryggor:"
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Skaffa Bryggor!"
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Välj alternativ för typ av brygga:"
#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Behöver du en IPv6-adress?"
#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Behöver du %s?"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Din webbläsare visar inte bilder korrekt."
#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Skriv in tecknen från bilden ovan..."
#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Hur du börjar använda dina bryggor"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "För att använda ovanstående rader, gå in i Vidalias nätverksinställningar, och välj \"Min internetleverantör blockerar anslutningar till Tor-nätverket\". Lägg sedan till varje bryggadress en åt gången."
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "För att ange bryggor i Tor Borwser, följ instruktionerna på nedladdningssidan %s Tor Browser %s för att starta Tor Browser."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "När dialogen \"Tor Network\" Inställningar visas, välj \"Konfigurera\" och följ\nstegen tills du kommer till frågan:"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Blockerar eller filtrerar din Internetleverantör (ISP) anslutningar till Tor network?"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Välj 'Ja' och klicka sedan på 'Nästa'. För att konfigurera nya bryggor, kopiera och klistra in bryggraderna i textrutan. Klicka slutligen på 'Anslut' och det borde vara klart för användning! Om du får problem, prova att klicka på 'Hjälp'-knappen i 'Tor Network Settings' för vidare hjälp."
#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Visa detta meddelande."
#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Leta efter vanliga bryggor."
#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Begär IPv6-bryggor"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Leta efter en Pluggable Transport av en viss TYPE"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Hämta en kopia av BridgeDB:s publika GnuPG-nyckel."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Rapportera en bugg"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Källkod"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Inga bryggor tillgängliga för närvarande"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Ändringslogg"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Uppgradera din webbläsare till Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Skriv in de två orden"
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Bomber och granater, nåt gick snett!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Steg 1"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "För närvarande finns inga bryggor tillgängliga..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Skaffa %s Tor Browser Bundle %s"
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Prova att %s gå tillbaka %s för att välja en annan typ av brygga!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Steg %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Steg 2"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Ladda ner %s Tor Browser %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Steg %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Skaffa %s bryggor %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Steg 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Steg %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Nu kan du %s lägga till bryggor i Tor Browser %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sG%se mig bryggor!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "inget"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sJ%sa!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Lägg nu till %s bryggorna till Tor %s"
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sH%sämta Bridges"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment