Unverified Commit e264aab3 authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: nr

 * THANKS TO Allan Nordhøy, Harald, and thor574.
parent b5f320c0
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>, 2014
# Harald <haarektrans@gmail.com>, 2014
# lateralus, 2013
# thor574 <thor.hovden@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-13 18:45+0000\n"
"Last-Translator: lateralus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-06 21:30+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -19,82 +22,315 @@ msgstr ""
"Language: nb\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "bridge"
#. "bridges"
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fte"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#. "TBB"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Dette var leit! Noe gikk galt med forespørselen din."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Dette er en automatisert melding; vennligst ikke svar.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Her er dine broer:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Du har gått over hastighetsbegrensningen. Vennligst ta det med ro! Minste tid mellom e-poster er %s timer. Alle videre eposter i denne tidsperioden vil bli ignorert."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "KOMMANDOer: (kombiner KOMMANDer to å angi flere valg samtidig)"
#: lib/bridgedb/strings.py:27
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Velkommen til BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:29
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Nåværende støttede transport TYPEr:"
#: lib/bridgedb/strings.py:30
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hei, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hallo, lille venn!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Offentlige nøkler"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:36
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Denne e-posten ble laget med regnbuer, enhjørninger og stjerneskudd for %s på %s klokken %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:42
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "I BridgeDB finnes broer med flere %styper av pluggbare transporter%s,\nsom kan hjelpe deg med å tilsløre dine tilkoblinger til Tor-nettverket, noe som gjør det\nvanskelig for noen som overvåker din internett-trafikk å fastsette hvorvidt du\nbruker Tor eller ei\n\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:48
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Noen broer med IPv6-adresser er også tilgjelgelige, dog er noen pluggbare\nTransporter ikke IPv6-kompatible.\n\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:52
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Merk også, BridgeDB har massevis av standardbroer med fabrikkoppsett %s uten\nnoen pluggbare transporter %s hvilket kanskje ikke høres så tøft ut, men de kan fremdeles\nbehjelpe omgåelse av internettsensur i de fleste fall.\n\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:65
msgid "What are bridges?"
msgstr "Hva er broer?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:66
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bro-reléer %s er Tor reléer som hjelper deg å omgå sensur."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Broer %s er Tor-tilknyttninger som hjelper deg med å omgå sensur."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:71
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Jeg trenger en alternativ måte å få broer på!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:72
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "En annen måte å finne offentlige broadresser på er ved å sende en e-post (fra en %s eller en %s adresse) til %s med linjen 'get bridges' som eneste innhold i en e-post."
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "En annen måte å tilknytte seg broer på er å sende en epost til %s. Merk at du må\nsende eposten fra en adresse tilhørende en av følgende epost-tilbydere:\n%s eller %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:79
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Broene mine virker ikke! Jeg trenger hjelp!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#: lib/bridgedb/strings.py:80
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Hvis din Tor ikke virker, burde du skrive epost til %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:81
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Prøv å få med så mye info om dit tilfelle du kan, inkludert en liste over\nbroene og pluggbare transporter du prøvde å bruke, din Tor-nettleser-versjon,\nog alle meldinger Tor måtte produsere, osv."
#: lib/bridgedb/strings.py:88
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Her er dine bro-linjer:"
#: lib/bridgedb/strings.py:89
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Få broer!"
#: lib/bridgedb/strings.py:93
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Gjør valg for brotype:"
#: lib/bridgedb/strings.py:94
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Trenger du IPv6-adresser?"
#: lib/bridgedb/strings.py:95
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Trenger du en %s?"
#: lib/bridgedb/strings.py:99
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Nettleseren din viser ikke bilder ordentlig."
#: lib/bridgedb/strings.py:100
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Skriv inn bokstavene fra bildet ovenfor..."
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Hvordan starte med bruk av dine broer"
#: lib/bridgedb/strings.py:105
#, python-format
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "For å oppføre broer i Tor-nettleseren, følg instruksjonene på %s Tor\nnettleser nedlastingsside %s for å starte Tor-nettleser."
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Hvis Tor ikke virker, bør du sende e-post til %s. Prøv å få med så mye informasjon om saken din som mulig, inkludert listen over broer du brukte, filnavnet/versjonen på programmet, meldingene Tor gav deg, etc. "
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Når 'Tor nettverks-innstillinger' dialogboksen spretter opp, trykk på 'oppsett' og følg\nveiviseren til den forespør:"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:111
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "For å bruke overnevnte, gå til siden med Vidalias nettverksinnstillinger, og klikk \"Internettleverandøren min blokkerer tilkoblinger til Tor-nettverket\". Legg så til én broadresse om gangen."
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Sensurerer, eller blokkerer på annen måte, din internetttilbyder (ISP) tilkoblinger\ntil Tor-nettverket?"
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Velg 'Ja' og klikk så 'Neste'. For å sette opp nye broer, kopier og\nlim inn brolinjene i tekstboksen. Til slutt, trykk 'Koble til', og\ndu burde være klar til kamp! Hvis du får problemer, trykk 'Hjelp'\n-knappen i \"Tor-nettverksinnstillinger'-veiviseren for ytterligere hjelp."
#: lib/bridgedb/strings.py:122
msgid "Displays this message."
msgstr "Vis denne meldingen."
#: lib/bridgedb/strings.py:123
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Forespørr broer med fabrikkoppsett."
#: lib/bridgedb/strings.py:124
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Etterspør IPv6-broer."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:126
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Etterspørr pluggbar transport etter TYPE."
#: lib/bridgedb/strings.py:127
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Få kopi av BridgeDBs offentlige GnuPG-nøkkel."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Rapporter en feil"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Kildekode"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Ingen broer er tilgjengelige for øyeblikket"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Endringslogg"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Oppgradér nettleseren din til Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Skriv de to ordene"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "På tryne i myra!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Steg 1"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Det er for tiden ingen tilgjengelige broer..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Hent %s Tor Browser Bundle %s"
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Kanskje du bør prøve %s gå tilbake til %s og velge en annen brotype!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Steg %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Steg 2"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Last ned %s Tor-nettleser %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Steg %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Hent %s broer %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Steg 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Steg %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Nå %s legg til broer til Tor-nettleser %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sB%sare gi meg noen broer!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
msgid "Advanced Options"
msgstr "Avanserte valg"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
msgid "none"
msgstr "ingen"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sJ%sa!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Nå %s legg til broene i Tor %s"
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sT%silknytt broer"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment