strings.xml 1.09 KB
Newer Older
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1
2
3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <!-- Text for the title of an alert dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
4
  <string name="mozac_browser_engine_system_alert_title">  %1$s հասցեից էջը հաղորդում է`</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
5
  <!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page.
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
6
  %1$s will be replaced by the hostname or a description of the protected area/site, %2$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
7
8
9
10
  <string name="mozac_browser_engine_system_auth_message">%2$s-ը պահանջում է օգտագործողի անուն և գաղտնաբառ: Կայքը հաղորդում է` &quot;%1$s&quot;</string>
  <!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
  <string name="mozac_browser_engine_system_auth_no_realm_message">%1$s-ը հարցնում է օգտվողի ձեր անունը և գաղտնաբառը</string>
</resources>