Commit 2030be7d authored by MozLando's avatar MozLando
Browse files

Merge #51055105: Import strings from android-l10n. r=pocmo a=mozilla-l10n-automation-bot

n/t
Co-authored-by: default avatarMozilla L10n Automation Bot <release+l10n-automation-bot@mozilla.com>
parents 6ed052d4 52549dcd
......@@ -30,6 +30,15 @@
<!-- The document title and heading of the error page shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_title">Bağlantı kesintiye uğradı</string>
<!-- The error message shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_message"><![CDATA[
      <p>Tarayıcı başarıyla bağlandı ama bilgi aktarılırken bağlantı kesildi. Lütfen tekrar deneyin.</p>
      <ul>
        <li>Site geçici olarak kullanılamıyor veya çok meşgul olabilir. Birkaç dakika sonra tekrar deneyin.</li>
        <li>Hiçbir sayfa açılmıyorsa cihazınızın mobil internet veya Wi-Fi bağlantısını kontrol edin.</li>
      </ul>
    ]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website takes too long to load. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_timeout_title">Bağlantı zaman aşımına uğradı</string>
......@@ -103,11 +112,19 @@
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_title">İçerik kodlama hatası</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_message"><![CDATA[
      <p>Görüntülemeye çalıştığınız sayfa geçersiz veya desteklenmeyen bir sıkıştırma biçimi kullandığından dolayı gösterilemiyor.</p>
      <ul>
        <li>Bu sorunu bildirmek için lütfen web sitesi sahipleriyle iletişime geçin.</li>
      </ul>
    ]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_host_title">Adres bulunamadı</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title">Geçersiz adres</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_message"><![CDATA[<p>Girilen adres tanınan bir biçimde değil. Konum çubuğuna bakıp olası hataları giderdikten sonra yeniden deneyin.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title_alternative">Adres geçersiz</string>
......@@ -138,9 +155,13 @@
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_proxy_connection_refused_title">Vekil sunucu bağlantıyı reddetti</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_proxy_connection_refused_message"><![CDATA[<p>Tarayıcı vekil sunucu kullanmak üzere yapılandırılmış, ancak vekil sunucu bağlantı isteğini geri çevirdi.</p><ul><li>Vekil sunucu ayarları düzgün yapılmamış olabilir. Ayarlarınızı gözden geçirip yeniden deneyin.</li><li>Belirtilen vekil sunucu ağınız üzerinden kurulan bağlantılara izin vermiyor olabilir.</li><li>Hâlâ sorun yaşıyorsanız ağ yöneticinize ya da internet servis sağlayıcınıza başvurun.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_proxy_host_title">Vekil sunucu bulunamadı</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_proxy_host_message"><![CDATA[<p>Tarayıcı vekil sunucu kullanmak üzere yapılandırılmış, ancak vekil sunucu bulunamadı.</p><ul><li>Vekil sunucu ayarları düzgün yapılmamış olabilir. Ayarlarınızı gözden geçirip yeniden deneyin.</li><li>Bilgisayarınız etkin bir ağ bağlantısına sahip olmayabilir.</li><li>Hâlâ sorun yaşıyorsanız ağ yöneticinize ya da internet servis sağlayıcınıza başvurun.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_malware_uri_title">Kötü amaçlı yazılım sitesi sorunu</string>
......@@ -152,6 +173,11 @@
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_unwanted_uri_title">İstenmeyen site sorunu</string>
<!-- The %1$s will be replaced by the malicious website URL-->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_unwanted_uri_message"><![CDATA[
<p>%1$s konumundaki sitenin istenmeyen yazılım dağıttığı bildirildi ve güvenlik tercihlerinize dayanılarak site engellendi.</p>
]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_harmful_uri_title">Zararlı site sorunu</string>
......
......@@ -9,6 +9,8 @@
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_tracking_protection_on_trackers_blocked1">La protection contre le pistage a bloqué des traqueurs</string>
<!-- Content description: For the tracking protection toolbar icon, it is set when the site has tracking protection disabled.-->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_tracking_protection_off_for_a_site1">La protection contre le pistage est désactivée pour ce site</string>
<!-- Content description: For the site security information icon (the site security icon).-->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_site_info">Informations sur le site</string>
<!-- Announcement made by the screen reader when the progress bar is shown and a page is loading -->
<string name="mozac_browser_toolbar_progress_loading">Chargement en cours</string>
</resources>
......@@ -3,6 +3,15 @@
<!-- Name of the "notification channel" used for displaying download notification. See https://developer.android.com/training/notify-user/channels -->
<string name="mozac_feature_downloads_notification_channel">Téléchargements</string>
<!-- Text shown on the second row of a paused download notification. -->
<string name="mozac_feature_downloads_paused_notification_text">Téléchargement mis en pause</string>
<!-- Text shown on the second row of an completed download notification. The filename is shown on the first row. -->
<string name="mozac_feature_downloads_completed_notification_text2">Téléchargement terminé</string>
<!-- Text shown on the second row of an failed download notification. The filename is shown on the first row. -->
<string name="mozac_feature_downloads_failed_notification_text2">Le téléchargement a échoué</string>
<!-- Alert dialog confirmation before download a file, this is the title. %1$s will be replaced with the name of the file. -->
<string name="mozac_feature_downloads_dialog_title2">Télécharger (%1$s)</string>
<!-- Alert dialog confirmation before download a file, this is the positive action. -->
<string name="mozac_feature_downloads_dialog_download">Télécharger</string>
......@@ -15,4 +24,17 @@
<!-- Message that appears when the downloaded file could not be opened-->
<string name="mozac_feature_downloads_could_not_open_file">Impossible d’ouvrir le fichier</string>
</resources>
<!-- Button that pauses the download when pressed -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_pause">Pause</string>
<!-- Button that resumes the download when pressed -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_resume">Reprendre</string>
<!-- Button that cancels the download when pressed -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_cancel">Annuler</string>
<!-- Button that opens the downloaded file when pressed -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_open">Ouvrir</string>
<!-- Button that restarts the download after a failed attempt -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_try_again">Réessayer</string>
<!-- Content description for close button -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_close">Fermer</string>
</resources>
......@@ -19,6 +19,9 @@
<!-- Error shown when the user is trying to download a invalid file. %1$s will be replaced with the name of the app. -->
<string name="mozac_feature_downloads_file_not_supported2">%1$s tidak dapat mengunduh jenis berkas ini</string>
<!-- Message that appears when the downloaded file could not be opened-->
<string name="mozac_feature_downloads_could_not_open_file">Tidak dapat membuka berkas</string>
<!-- Button that pauses the download when pressed -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_pause">Tunda</string>
<!-- Button that resumes the download when pressed -->
......
......@@ -19,6 +19,9 @@
<!-- Error shown when the user is trying to download a invalid file. %1$s will be replaced with the name of the app. -->
<string name="mozac_feature_downloads_file_not_supported2">%1$s không thể tải xuống loại tập tin này</string>
<!-- Message that appears when the downloaded file could not be opened-->
<string name="mozac_feature_downloads_could_not_open_file">Không thể mở tập tin</string>
<!-- Button that pauses the download when pressed -->
<string name="mozac_feature_downloads_button_pause">Tạm dừng</string>
<!-- Button that resumes the download when pressed -->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment