Commit e36315a3 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by mergify[bot]
Browse files

Import l10n.

parent 352dba0f
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- The default document title of an error page (i.e., the contents of the `<title>` tag). -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_title">Duilgheadas le luchdadh na duilleige</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_refresh">Feuch ris a-rithist</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_go_back">Air ais</string>
<!-- The document title and heading of an error page shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_title">Cha ghabh an t-iarrtas a choileanadh</string>
<!-- The error message shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
......@@ -83,7 +78,7 @@
<!-- The error message shown when the browser gets stuck in an infinite loop when loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_redirect_loop_message"><![CDATA[<p>Sguir am brabhsair dhen a bhith a’ feuchainn an rud a dh’iarr thu fhaighinn. Tha an làrach ag ath-stiùireadh an iarrtais air dòigh nach tèid a choileanadh gu bràth.</p>
<ul>
<li>An do chuir briosgaidean à comas o chionn ghoirid a dh’fheumas an làrach seo no an do bhac thu iad?</li>
<li>An do chuir briosgaidean à comas o chionn goirid a dh’fheumas an làrach seo no an do bhac thu iad?</li>
<li>Mura dèid a’ chùis a rèiteachadh ’s tu a’ gabhail ri briosgaidean na làraich seo, tha coltas gur e adhbhar rèiteachadh an fhrithealaiche a tha ag adhbharachadh seo ’s chan e an t-uidheam agad.</li>
</ul>]]></string>
......
......@@ -13,4 +13,6 @@
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_site_info">సైటు సమాచారం</string>
<!-- Announcement made by the screen reader when the progress bar is shown and a page is loading -->
<string name="mozac_browser_toolbar_progress_loading">వస్తోంది</string>
<!-- Content description: For the autoplay toolbar icon, it is set when the auto play permission is blocking content playing.-->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_autoplay_blocked">ఆటోప్లే అమరిక ద్వారా కొంత కంటెంట్ నిరోధించబడింది</string>
</resources>
......@@ -34,4 +34,13 @@
<!-- Autofill: Negative button shown in dialog asking the user to confirm before autofilling
credentials in a third-part app (Also see string mozac_feature_autofill_confirmation_authenticity). -->
<string name="mozac_feature_autofill_confirmation_no">Ne</string>
<!-- Autofill: When showing a list of logins to autofill in a third-party app, then this is the
last item in the list. When clicking it a new screen opens which allows the user to search for
a specific login. %1$s will be replaced with the name of the application (e.g. "Firefox") -->
<string name="mozac_feature_autofill_search_suggestions">Serĉi %1$s</string>
<!-- Autofill: Hint shown in the text field used to search specific logins. Shown when the field
is empty and the user has not entered any text into it yet. -->
<string name="mozac_feature_autofill_search_hint">Serĉi legitimilojn</string>
</resources>
......@@ -4,4 +4,42 @@
a username or password can be autofilled for the highlighted text field. %1$s will be replaced
with the name of the browser application (e.g. Firefox) -->
<string name="mozac_feature_autofill_popup_unlock_application">Thoir a’ ghlas far %1$s</string>
<!-- Autofill: Text shown in popup in third-party app if we found a matching account, but no
username is saved (e.g. we only have a password). This text will be shown in place where otherwise
the username would be displayed. -->
<string name="mozac_feature_autofill_popup_no_username">(Gun ainm-cleachdaiche)</string>
<!-- Autofill: Text shown in popup in third-party app to autofill the password for an account.
%1$s will be replaced with the login/username of the account. -->
<string name="mozac_feature_autofill_popup_password">Am facal-faire airson %1$s</string>
<!-- Autofill: Title of a dialog asking the user to confirm before autofilling credentials into
a third-party app after the authenticity verification failed. -->
<string name="mozac_feature_autofill_confirmation_title">Dh’fhàillig leis an dearbhadh</string>
<!-- Autofill: Text shown in dialog asking the user to confirm before autofilling credentials into a
third-party app where we could not verify the authenticity (e.g. we determined that this app is
a twitter client and we could autofill twitter credentials, but according to the "Digital Asset
Links" this application is not the official Twitter application for twitter.com credentials.
%1$s will be replaced with the name of the browser application (e.g. Firefox).
-->
<string name="mozac_feature_autofill_confirmation_authenticity">Cha deach le %1$s dearbh-aithneachadh a dhèanamh air a aplacaid. A bheil thu airson leantainn air adhart le lìonadh fèin-obrachail an teisteis a thagh thu?</string>
<!-- Autofill: Positive button shown in dialog asking the user to confirm before autofilling
credentials in a third-part app (Also see string mozac_feature_autofill_confirmation_authenticity). -->
<string name="mozac_feature_autofill_confirmation_yes">Tha</string>
<!-- Autofill: Negative button shown in dialog asking the user to confirm before autofilling
credentials in a third-part app (Also see string mozac_feature_autofill_confirmation_authenticity). -->
<string name="mozac_feature_autofill_confirmation_no">Chan eil</string>
<!-- Autofill: When showing a list of logins to autofill in a third-party app, then this is the
last item in the list. When clicking it a new screen opens which allows the user to search for
a specific login. %1$s will be replaced with the name of the application (e.g. "Firefox") -->
<string name="mozac_feature_autofill_search_suggestions">Lorg %1$s</string>
<!-- Autofill: Hint shown in the text field used to search specific logins. Shown when the field
is empty and the user has not entered any text into it yet. -->
<string name="mozac_feature_autofill_search_hint">Lorg sna clàraidhean a-steach</string>
</resources>
......@@ -42,4 +42,6 @@
<string name="mozac_feature_downloads_third_party_app_chooser_dialog_title">Coilean seo le</string>
<!-- Message that appears when trying to download with an external app fails. %1$s will be replaced with the name the external app. -->--&gt;
<string name="mozac_feature_downloads_unable_to_open_third_party_app">Cha ghabh %1$s fhosgladh</string>
<!-- Text for the info dialog when write to storage permissions have been denied but user tries to download a file. -->
<string name="mozac_feature_downloads_write_external_storage_permissions_needed_message">Tha feum air cead inntrigidh do dh’fhaidhlichean is meadhanan mus luchdaich thu a-nuas faidhle. Tadhail air roghainnean Android is thoir gnogag air a’ chead.</string>
</resources>
......@@ -44,4 +44,6 @@
<string name="mozac_feature_downloads_third_party_app_chooser_dialog_title">ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮ</string>
<!-- Message that appears when trying to download with an external app fails. %1$s will be replaced with the name the external app. -->--&gt;
<string name="mozac_feature_downloads_unable_to_open_third_party_app">%1$s ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱞᱟᱱᱟ</string>
</resources>
<!-- Text for the info dialog when write to storage permissions have been denied but user tries to download a file. -->
<string name="mozac_feature_downloads_write_external_storage_permissions_needed_message">ᱨᱮᱫ ᱰᱟᱩᱱᱞᱚᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮᱫ ᱟᱨ ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱢᱤᱥᱚᱱ ᱟᱫᱮᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱾ ᱮᱱᱰᱨᱚᱭᱮᱰ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ, ᱯᱟᱹᱨᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱴᱤᱯᱟᱹᱣ ᱢᱮ, ᱟᱨ ᱮᱢ ᱪᱷᱚ ᱨᱮ ᱴᱤᱯᱟᱹᱣ ᱢᱮ ᱾</string>
</resources>
......@@ -95,4 +95,14 @@
<string name="mozac_feature_prompt_repost_positive_button_text">Cuir an dàta a-rithist</string>
<!-- Pressing this will dismiss the dialog and not refresh the webpage -->
<string name="mozac_feature_prompt_repost_negative_button_text">Sguir dheth</string>
<!-- Credit Card Autofill -->
<!-- Header for the select credit card prompt to allow users to fill a form with a saved credit card. -->
<string name="mozac_feature_prompts_select_credit_card">Tagh cairt-chreideis</string>
<!-- Content description for expanding the select credit card options in the select credit card prompt. -->
<string name="mozac_feature_prompts_expand_credit_cards_content_description">Leudaich na cairtean-creideis a mholamaid</string>
<!-- Content description for collapsing the select credit card options in the select credit prompt. -->
<string name="mozac_feature_prompts_collapse_credit_cards_content_description">Co-theannaich na cairtean-creideis a mholamaid</string>
<!-- Option in the expanded select credit card prompt that links to credit cards settings -->
<string name="mozac_feature_prompts_manage_credit_cards">Stiùirich na cairtean-creideis</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Text displayed when there are no experiments to be shown -->
<string name="mozac_service_nimbus_no_experiments">Chan eil deuchainn an-seo</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Text for the positive action button, that will take the user to the settings page -->
<string name="mozac_support_base_permissions_needed_positive_button">Tadhail air na roghainnean</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="mozac_support_base_permissions_needed_negative_button">Leig seachad</string>
</resources>
......@@ -10,6 +10,8 @@
<string name="mozac_browser_menu_new_private_tab">Taba prìobhaideach ùr</string>
<!-- Browser menu button to close tab. Closes the current session when pressed. -->
<string name="mozac_close_tab">Dùin an taba</string>
<!-- Menu option to duplicate the current tab -->
<string name="mozac_ui_tabcounter_duplicate_tab">Dùblaich an taba</string>
<!-- Content description of the tab counter toolbar button -->
<string name="mozac_tab_counter_content_description">Putan bàr-inneal cunntair nan taba.</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment