strings.xml 108 KB
Newer Older
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1
2
3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
4
5
6
7
  <!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="app_name_private_5">%s riêng tư</string>
  <!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="app_name_private_4">%s (Riêng tư)</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  <!-- Home Fragment -->
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
  <string name="content_description_menu">Tùy chọn khác</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
  <string name="content_description_private_browsing_button">Bật duyệt web riêng tư</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
  <string name="content_description_disable_private_browsing_button">Tắt duyệt web riêng tư</string>
  <!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
  <string name="search_hint">Tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ</string>
  <!-- No Open Tabs Message Header -->
  <string name="no_open_tabs_header_2">Không có thẻ đang mở</string>
  <!-- No Open Tabs Message Description -->
  <string name="no_open_tabs_description">Các thẻ đang mở của bạn sẽ được hiển thị ở đây.</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
22
23
24
  <!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
  <string name="about_content">%1$s được sản xuất bởi Mozilla.</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
25
26
27
28
29
  <!-- Private Browsing -->
  <!-- Title for private session option -->
  <string name="private_browsing_title">Bạn đang ở trong chế độ riêng tư</string>
  <!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
30
  <string name="private_browsing_placeholder_description_2">%1$s xóa lịch sử tìm kiếm và duyệt web của bạn khỏi các thẻ riêng tư khi bạn đóng chúng hoặc thoát khỏi ứng dụng. Mặc dù điều này không làm cho bạn ẩn danh với các trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, nhưng nó giúp bạn dễ dàng giữ những gì bạn làm trực tuyến riêng tư với bất kỳ ai khác sử dụng thiết bị này.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  <string name="private_browsing_common_myths">
    Những lầm tưởng phổ biến về duyệt web riêng tư
  </string>
  <!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
  <string name="private_browsing_delete_session">Xóa phiên</string>

  <!-- Private mode shortcut "contextual feature recommender" (CFR) -->
  <!-- Text for the main message -->
  <string name="cfr_message">Thêm lối tắt để mở các thẻ riêng tư từ màn hình chính của bạn.</string>
  <!-- Text for the positive button -->
  <string name="cfr_pos_button_text">Thêm lối tắt</string>
  <!-- Text for the negative button -->
  <string name="cfr_neg_button_text">Không, cảm ơn</string>

  <!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
  <!-- Shortcut action to open new tab -->
  <string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Thẻ mới</string>
  <!-- Shortcut action to open new private tab -->
  <string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Thẻ riêng tư mới</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
51
52
53
  <!-- Heading for the Top Sites block -->
  <string name="home_screen_top_sites_heading">Trang web hàng đầu</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  <!-- Browser Fragment -->
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
  <string name="browser_tabs_button">Các thẻ đang mở</string>

  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate backward (browsing history) -->
  <string name="browser_menu_back">Quay lại</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate forward (browsing history) -->
  <string name="browser_menu_forward">Tiến</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Refresh current website -->
  <string name="browser_menu_refresh">Làm mới</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Stop loading current website -->
  <string name="browser_menu_stop">Dừng</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Bookmark the current page -->
  <string name="browser_menu_bookmark">Dấu trang</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Un-bookmark the current page -->
  <string name="browser_menu_edit_bookmark">Chỉnh sửa dấu trang</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
70
  <!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
71
  <string name="browser_menu_add_ons">Tiện ích</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
72
73
  <!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
  <string name="no_add_ons">Không có tiện ích nào ở đây</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
74
75
76
77
78
79
80
  <!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
  <string name="browser_menu_help">Trợ giúp</string>
  <!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
  <string name="browser_menu_whats_new">Có gì mới</string>
  <!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
  <string name="browser_menu_settings">Cài đặt</string>
  <!-- Browser menu button that opens a user's library -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
81
  <string name="browser_menu_library">Thư viện</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
  <!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
  <string name="browser_menu_desktop_site">Trang web cho máy tính</string>
  <!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
  <string name="browser_menu_add_to_homescreen">Thêm vào màn hình chính</string>
  <!-- Browser menu toggle that installs a Progressive Web App shortcut to the site on the device home screen. -->
  <string name="browser_menu_install_on_homescreen">Cài đặt</string>
  <!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
  <string name="browser_menu_find_in_page">Tìm trong trang</string>
  <!-- Browser menu button that creates a private tab -->
  <string name="browser_menu_private_tab">Thẻ riêng tư</string>
  <!-- Browser menu button that creates a new tab -->
  <string name="browser_menu_new_tab">Thẻ mới</string>
  <!-- Browser menu button that saves the current tab to a collection -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
95
  <string name="browser_menu_save_to_collection_2">Lưu vào bộ sưu tập</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
  <!-- Browser menu button that opens a dialog to report issues with the current site -->
  <string name="browser_menu_report_issue">Báo cáo vấn đề về trang</string>
  <!-- Browser menu button that open a share menu to share the current site -->
  <string name="browser_menu_share">Chia sẻ</string>
  <!-- Share menu title, displayed when a user is sharing their current site -->
  <string name="menu_share_with">Chia sẻ với…</string>
  <!-- Browser menu button shown in custom tabs that opens the current tab in Fenix
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_open_in_fenix">Mở bằng %1$s</string>
  <!-- Browser menu text shown in custom tabs to indicate this is a Fenix tab
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_powered_by">ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI %1$s</string>
  <!-- Browser menu text shown in custom tabs to indicate this is a Fenix tab
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_powered_by2">Được hỗ trợ bởi %1$s</string>
  <!-- Browser menu button to put the the current page in reader mode -->
  <string name="browser_menu_read">Chế độ đọc sách</string>
  <!-- Browser menu button to open the current page in an external app -->
  <string name="browser_menu_open_app_link">Mở trong ứng dụng</string>
  <!-- Browser menu button to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
  <string name="browser_menu_read_appearance">Giao diện</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
118
119
120
121
  <!-- Error message to show when the user tries to access a scheme not
    handled by the app (Ex: blob, tel etc) -->
  <string name="unknown_scheme_error_message">Không thể kết nối. Không thể nhận dạng URL.</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
  <!-- Locale Settings Fragment -->
  <!-- Content description for tick mark on selected language -->
  <string name="a11y_selected_locale_content_description">Ngôn ngữ được chọn</string>
  <!-- Content description for search icon -->
  <string name="a11y_search_icon_content_description">Tìm kiếm</string>
  <!-- Text for default locale item -->
  <string name="default_locale_text">Theo ngôn ngữ thiết bị</string>
  <!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
  <string name="locale_search_hint">Tìm kiếm ngôn ngữ</string>

  <!-- Search Fragment -->
  <!-- Button in the search view that lets a user search by scanning a QR code -->
  <string name="search_scan_button">Quét</string>
  <!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
136
  <string name="search_shortcuts_button">Tìm kiếm</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
  <!-- Button in the search view when shortcuts are displayed that takes a user to the search engine settings -->
  <string name="search_shortcuts_engine_settings">Cài đặt công cụ tìm kiếm</string>
  <!-- DEPRECATED: Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
  <string name="search_shortcuts_search_with">Tìm kiếm với</string>
  <!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
  <string name="search_shortcuts_search_with_2">Lần này, tìm kiếm với:</string>
  <!-- Button in the search view that lets a user navigate to the site in their clipboard -->
  <string name="awesomebar_clipboard_title">Điền liên kết từ clipboard</string>
  <!-- Button in the search suggestions onboarding that allows search suggestions in private sessions -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">Cho phép</string>
  <!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">Không cho phép</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint title text -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_title">Cho phép đề xuất tìm kiếm trong phiên riêng tư?</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint description text, first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="search_suggestions_onboarding_text">%s sẽ chia sẻ mọi thứ bạn nhập vào thanh địa chỉ với công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_learn_more_link">Tìm hiểu thêm</string>

  <!-- Search Widget -->
  <!-- Text preview for smaller sized widgets -->
  <string name="search_widget_text_short">Tìm kiếm</string>
  <!-- Text preview for larger sized widgets -->
  <string name="search_widget_text_long">Tìm kiếm trên mạng</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
162
163
164
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Voice search -->
  <string name="search_widget_voice">Tìm kiếm bằng giọng nói</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
165
166
167
168
169
  <!-- Preferences -->
  <!-- Title for the settings page-->
  <string name="settings">Cài đặt</string>
  <!-- Preference category for basic settings -->
  <string name="preferences_category_basics">Cơ bản</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
170
171
  <!-- Preference category for general settings -->
  <string name="preferences_category_general">Tổng quát</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
  <!-- Preference category for all links about Fenix -->
  <string name="preferences_category_about">Giới thiệu</string>
  <!-- Preference for settings related to changing the default search engine -->
  <string name="preferences_default_search_engine">Công cụ tìm kiếm mặc định</string>
  <!-- Preference for settings related to Search -->
  <string name="preferences_search">Tìm kiếm</string>
  <!-- Preference for settings related to Search address bar -->
  <string name="preferences_search_address_bar">Thanh địa chỉ</string>
  <!-- Preference linking to help about Fenix -->
  <string name="preferences_help">Trợ giúp</string>
  <!-- Preference link to rating Fenix on the Play Store -->
  <string name="preferences_rate">Đánh giá trên Google Play</string>
  <!-- Preference for giving feedback about Fenix -->
  <string name="preferences_feedback">Gửi phản hồi</string>
  <!-- Preference linking to about page for Fenix
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="preferences_about">Về %1$s</string>
  <!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
  <string name="preferences_your_rights">Quyền lợi của bạn</string>
  <!-- Preference for settings related to saved passwords -->
  <string name="preferences_passwords">Mật khẩu</string>
  <!-- Preference for settings related to saved credit cards and addresses -->
  <string name="preferences_credit_cards_addresses">Thẻ tín dụng và địa chỉ</string>
  <!-- Preference for settings related to changing the default browser -->
  <string name="preferences_set_as_default_browser">Đặt làm trình duyệt mặc định</string>
  <!-- Preference category for advanced settings -->
  <string name="preferences_category_advanced">Nâng cao</string>
  <!-- Preference category for privacy settings -->
  <string name="preferences_category_privacy">Riêng tư</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
201
202
  <!-- Preference category for privacy and security settings -->
  <string name="preferences_category_privacy_security">Riêng tư và bảo mật</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
203
204
  <!-- Preference for advanced site permissions -->
  <string name="preferences_site_permissions">Quyền hạn trang web</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
205
206
  <!-- Preference for private browsing options -->
  <string name="preferences_private_browsing_options">Duyệt web riêng tư</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
207
208
  <!-- Preference for opening links in a private tab-->
  <string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Mở liên kết trong thẻ riêng tư</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
209
210
  <!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
  <string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Cho phép chụp ảnh màn hình trong trình duyệt riêng tư</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
211
212
213
214
  <!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
  <string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Thêm lối tắt duyệt web riêng tư</string>
  <!-- Preference for accessibility -->
  <string name="preferences_accessibility">Khả năng truy cập</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
215
216
217
218
219
220
  <!-- Preference to override the Firefox Account server -->
  <string name="preferences_override_fxa_server">Tùy chỉnh máy chủ tài khoản Firefox</string>
  <!-- Preference to override the Sync token server -->
  <string name="preferences_override_sync_tokenserver">Tùy chỉnh máy chủ đồng bộ hóa</string>
  <!-- Toast shown after updating the FxA/Sync server override preferences -->
  <string name="toast_override_fxa_sync_server_done">Tài khoản máy chủ Firefox/đồng bộ hóa đã thay đổi. Thoát ứng dụng để áp dụng thay đổi…</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
221
222
223
224
225
226
227
228
  <!-- Preference category for account information -->
  <string name="preferences_category_account">Tài khoản</string>
  <!-- Preference shown on banner to sign into account -->
  <string name="preferences_sign_in">Đăng nhập</string>
  <!-- Preference for changing where the toolbar is positioned -->
  <string name="preferences_toolbar">Thanh công cụ</string>
  <!-- Preference for changing default theme to dark or light mode -->
  <string name="preferences_theme">Chủ đề</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
229
230
  <!-- Preference for settings related to visual options -->
  <string name="preferences_customize">Tùy biến</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
  <!-- Preference description for banner about signing in -->
  <string name="preferences_sign_in_description">Đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử và hơn thế nữa với tài khoản Firefox của bạn</string>
  <!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
  <string name="preferences_account_default_name">Tài khoản Firefox</string>
  <!-- Preference text for account title when there was an error syncing FxA -->
  <string name="preferences_account_sync_error">Kết nối lại để tiếp tục đồng bộ hóa</string>
  <!-- Preference for language -->
  <string name="preferences_language">Ngôn ngữ</string>
  <!-- Preference for data choices -->
  <string name="preferences_data_choices">Lựa chọn dữ liệu</string>
  <!-- Preference for data collection -->
  <string name="preferences_data_collection">Thu thập dữ liệu</string>
  <!-- Preference linking to the privacy notice -->
  <string name="preferences_privacy_link">Thông báo bảo mật</string>
  <!-- Preference category for developer tools -->
  <string name="developer_tools_category">Công cụ dành cho nhà phát triển</string>
  <!-- Preference for developers -->
  <string name="preferences_remote_debugging">Gỡ lỗi từ xa qua USB</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search shortcuts -->
  <string name="preferences_show_search_shortcuts">Hiển thị các lối tắt tìm kiếm</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search suggestions -->
  <string name="preferences_show_search_suggestions">Hiển thị gợi ý tìm kiếm</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
253
254
  <!-- Preference title for switch preference to show voice search button -->
  <string name="preferences_show_voice_search">Hiển thị tìm kiếm bằng giọng nói</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
  <!-- Preference title for switch preference to show search suggestions also in private mode -->
  <string name="preferences_show_search_suggestions_in_private">Hiển thị trong phiên riêng tư</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show a clipboard suggestion when searching -->
  <string name="preferences_show_clipboard_suggestions">Hiển thị đề xuất clipboard</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest browsing history when searching -->
  <string name="preferences_search_browsing_history">Tìm kiếm lịch sử duyệt web</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest bookmarks when searching -->
  <string name="preferences_search_bookmarks">Tìm kiếm dấu trang</string>
  <!-- Preference for account settings -->
  <string name="preferences_account_settings">Cài đặt tài khoản</string>
  <!-- Preference for open links in third party apps -->
  <string name="preferences_open_links_in_apps">Mở liên kết trong ứng dụng</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
268
269
270
  <!-- Preference for add_ons -->
  <string name="preferences_addons">Tiện ích</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
  <!-- Account Preferences -->
  <!-- Preference for triggering sync -->
  <string name="preferences_sync_now">Đồng bộ ngay</string>
  <!-- Preference category for sync -->
  <string name="preferences_sync_category">Chọn những gì để đồng bộ hóa</string>
  <!-- Preference for syncing history -->
  <string name="preferences_sync_history">Lịch sử</string>
  <!-- Preference for syncing bookmarks -->
  <string name="preferences_sync_bookmarks">Dấu trang</string>
  <!-- Preference for syncing logins -->
  <string name="preferences_sync_logins">Đăng nhập</string>
  <!-- Preference for signing out -->
  <string name="preferences_sign_out">Đăng xuất</string>
  <!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
  <string name="preferences_sync_device_name">Tên thiết bị</string>
  <!-- Text shown when user enters empty device name -->
  <string name="empty_device_name_error">Tên thiết bị không được để trống.</string>
  <!-- Label indicating that sync is in progress -->
  <string name="sync_syncing_in_progress">Đang đồng bộ hóa…</string>
  <!-- Label summary indicating that sync failed. The first parameter is the date stamp showing last time it succeeded -->
  <string name="sync_failed_summary">Đồng bộ hóa thất bại. Thành công lần cuối: %s</string>
  <!-- Label summary showing never synced -->
  <string name="sync_failed_never_synced_summary">Đồng bộ hóa thất bại. Đồng bộ hóa lần cuối: không rõ</string>
  <!-- Label summary the date we last synced. The first parameter is date stamp showing last time synced -->
  <string name="sync_last_synced_summary">Đồng bộ hóa lần cuối: %s</string>
  <!-- Label summary showing never synced -->
  <string name="sync_never_synced_summary">Đồng bộ hóa lần cuối: không rõ</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
298

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
299
300
301
  <!-- Text for displaying the default device name.
    The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
    and the third is the device model. -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
302
  <string name="default_device_name_2">%1$s trên %2$s %3$s</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

  <!-- Send Tab -->
  <!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="fxa_received_tab_channel_name">Các thẻ đã nhận</string>
  <!-- Description of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="fxa_received_tab_channel_description">Thông báo các thẻ nhận được từ các thiết bị Firefox khác.</string>
  <!-- The body for these is the URL of the tab received -->
  <string name="fxa_tab_received_notification_name">Thẻ đã nhận</string>
  <!-- When multiple tabs have been received -->
  <string name="fxa_tabs_received_notification_name">Các thẻ đã nhận</string>

  <!-- %s is the device name -->
  <string name="fxa_tab_received_from_notification_name">Thẻ từ %s</string>

  <!-- Advanced Preferences -->
  <!-- Preference for tracking protection settings -->
  <string name="preferences_tracking_protection_settings">Trình chống theo dõi</string>
  <!-- Preference switch for tracking protection -->
  <string name="preferences_tracking_protection">Trình chống theo dõi</string>
  <!-- Preference switch description for tracking protection -->
  <string name="preferences_tracking_protection_description">Chặn nội dung và tập lệnh theo dõi bạn trực tuyến</string>
  <!-- Preference for tracking protection exceptions -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions">Ngoại trừ</string>
  <!-- Preference description for tracking protection exceptions -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions_description">Trình chống theo dõi đã bị tắt cho các trang web này</string>
  <!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">Bật cho tất cả các trang web</string>
  <!-- Text displayed when there are no exceptions -->
  <string name="exceptions_empty_message_description">Các ngoại lệ cho phép bạn vô hiệu hóa bảo vệ theo dõi cho các trang web được chọn.</string>
  <!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
  <string name="exceptions_empty_message_learn_more_link">Tìm hiểu thêm</string>

  <!-- Description in Quick Settings that tells user tracking protection is off globally for all sites, and links to Settings to turn it on -->
  <string name="preferences_tracking_protection_turned_off_globally">Đã tắt toàn bộ, đi tới cài đặt để bật nó.</string>

  <!-- Preference switch for Telemetry -->
  <string name="preferences_telemetry">Telemetry</string>
  <!-- Preference switch for usage and technical data collection -->
  <string name="preference_usage_data">Sử dụng và dữ liệu kỹ thuật</string>
  <!-- Preference description for usage and technical data collection -->
  <string name="preferences_usage_data_description">Chia sẻ hiệu năng, cách sử dụng, phần cứng và dữ liệu tùy biến liên quan đến trình duyệt của bạn với Mozilla để giúp chúng tôi tạo ra %1$s tốt hơn</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
344
345
346
347
  <!-- Preference switch for marketing data collection -->
  <string name="preferences_marketing_data">Dữ liệu tiếp thị</string>
  <!-- Preference description for marketing data collection, parameter is the app name (e.g. Firefox) -->
  <string name="preferences_marketing_data_description">Chia sẻ dữ liệu về những tính năng bạn sử dụng trong %1$s với Leanplum, nhà cung cấp tiếp thị di động của chúng tôi.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
  <!-- Title for experiments preferences -->
  <string name="preference_experiments">Thử nghiệm</string>
  <!-- Summary for experiments preferences -->
  <string name="preference_experiments_summary">Cho phép Mozilla cài đặt và thu thập dữ liệu cho các tính năng thử nghiệm</string>
  <!-- Preference switch for crash reporter -->
  <string name="preferences_crash_reporter">Trình báo cáo lỗi</string>
  <!-- Preference switch for Mozilla location service -->
  <string name="preferences_mozilla_location_service">Dịch vụ định vị Mozilla</string>
  <!-- Preference switch for app health report. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="preferences_fenix_health_report">Báo cáo sức khỏe %s</string>

  <!-- Turn On Sync Preferences -->
  <!-- Header of the Turn on Sync preference view -->
  <string name="preferences_sync">Bật đồng bộ hóa</string>
  <!-- Preference for pairing -->
  <string name="preferences_sync_pair">Quét mã ghép nối trong máy tính để bàn Firefox</string>
  <!-- Preference for account login -->
  <string name="preferences_sync_sign_in">Đăng nhập</string>
  <!-- Preference for reconnecting to FxA sync -->
  <string name="preferences_sync_sign_in_to_reconnect">Đăng nhập để kết nối lại</string>
  <!-- Preference for removing FxA account -->
  <string name="preferences_sync_remove_account">Gỡ bỏ tài khoản</string>

  <!-- Pairing Feature strings -->
  <!-- Instructions on how to access pairing -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
373
  <string name="pair_instructions_2"><![CDATA[Quét mã QR được hiển thị tại <b>firefox.com/pair</b>]]></string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
  <!-- Button to open camera for pairing -->
  <string name="pair_open_camera">Mở Camera</string>
  <!-- Button to cancel pairing -->
  <string name="pair_cancel">Hủy bỏ</string>

  <!-- Toolbar Preferences -->
  <!-- Preference for using top toolbar -->
  <string name="preference_top_toolbar">Trên cùng</string>
  <!-- Preference for using bottom toolbar -->
  <string name="preference_bottom_toolbar">Dưới cùng</string>

  <!-- Theme Preferences -->
  <!-- Preference for using light theme -->
  <string name="preference_light_theme">Sáng</string>
  <!-- Preference for using dark theme -->
  <string name="preference_dark_theme">Tối</string>
  <!-- Preference for using using dark or light theme automatically set by battery -->
  <string name="preference_auto_battery_theme">Đặt theo tiết kiệm pin</string>
  <!-- Preference for using following device theme -->
  <string name="preference_follow_device_theme">Theo chủ đề thiết bị</string>

  <!-- Library -->
  <!-- Option in Library to open Sessions page -->
  <string name="library_sessions">Phiên</string>
  <!-- Option in Library to open Screenshots page -->
  <string name="library_screenshots">Ảnh chụp màn hình</string>
  <!-- Option in Library to open Downloads page -->
  <string name="library_downloads">Tải xuống</string>
  <!-- Option in library to open Bookmarks page -->
  <string name="library_bookmarks">Dấu trang</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks root page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_root">Dấu trang Desktop</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "menu" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_menu">Trình đơn dấu trang</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "toolbar" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_toolbar">Thanh dấu trang</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "unfiled" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_unfiled">Dấu trang khác</string>
  <!-- Option in Library to open History page -->
  <string name="library_history">Lịch sử</string>
  <!-- Option in Library to open Reading List -->
  <string name="library_reading_list">Danh sách đọc</string>
  <!-- Menu Item Label for Search in Library -->
  <string name="library_search">Tìm kiếm</string>
  <!-- Settings Page Title -->
  <string name="settings_title">Cài đặt</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
  <string name="content_description_history_menu">Menu mục lịch sử</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Close button for library settings" -->
  <string name="content_description_close_button">Đóng</string>

  <!-- Sessions -->
  <!-- Title for the list of tabs -->
  <string name="tab_header_label">Các thẻ đang mở</string>
  <!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
  <string name="tabs_header_private_title">Phiên riêng tư</string>
  <!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
  <string name="tabs_header_private_tabs_title">Các thẻ riêng tư</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Add tab button. Adds a news tab when pressed -->
  <string name="add_tab">Thêm thẻ</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
434
435
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Removes tab from collection button. Removes the selected tab from collection when pressed -->
  <string name="remove_tab_from_collection">Xóa thẻ khỏi bộ sưu tập</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab button. Closes the current session when pressed -->
  <string name="close_tab">Đóng thẻ</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab <title> button. First parameter is tab title -->
  <string name="close_tab_title">Đóng thẻ %s</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the open tabs menu when pressed -->
  <string name="open_tabs_menu">Menu các thẻ đang mở</string>
  <!-- Open tabs menu item to close all tabs -->
  <string name="tabs_menu_close_all_tabs">Đóng tất cả các thẻ</string>
  <!-- Open tabs menu item to share all tabs -->
  <string name="tabs_menu_share_tabs">Chia sẻ các thẻ</string>
  <!-- Open tabs menu item to save tabs to collection -->
  <string name="tabs_menu_save_to_collection">Lưu vào bộ sưu tập</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the tab menu when pressed -->
  <string name="tab_menu">Menu thẻ</string>
  <!-- Tab menu item to share the tab -->
  <string name="tab_share">Chia sẻ thẻ</string>
  <!-- Button in the current session menu. Deletes the session when pressed -->
  <string name="current_session_delete">Xóa</string>
  <!-- Button in the current session menu. Saves the session when pressed -->
  <string name="current_session_save">Lưu</string>
  <!-- Button in the current session menu. Opens the share menu when pressed -->
  <string name="current_session_share">Chia sẻ</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title icon for current session menu -->
  <string name="current_session_image">Hình ảnh phiên hiện tại</string>
  <!-- Button to save the current set of tabs into a collection -->
  <string name="save_to_collection">Lưu vào bộ sưu tập</string>
  <!-- Text for the menu button to delete a collection -->
  <string name="collection_delete">Xóa bộ sưu tập</string>
  <!-- Text for the menu button to rename a collection -->
  <string name="collection_rename">Đổi tên bộ sưu tập</string>
  <!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
  <string name="collection_open_tabs">Các thẻ đang mở</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
469
470
471
  <!-- Text for the menu button to remove a top site -->
  <string name="remove_top_site">Xóa</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
472
473
474
  <!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
  <string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Chế độ riêng tư)</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
475
476
477
478
479
  <!-- History -->
  <!-- Text for the button to clear all history -->
  <string name="history_delete_all">Xóa lịch sử</string>
  <!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
  <string name="history_delete_all_dialog">Bạn có chắc muốn xóa lịch sử của bạn không?</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
480
481
482
483
  <!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
  <string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Đã xóa lịch sử</string>
  <!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
  <string name="history_delete_single_item_snackbar">Đã xóa %1$s</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
484
485
  <!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
  <string name="history_clear_dialog">Xóa</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
486
487
488
489
490
491
492
493
  <!-- History overflow menu copy button -->
  <string name="history_menu_copy_button">Sao chép</string>
  <!-- History overflow menu share button -->
  <string name="history_menu_share_button">Chia sẻ</string>
  <!-- History overflow menu open in new tab button -->
  <string name="history_menu_open_in_new_tab_button">Mở trong thẻ mới</string>
  <!-- History overflow menu open in private tab button -->
  <string name="history_menu_open_in_private_tab_button">Mở trong thẻ riêng tư</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
  <!-- Text for the button to delete a single history item -->
  <string name="history_delete_item">Xóa</string>
  <!-- History multi select title in app bar
  The first parameter is the number of bookmarks selected -->
  <string name="history_multi_select_title">%1$d đã chọn</string>
  <!-- Text for the button to clear selected history items. The first parameter
    is a digit showing the number of items you have selected -->
  <string name="history_delete_some">Xóa %1$d mục</string>
  <!-- Text for the header that groups the history for last 24 hours -->
  <string name="history_24_hours">24 giờ qua</string>
  <!-- Text for the header that groups the history the past 7 days -->
  <string name="history_7_days">7 ngày qua</string>
  <!-- Text for the header that groups the history the past 30 days -->
  <string name="history_30_days">30 ngày qua</string>
  <!-- Text for the header that groups the history older than the last month -->
  <string name="history_older">Cũ hơn</string>
  <!-- Text shown when no history exists -->
  <string name="history_empty_message">Không có lịch sử ở đây</string>

  <!-- Crashes -->
  <!-- Title text displayed on the tab crash page. This first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="tab_crash_title_2">Xin lỗi. %1$s không thể tải trang đó.</string>
  <!-- Description text displayed on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_description">Bạn có thể cố gắng khôi phục hoặc đóng thẻ này bên dưới.</string>
  <!-- Send crash report checkbox text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_send_report">Gửi báo cáo lỗi đến Mozilla</string>
  <!-- Close tab button text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_close">Đóng thẻ</string>
  <!-- Restore tab button text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_restore">Khôi phục thẻ</string>

  <!-- Content Description for session item menu button -->
  <string name="content_description_session_menu">Tùy chọn phiên</string>

  <!-- Content Description for session item share button -->
  <string name="content_description_session_share">Chia sẻ phiên</string>

  <!-- Bookmarks -->
  <!-- Content description for bookmarks library menu -->
  <string name="bookmark_menu_content_description">Menu dấu trang</string>
  <!-- Screen title for editing bookmarks -->
  <string name="bookmark_edit">Chỉnh sửa dấu trang</string>
  <!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
  <string name="bookmark_select_folder">Chọn thư mục</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
538
539
540
541
  <!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
  <string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Bạn có chắc chắn muốn xóa thư mục này?</string>
  <!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
  <string name="bookmark_delete_folder_snackbar">Đã xóa %1$s</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
  <!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
  <string name="bookmark_add_folder">Thêm thư mục</string>
  <!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="bookmark_created_snackbar">Đã tạo dấu trang.</string>
  <!-- Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="bookmark_saved_snackbar">Đã lưu dấu trang!</string>
  <!-- Snackbar edit button shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="edit_bookmark_snackbar_action">CHỈNH SỬA</string>
  <!-- Bookmark overflow menu edit button -->
  <string name="bookmark_menu_edit_button">Chỉnh sửa</string>
  <!-- Bookmark overflow menu select button -->
  <string name="bookmark_menu_select_button">Chọn</string>
  <!-- Bookmark overflow menu copy button -->
  <string name="bookmark_menu_copy_button">Sao chép</string>
  <!-- Bookmark overflow menu share button -->
  <string name="bookmark_menu_share_button">Chia sẻ</string>
  <!-- Bookmark overflow menu open in new tab button -->
  <string name="bookmark_menu_open_in_new_tab_button">Mở trong thẻ mới</string>
  <!-- Bookmark overflow menu open in private tab button -->
  <string name="bookmark_menu_open_in_private_tab_button">Mở trong thẻ riêng tư</string>
  <!-- Bookmark overflow menu delete button -->
  <string name="bookmark_menu_delete_button">Xóa</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
564
565
  <!--Bookmark overflow menu save button -->
  <string name="bookmark_menu_save_button">Lưu</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
  <!-- Bookmark multi select title in app bar
   The first parameter is the number of bookmarks selected -->
  <string name="bookmarks_multi_select_title">%1$d đã chọn</string>
  <!-- Bookmark editing screen title -->
  <string name="edit_bookmark_fragment_title">Chỉnh sửa dấu trang</string>
  <!-- Bookmark folder editing screen title -->
  <string name="edit_bookmark_folder_fragment_title">Chỉnh sửa thư mục</string>
  <!-- Bookmark sign in button message -->
  <string name="bookmark_sign_in_button">Đăng nhập để xem dấu trang được đồng bộ hóa</string>
  <!-- Bookmark URL editing field label -->
  <string name="bookmark_url_label">URL</string>
  <!-- Bookmark FOLDER editing field label -->
  <string name="bookmark_folder_label">THƯ MỤC</string>
  <!-- Bookmark NAME editing field label -->
  <string name="bookmark_name_label">TÊN</string>
  <!-- Bookmark add folder screen title -->
  <string name="bookmark_add_folder_fragment_label">Thêm thư mục</string>
  <!-- Bookmark select folder screen title -->
  <string name="bookmark_select_folder_fragment_label">Chọn thư mục</string>
  <!-- Bookmark editing error missing title -->
  <string name="bookmark_empty_title_error">Phải có tiêu đề</string>
  <!-- Bookmark editing error missing or improper URL -->
  <string name="bookmark_invalid_url_error">URL không hợp lệ</string>
  <!-- Bookmark screen message for empty bookmarks folder -->
  <string name="bookmarks_empty_message">Không có dấu trang ở đây</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deletion
   The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
  <string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Đã xóa %1$s</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
595
  <string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Đã xóa dấu trang</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
  <!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
  <string name="bookmark_undo_deletion">HOÀN TÁC</string>

  <!-- Site Permissions -->
  <!-- Site permissions preferences header -->
  <string name="permissions_header">Quyền hạn</string>
  <!-- Button label that take the user to the Android App setting -->
  <string name="phone_feature_go_to_settings">Đi đến Cài đặt</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Quick settings sheet
    to give users access to site specific information / settings. For example:
    Secure settings status and a button to modify site permissions -->
  <string name="quick_settings_sheet">Bảng cài đặt nhanh</string>
  <!-- Label that indicates that this option it the recommended one -->
  <string name="phone_feature_recommended">Được đề xuất</string>
  <!-- button that allows editing site permissions settings -->
  <string name="quick_settings_sheet_manage_site_permissions">Quản lý quyền hạn trang web</string>
  <!-- Button label for clearing all the information of site permissions-->
  <string name="clear_permissions">Xóa các quyền</string>
  <!-- Button label for clearing a site permission-->
  <string name="clear_permission">Xóa quyền</string>
  <!-- Button label for clearing all the information on all sites-->
  <string name="clear_permissions_on_all_sites">Xóa quyền trên tất cả các trang web</string>
  <!-- Preference for altering video and audio autoplay for all websites -->
  <string name="preference_browser_feature_autoplay">Tự động phát</string>
  <!-- Preference for altering the camera access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_camera">Máy ảnh</string>
  <!-- Preference for altering the microphone access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_microphone">Micrô</string>
  <!-- Preference for altering the location access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_location">Vị trí</string>

  <!-- Preference for altering the notification access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_notification">Thông báo</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be asked always -->
  <string name="preference_option_phone_feature_ask_to_allow">Hỏi để cho phép</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be blocked -->
  <string name="preference_option_phone_feature_blocked">Đã chặn</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be allowed -->
  <string name="preference_option_phone_feature_allowed">Đã cho phép</string>
  <!--Label that indicates a permission is by the Android OS-->
  <string name="phone_feature_blocked_by_android">Bị chặn bởi Android</string>
  <!-- Preference for showing a list of websites that the default configurations won't apply to them -->
  <string name="preference_exceptions">Ngoại trừ</string>
  <!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to on -->
  <string name="tracking_protection_on">Bật</string>
  <!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to off -->
  <string name="tracking_protection_off">Tắt</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
643
644
  <!-- Label that indicates that all video and audio autoplay is allowed -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed2">Cho phép âm thanh và video</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
645
646
647
648
  <!-- Label that indicates that video and audio autoplay is only allowed over Wi-Fi -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed_wifi_only2">Chỉ chặn âm thanh và video trên dữ liệu di động</string>
  <!-- Subtext that explains 'autoplay on Wi-Fi only' option -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed_wifi_subtext">Âm thanh và video sẽ phát trên Wi-Fi</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
649
  <!-- Label that indicates that video autoplay is allowed, but audio autoplay is blocked -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
650
  <string name="preference_option_autoplay_block_audio2">Chỉ chặn âm thanh</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
651
  <!-- Label that indicates that all video and audio autoplay is blocked -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
652
  <string name="preference_option_autoplay_blocked3">Chặn âm thanh và video</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
  <!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to on -->
  <string name="delete_browsing_data_quit_on">Bật</string>
  <!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to off -->
  <string name="delete_browsing_data_quit_off">Tắt</string>

  <!-- Collections -->
  <!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
  <string name="collections_description">Thu thập những thứ quan trọng với bạn. Để bắt đầu, lưu các thẻ đang mở vào một bộ sưu tập mới.</string>
  <!-- Collections header on home fragment -->
  <string name="collections_header">Bộ sưu tập</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
  <string name="collection_menu_button_content_description">Menu bộ sưu tập</string>
  <!-- No Open Tabs Message Header -->
  <string name="no_collections_header">Không có bộ sưu tập</string>
  <!-- No Open Tabs Message Description -->
  <string name="no_collections_description">Bộ sưu tập của bạn sẽ được hiển thị ở đây.</string>
  <!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_tabs">Chọn các thẻ</string>
  <!-- Title for the "select collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_collection">Chọn bộ sưu tập</string>
  <!-- Title for the "name collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_name_collection">Tên bộ sưu tập</string>
  <!-- Button to add new collection for the "select collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_add_new_collection">Thêm bộ sưu tập mới</string>
  <!-- Button to select all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_all">Chọn tất cả</string>
  <!-- Button to deselect all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_deselect_all">Bỏ chọn tất cả</string>
  <!-- Text to prompt users to select the tabs to save in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_empty">Chọn các thẻ để lưu</string>
  <!-- Text to show users how many tabs they have selected in the "select tabs" step of the collection creator.
   %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_tabs_selected">%d thẻ được chọn</string>
  <!-- Text to show users they have one tab selected in the "select tabs" step of the collection creator.
  %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_tab_selected">%d thẻ được chọn</string>
  <!-- Text shown in snackbar when multiple tabs have been saved in a collection -->
  <string name="create_collection_tabs_saved">Đã lưu các thẻ!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when one tab has been saved in a collection -->
  <string name="create_collection_tab_saved">Đã lưu thẻ!</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): button to close the collection creator -->
  <string name="create_collection_close">Đóng</string>
  <!-- Button to save currently selected tabs in the "select tabs" step of the collection creator-->
  <string name="create_collection_save">Lưu</string>

  <!-- Default name for a new collection in "name new collection" step of the collection creator. %d is a placeholder for the number of collections-->
  <string name="create_collection_default_name">Bộ sưu tập %d</string>

  <!-- Share -->
  <!-- Share screen header -->
  <string name="share_header">Gửi và chia sẻ</string>
  <!-- Share screen header -->
  <string name="share_header_2">Chia sẻ</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
    "Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
  <string name="share_button_content_description">Chia sẻ</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to another app -->
  <string name="share_link_subheader">Chia sẻ liên kết</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
  <string name="share_device_subheader">Gửi đến thiết bị</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
713
714
715
716
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the full list -->
  <string name="share_link_all_apps_subheader">Mọi hành động</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the most-recent sorted list -->
  <string name="share_link_recent_apps_subheader">Được sử dụng gần đây</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
  <!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
  <string name="sync_sign_in">Đăng nhập vào đồng bộ hóa</string>
  <!-- An option from the share dialog to send link to all other sync devices -->
  <string name="sync_send_to_all">Gửi đến tất cả các thiết bị</string>
  <!-- An option from the share dialog to reconnect to sync -->
  <string name="sync_reconnect">Kết nối lại với Sync</string>
  <!-- Text displayed when sync is offline and cannot be accessed -->
  <string name="sync_offline">Ngoại tuyến</string>
  <!-- An option to connect additional devices -->
  <string name="sync_connect_device">Kết nối thiết bị khác</string>
  <!-- The dialog text shown when additional devices are not available -->
  <string name="sync_connect_device_dialog">Để gửi một thẻ, đăng nhập vào Firefox trên ít nhất một thiết bị khác.</string>
  <!-- Confirmation dialog button -->
  <string name="sync_confirmation_button">Đã hiểu</string>
  <!-- Share error message -->
  <string name="share_error_snackbar">Không thể chia sẻ với ứng dụng này</string>
  <!-- Add new device screen title -->
  <string name="sync_add_new_device_title">Gửi đến thiết bị</string>
  <!-- Text for the warning message on the Add new device screen -->
  <string name="sync_add_new_device_message">Không có thiết bị nào được kết nối</string>
  <!-- Text for the button to learn about sending tabs -->
  <string name="sync_add_new_device_learn_button">Tìm hiểu thêm về việc gửi các thẻ…</string>
  <!-- Text for the button to connect another device -->
  <string name="sync_add_new_device_connect_button">Kết nối thiết bị khác…</string>

  <!-- Notifications -->
  <!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_channel_name">Phiên duyệt web riêng tư</string>
  <!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_delete_text">Xóa các thẻ riêng tư</string>
  <!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_delete_text_2">Đóng các thẻ riêng tư</string>
  <!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
  <string name="notification_pbm_action_open">Mở</string>
  <!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
  <string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Xóa và mở</string>
  <!-- Name of the "Powered by Fenix" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="notification_powered_by_channel_name">Được hỗ trợ bởi</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
  <string name="snackbar_collection_deleted">Đã xóa bộ sưu tập</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
  <string name="snackbar_collection_renamed">Đã đổi tên bộ sưu tập</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes a tab -->
  <string name="snackbar_tab_deleted">Đã xóa thẻ</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
  <string name="snackbar_tabs_deleted">Đã xóa các thẻ</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes a tab -->
  <string name="snackbar_tab_closed">Đã đóng thẻ</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
  <string name="snackbar_tabs_closed">Đã đóng các thẻ</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
767
768
  <!-- Text shown in snackbar when user adds a site to top sites -->
  <string name="snackbar_added_to_top_sites">Đã thêm vào trang web hàng đầu!</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
769
770
771
772
773
774
  <!-- Text shown in snackbar when user closes a private tab -->
  <string name="snackbar_private_tab_closed">Đã đóng thẻ riêng tư</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes all private tabs -->
  <string name="snackbar_private_tabs_closed">Đã đóng các thẻ riêng tư</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
  <string name="snackbar_private_tabs_deleted">Đã xóa các thẻ riêng tư</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
775
  <!-- Text shown in snackbar to undo deleting a tab, top site or collection -->
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
776
  <string name="snackbar_deleted_undo">HOÀN TÁC</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
777
778
  <!-- Text shown in snackbar when user removes a top site -->
  <string name="snackbar_top_site_removed">Đã xóa trang</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
  <!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
  <string name="a11y_dialog_deleted_undo">Hoàn tác</string>
  <!-- Text for action to confirm deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
  <string name="a11y_dialog_deleted_confirm">Xác nhận</string>
  <!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
    First parameter is the name of the app, second parameter is the URL or text scanned-->
  <string name="qr_scanner_confirmation_dialog_message">Cho phép %1$s để mở %2$s</string>
  <!-- QR code scanner prompt dialog positive option to allow navigation to scanned link -->
  <string name="qr_scanner_dialog_positive">CHO PHÉP</string>
  <!-- QR code scanner prompt dialog positive option to deny navigation to scanned link -->
  <string name="qr_scanner_dialog_negative">TỪ CHỐI</string>
  <!-- Tab collection deletion prompt dialog message. Placeholder will be replaced with the collection name -->
  <string name="tab_collection_dialog_message">Bạn có chắc chắn muốn xóa %1$s không?</string>
  <!-- Tab collection deletion prompt dialog option to delete the collection -->
  <string name="tab_collection_dialog_positive">Xóa</string>
  <!-- Tab collection deletion prompt dialog option to cancel deleting the collection -->
  <string name="tab_collection_dialog_negative">Hủy bỏ</string>
  <!-- Text displayed in a notification when the user enters full screen mode -->
  <string name="full_screen_notification">Đã vào chế độ toàn màn hình</string>
  <!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
  <string name="url_copied">Đã sao chép URL</string>
  <!-- Sample text for accessibility font size -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
801
  <string name="accessibility_text_size_sample_text_1">Đây là văn bản mẫu. Ở đây sẽ hiển thị cách văn bản sẽ xuất hiện khi bạn tăng hoặc giảm kích thước với cài đặt này.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
802
803
804
805
806
807
  <!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_text_size_summary">Làm cho văn bản trên các trang web lớn hơn hoặc nhỏ hơn</string>
  <!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_font_size_title">Cỡ chữ</string>

  <!-- Title for Accessibility Text Automatic Size Scaling Preference -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
808
  <string name="preference_accessibility_auto_size_2">Định cỡ phông chữ tự động</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
809
810
811
812
813
814
  <!-- Summary for Accessibility Text Automatic Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_auto_size_summary">Cỡ chữ sẽ phù hợp với cài đặt Android của bạn. Vô hiệu hóa để quản lý kích thước phông chữ ở đây.</string>

  <!-- Title for the Delete browsing data preference -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data">Xóa dữ liệu duyệt web</string>
  <!-- Title for the tabs item in Delete browsing data -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
815
  <string name="preferences_delete_browsing_data_tabs_title_2">Các thẻ đang mở</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
  <!-- Subtitle for the tabs item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the number of open tabs -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_tabs_subtitle">%d thẻ</string>
  <!-- Title for the data and history items in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_title">Lịch sử duyệt web và dữ liệu trang web</string>
  <!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
    number of history items the user has -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d địa chỉ</string>
  <!-- Title for history items in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Lịch sử</string>
  <!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
    number of history pages the user has -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d trang</string>
  <!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookie</string>
  <!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Bạn sẽ bị đăng xuất khỏi hầu hết các trang web</string>
  <!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Hình ảnh và tập tin đã lưu trong bộ nhớ đệm</string>
  <!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Giải phóng không gian lưu trữ</string>
  <!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Quyền hạn trang web</string>
  <!-- Text for the button to delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_button">Xóa dữ liệu duyệt web</string>
  <!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát</string>
  <!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
  <string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Tự động xóa dữ liệu duyệt khi bạn chọn &quot;Thoát&quot; từ menu chính</string>
  <!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
  <string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit_2">Tự động xóa dữ liệu duyệt khi bạn chọn \&quot;Thoát\&quot; từ menu chính</string>
  <!-- Category for history items to delete on quit in delete browsing data on quit -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit_browsing_history">Lịch sử duyệt web</string>
  <!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
  <string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Thoát</string>

  <!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_message">Điều này sẽ xóa tất cả dữ liệu duyệt web của bạn.</string>
  <!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s sẽ xóa dữ liệu duyệt đã chọn.</string>
  <!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Hủy bỏ</string>
  <!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_allow">Xóa</string>
  <!-- Text for the snackbar confirmation that the data was deleted -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_snackbar">Đã xóa dữ liệu duyệt web</string>
  <!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
  <string name="deleting_browsing_data_in_progress">Đang xóa dữ liệu duyệt web…</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
  <!-- Tips -->
  <!-- text for firefox preview moving tip header "Firefox Preview" and "Firefox Nightly" are intentionally hardcoded -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_header">Firefox Preview hiện là Firefox Nightly</string>
  <!-- text for firefox preview moving tip description -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_description">Firefox Nightly được cập nhật mỗi đêm và có các tính năng mới thử nghiệm.
    Tuy nhiên, nó có thể kém ổn định hơn. Tải xuống trình duyệt beta của chúng tôi để có trải nghiệm ổn định hơn.</string>
  <!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_button">Tải trình duyệt Mozilla Firefox</string>

  <!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">Firefox Nightly đã di chuyển</string>
  <!-- text for firefox preview moving tip description -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_installed">Ứng dụng này sẽ không còn nhận được cập nhật bảo mật. Ngừng sử dụng ứng dụng này và chuyển sang Nightly mới.
    \n\nĐể chuyển dấu trang, thông tin đăng nhập và lịch sử của bạn sang một ứng dụng khác, hãy tạo một tài khoản Firefox.</string>
  <!-- text for firefox preview moving tip button -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Chuyển sang Nightly mới</string>

  <!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly đã di chuyển</string>
  <!-- text for firefox preview moving tip description -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_not_installed">Ứng dụng này sẽ không còn nhận được cập nhật bảo mật. Tải Nightly mới và ngừng sử dụng ứng dụng này.
    \n\nĐể chuyển dấu trang, thông tin đăng nhập và lịch sử của bạn sang một ứng dụng khác, hãy tạo một tài khoản Firefox.</string>
  <!-- text for firefox preview moving tip button -->
  <string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">Tải Nightly mới</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
889
890
891
892
893
894
895
896
897
  <!-- Onboarding -->
  <!-- Text for onboarding welcome message
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_header">Chào mừng đến với %s!</string>
  <!-- text for the Firefox Accounts section header -->
  <string name="onboarding_fxa_section_header">Đã có một tài khoản?</string>
  <!-- text for the Firefox Preview feature section header
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_feature_section_header">Tìm hiểu qua %s</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
898
899
900
901
902
903
904
  <!-- text for the "What's New" onboarding card header -->
  <string name="onboarding_whats_new_header1">Xem có gì mới</string>
  <!-- text for the "what's new" onboarding card description
  The first parameter is the short name of the app (e.g. Firefox) -->
  <string name="onboarding_whats_new_description">Có câu hỏi nào về %s được thiết kế lại không? Bạn muốn biết những gì đã thay đổi?</string>
  <!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
  <string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Nhận câu trả lời tại đây</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
  <!-- text for the firefox account onboarding card header
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_firefox_account_header">Tận dụng tối đa %s.</string>
  <!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
    another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
    The first parameter is the email of the detected user's account -->
  <string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Bạn đã đăng nhập dưới dạng %s trên một trình duyệt Firefox khác trên điện thoại này. Bạn có muốn đăng nhập bằng tài khoản này không?</string>
  <!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
  <string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Có, đăng nhập cho tôi</string>
  <!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
  <string name="onboarding_firefox_account_signing_in">Đang đăng nhập…</string>
  <!-- text for the button to manually sign into Firefox account. The word "Firefox" should not be translated -->
  <string name="onboarding_firefox_account_sign_in">Đăng nhập vào Firefox</string>
  <!-- text for the button to stay signed out when presented with an option to automatically sign-in. -->
  <string name="onboarding_firefox_account_stay_signed_out">Vẫn đăng xuất</string>
  <!-- text to display in the snackbar once account is signed-in -->
  <string name="onboarding_firefox_account_sync_is_on">Đồng bộ hóa được bật</string>
  <!-- text to display in the snackbar if automatic sign-in fails. user may try again -->
  <string name="onboarding_firefox_account_automatic_signin_failed">Không thể đăng nhập</string>
  <!-- text for the tracking protection onboarding card header -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_header">Tự bảo vệ mình</string>
  <!-- text for the tracking protection card description
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
  <string name="onboarding_tracking_protection_description1">%s giúp ngăn các trang web theo dõi bạn trực tuyến.</string>
  <!-- text for tracking protection radio button option for standard level of blocking -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_standard_button">Tiêu chuẩn</string>
  <!-- text for standard blocking option button description -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_standard_button_description">Chặn ít trình theo dõi hơn nhưng cho phép các trang tải bình thường</string>
  <!-- text for tracking protection radio button option for strict level of blocking -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_strict_button">Nghiêm ngặt (được khuyến nghị)</string>
  <!-- text for strict blocking option button description -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_strict_button_description">Chặn nhiều trình theo dõi hơn để bảo vệ và hiệu suất tốt hơn, nhưng có thể khiến một số trang web không hoạt động đúng</string>
  <!-- text for the toolbar position card header
    In English this is an idiom for "choose a side as in an argument or fight"
    but it is ok to make this more literally about "choosing a position in a physical space -->
  <string name="onboarding_toolbar_position_header">Thể hiện vị trí của bạn</string>
  <!-- text for the toolbar position card description -->
  <string name="onboarding_toolbar_position_description">Hãy thử duyệt bằng một tay với thanh công cụ dưới cùng hoặc di chuyển nó lên trên cùng.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
943
944
945
946
  <!-- text for the private browsing onboarding card header -->
  <string name="onboarding_private_browsing_header">Duyệt web riêng tư hơn</string>
  <!-- text for the private browsing onboarding card description
  The first parameter is an icon that represents private browsing -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
947
948
949
950
951
  <string name="onboarding_private_browsing_description1">Mở thẻ riêng tư chỉ một lần nhấp: Chạm vào biểu tượng %s.</string>
  <!-- text for the private browsing onboarding card description, explaining how to always using private browsing -->
  <string name="onboarding_private_browsing_always_description">Mở các thẻ riêng tư mỗi lần: Cập nhật cài đặt duyệt web riêng tư của bạn.</string>
  <!-- text for the private browsing onbording card button, that launches settings -->
  <string name="onboarding_private_browsing_button">Mở cài đặt</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
  <!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
  <string name="onboarding_privacy_notice_header">Quyền riêng tư của bạn</string>
  <!-- text for the privacy notice onboarding card description
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_privacy_notice_description">Chúng tôi đã thiết kế %s để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát những gì bạn chia sẻ
    trực tuyến và những gì bạn chia sẻ với chúng tôi.
  </string>
  <!-- Text for the button to read the privacy notice -->
  <string name="onboarding_privacy_notice_read_button">Đọc thông báo bảo mật của chúng tôi</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
962
963
964
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close onboarding screen -->
  <string name="onboarding_close">Đóng</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
965
966
967
968
  <!-- text for the button to finish onboarding -->
  <string name="onboarding_finish">Bắt đầu duyệt web</string>

  <!-- Onboarding theme -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
969
970
971
972
  <!-- text for the theme picker onboarding card header -->
  <string name="onboarding_theme_picker_header">Chọn chủ đề của bạn</string>
  <!-- text for the theme picker onboarding card description -->
  <string name="onboarding_theme_picker_description1">Tiết kiệm pin và bảo vệ thị lực của bạn bằng cách bật chế độ tối.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
  <!-- Automatic theme setting (will follow device setting) -->
  <string name="onboarding_theme_automatic_title">Tự động</string>

  <!-- Summary of automatic theme setting (will follow device setting) -->
  <string name="onboarding_theme_automatic_summary">Áp dụng theo cài đặt thiết bị của bạn</string>
  <!-- Theme setting for dark mode -->
  <string name="onboarding_theme_dark_title">Chủ đề tối</string>
  <!-- Theme setting for light mode -->
  <string name="onboarding_theme_light_title">Chủ đề sáng</string>

  <!-- Text shown in snackbar when multiple tabs have been sent to device -->
  <string name="sync_sent_tabs_snackbar">Đã gửi các thẻ!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when one tab has been sent to device -->
  <string name="sync_sent_tab_snackbar">Đã gửi thẻ!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when sharing tabs failed -->
  <string name="sync_sent_tab_error_snackbar">Không thể gửi</string>
  <!-- Text shown in snackbar for the "retry" action that the user has after sharing tabs failed -->
  <string name="sync_sent_tab_error_snackbar_action">THỬ LẠI</string>
  <!-- Title of QR Pairing Fragment -->
  <string name="sync_scan_code">Quét mã</string>
  <!-- Instructions on how to access pairing -->
  <string name="sign_in_instructions"><![CDATA[Trên máy tính của bạn, hãy mở Firefox và truy cập <b>https://firefox.com/pair</b>]]></string>
  <!-- Text shown for sign in pairing when ready -->
  <string name="sign_in_ready_for_scan">Sẵn sàng để quét</string>
  <!-- Text shown for settings option for sign with pairing -->
  <string name="sign_in_with_camera">Đăng nhập bằng máy ảnh của bạn</string>
  <!-- Text shown for settings option for sign with email -->
  <string name="sign_in_with_email">Sử dụng email thay thế</string>
  <!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
  <string name="sign_out_confirmation_message">Firefox sẽ ngừng đồng bộ hóa với tài khoản của bạn, nhưng sẽ không xóa mọi dữ liệu duyệt web của bạn trên thiết bị này.</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1003
1004
  <!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account. The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="sign_out_confirmation_message_2">%s sẽ ngừng đồng bộ hóa với tài khoản của bạn, nhưng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu duyệt web nào của bạn trên thiết bị này.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
  <!-- Option to continue signing out of account shown in confirmation dialog to sign out of account -->
  <string name="sign_out_disconnect">Ngắt kết nối</string>
  <!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
  <string name="sign_out_cancel">Hủy bỏ</string>
  <!-- Error message snackbar shown after the user tried to select a default folder which cannot be altered -->
  <string name="bookmark_cannot_edit_root">Không thể chỉnh sửa các thư mục mặc định</string>

  <!-- Enhanced Tracking Protection -->
  <!-- Link displayed in enhanced tracking protection panel to access tracking protection settings -->
  <string name="etp_settings">Cài đặt bảo vệ</string>
  <!-- Preference title for enhanced tracking protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection">Trình chống theo dõi nâng cao</string>
  <!-- Title for the description of enhanced tracking protection -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_title">Duyệt mà không bị theo dõi</string>
  <!-- Description of enhanced tracking protection. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">Giữ dữ liệu của bạn cho chính mình. %s bảo vệ bạn khỏi nhiều trình theo dõi phổ biến nhất theo dõi những gì bạn làm trực tuyến.</string>
  <!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">Tìm hiểu thêm</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_option">Tiêu chuẩn</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">Tiêu chuẩn (được khuyến nghị)</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">Cân bằng để bảo vệ và hiệu suất.</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description_2">Các trang sẽ tải bình thường, nhưng chặn ít trình theo dõi hơn.</string>
  <!-- Accessibility text for the Standard protection information icon -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_info_button">Những gì bị chặn bởi trình chống theo dõi tiêu chuẩn</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Nghiêm ngặt</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings, default setting -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default">Nghiêm ngặt (Mặc định)</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default_description">Trình chống theo dõi mạnh mẽ hơn và hiệu suất nhanh hơn, nhưng một số trang web có thể không hoạt động đúng.</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_recommended">Nghiêm ngặt (được khuyến nghị)</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Bảo vệ mạnh mẽ hơn, nhưng có thể khiến một số trang web và nội dung bị phá vỡ.</string>
  <!-- Accessibility text for the Strict protection information icon -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_info_button">Những gì bị chặn bởi trình chống theo dõi nghiêm ngặt</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1045
1046
1047
1048
1049
1050
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom">Tùy chỉnh</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_description">Chọn trình theo dõi và tập lệnh để chặn</string>
  <!-- Accessibility text for the Strict protection information icon -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_info_button">Những gì bị chặn bởi trình chống theo dõi tùy chỉnh</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1051
  <!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies">Cookie</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_1">Trình theo dõi chéo và truyền thông xã hội</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_2">Cookie từ các trang không mong muốn</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_3">Tất cả cookie của bên thứ ba (có thể khiến các trang web bị hỏng)</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_4">Tất cả các cookie (có thể khiến các trang web bị hỏng)</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings for tracking content -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_tracking_content">Trình theo dõi nội dung</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for tracking content-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_tracking_content_1">Trong tất cả các thẻ</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for tracking content-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_tracking_content_2">Chỉ trong thẻ riêng tư</string>
  <!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for tracking content-->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_tracking_content_3">Chỉ trong thẻ tùy chỉnh</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cryptominers">Tiền điện tử</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_fingerprinters">Vân tay</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
  <string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Đã chặn</string>
  <!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
  <string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Đã cho phép</string>
  <!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_social_media_trackers_title">Trình theo dõi truyền thông xã hội</string>
  <!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_social_media_trackers_description">Hạn chế khả năng của các mạng xã hội mà nó theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên web.</string>
  <!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cookies_title">Cookie theo dõi chéo trang web</string>
  <!-- Description of cross-site tracking cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cookies_description">Chặn cookie mà các mạng quảng cáo và công ty phân tích sử dụng mà nó biên dịch dữ liệu duyệt web của bạn trên nhiều trang web.</string>
  <!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cryptominers_title">Tiền điện tử</string>
  <!-- Description of cryptominers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cryptominers_description">Ngăn chặn các tập lệnh độc hại có quyền truy cập vào thiết bị của bạn mà nó khai thác tiền kỹ thuật số.</string>
  <!-- Category of trackers (fingerprinters) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_fingerprinters_title">Vân tay</string>
  <!-- Description of fingerprinters that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_fingerprinters_description">Dừng dữ liệu nhận dạng duy nhất khỏi bị thu thập về thiết bị của bạn có thể được sử dụng cho mục đích theo dõi.</string>
  <!-- Category of trackers (tracking content) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_tracking_content_title">Trình theo dõi nội dung</string>
  <!-- Description of tracking content that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_tracking_content_description">Dừng quảng cáo bên ngoài, video và nội dung khác từ tải có chứa mã theo dõi. Có thể ảnh hưởng đến một số chức năng trang web.</string>
  <!-- Enhanced Tracking Protection Onboarding Message shown in a dialog above the toolbar. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="etp_onboarding_message_2">%s đang chặn trình theo dõi trên trang web này khi lá chắn có màu tím. Chạm vào đó để xem những gì bị chặn.</string>
  <!-- Enhanced Tracking Protection message that protection is currently on for this site -->
  <string name="etp_panel_on">Bảo vệ đã BẬT cho trang web này</string>
  <!-- Enhanced Tracking Protection message that protection is currently off for this site -->
  <string name="etp_panel_off">Bảo vệ đã TẮT cho trang web này</string>
  <!-- Header for exceptions list for which sites enhanced tracking protection is always off -->
  <string name="enhanced_tracking_protection_exceptions">Trình chống theo dõi nâng cao đã bị tắt cho các trang web này</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1105
1106
1107
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate
  back from ETP details (Ex: Tracking content) -->
  <string name="etp_back_button_content_description">Điều hướng quay lại</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
  <!-- About page Your rights link text -->
  <string name="about_your_rights">Quyền lợi của bạn</string>
  <!-- About page link text to open open source licenses screen -->
  <string name="about_open_source_licenses">Các thư viện mã nguồn mở chúng tôi sử dụng</string>
  <!-- About page link text to open what's new link -->
  <string name="about_whats_new">Có gì mới trong %s</string>
  <!-- Open source licenses page title
  The first parameter is the app name -->
  <string name="open_source_licenses_title">%s | Thư viện OSS</string>

  <!-- About page link text to open support link -->
  <string name="about_support">Hỗ trợ</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1120
1121
  <!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
  <string name="about_crashes">Sự cố</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
  <!-- About page link text to open privacy notice link -->
  <string name="about_privacy_notice">Thông báo bảo mật</string>
  <!-- About page link text to open know your rights link -->
  <string name="about_know_your_rights">Biết về quyền lợi của bạn</string>
  <!-- About page link text to open licensing information link -->
  <string name="about_licensing_information">Thông tin giấy phép</string>
  <!-- About page link text to open a screen with libraries that are used -->
  <string name="about_other_open_source_libraries">Thư viện mà chúng tôi sử dụng</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1131
1132
1133
1134
1135
  <!-- Toast shown to the user when they are activating the secret dev menu
    The first parameter is number of long clicks left to enable the menu -->
  <string name="about_debug_menu_toast_progress">Menu gỡ lỗi: chạm %1$d lần nữa để bật</string>
  <string name="about_debug_menu_toast_done">Menu gỡ lỗi đã được kích hoạt</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
  <!-- Content description of the tab counter toolbar button when one tab is open -->
  <string name="tab_counter_content_description_one_tab">1 thẻ</string>
  <!-- Content description of the tab counter toolbar button when multiple tabs are open. First parameter will be replaced with the number of tabs (always more than one) -->
  <string name="tab_counter_content_description_multi_tab">%d thẻ</string>

  <!-- Browser long press popup menu -->
  <!-- Copy the current url -->
  <string name="browser_toolbar_long_press_popup_copy">Sao chép</string>
  <!-- Paste & go the text in the clipboard. '&amp;' is replaced with the ampersand symbol: & -->
  <string name="browser_toolbar_long_press_popup_paste_and_go">Dán &amp; mở đường dẫn</string>
  <!-- Paste the text in the clipboard -->
  <string name="browser_toolbar_long_press_popup_paste">Dán</string>
  <!-- Snackbar message shown after an URL has been copied to clipboard. -->
  <string name="browser_toolbar_url_copied_to_clipboard_snackbar">Đã sao chép URL vào clipboard</string>

  <!-- Title text for the Add To Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_title">Thêm vào màn hình chính</string>
  <!-- Cancel button text for the Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_cancel">Hủy bỏ</string>
  <!-- Add button text for the Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_add">Thêm</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1157
1158
  <!-- Continue to website button text for the first-time Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_continue">Tiếp tục với trang web</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1159
1160
1161
  <!-- Placeholder text for the TextView in the Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Tên lối tắt</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1162
1163
1164
  <!-- Describes the add to homescreen functionality -->
  <string name="add_to_homescreen_description">Bạn có thể dễ dàng thêm trang web vào màn hình chính của điện thoại của bạn để có thể truy cập và duyệt web nhanh hơn với trải nghiệm giống như trên ứng dụng.</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
  <!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Đăng nhập và mật khẩu</string>
  <!-- Preference for managing the saving of logins and passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_save_logins">Lưu thông tin đăng nhập và mật khẩu</string>
  <!-- Preference option for asking to save passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_save_logins_ask_to_save">Yêu cầu để lưu</string>
  <!-- Preference option for never saving passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_save_logins_never_save">Không bao giờ lưu</string>
  <!-- Preference for autofilling saved logins in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_autofill">Tự động điền</string>
  <!-- Preference for syncing saved logins in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins">Đồng bộ hóa đăng nhập</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix is on -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_on">Bật</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix is off -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_off">Tắt</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix needs reconnect to sync -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_reconnect">Kết nối lại</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix needs login -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_sign_in">Đăng nhập vào đồng bộ hóa</string>
  <!-- Preference to access list of saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins">Đăng nhập đã lưu</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1187
1188
1189
1190
  <!-- Description of empty list of saved passwords. Placeholder is replaced with app name. -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_text">Thông tin đăng nhập bạn lưu hoặc đồng bộ hóa với %s sẽ hiển thị tại đây.</string>
  <!-- Preference to access list of saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_learn_more_link">Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa.</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
  <!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
  <string name="preferences_passwords_exceptions">Ngoại trừ</string>
  <!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
  <string name="preferences_passwords_exceptions_description_empty">Đăng nhập và mật khẩu không được lưu sẽ được hiển thị ở đây.</string>
  <!-- Description of list of login exceptions that we never save logins for -->
  <string name="preferences_passwords_exceptions_description">Đăng nhập và mật khẩu sẽ không được lưu cho các trang web này.</string>
  <!-- Hint for search box in logins list -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_search">Tìm thông tin đăng nhập</string>
  <!-- Option to sort logins list A-Z, alphabetically -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_alphabetically">Theo thứ tự chữ cái</string>
  <!-- Option to sort logins list by most recently used -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_recently_used">Được sử dụng gần đây</string>
  <!-- The header for the site that a login is for -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_site">Trang</string>
  <!-- The header for the username for a login -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_username">Tên đăng nhập</string>
  <!-- The header for the password for a login -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_password">Mật khẩu</string>
  <!-- Message displayed in security prompt to reenter a secret pin to access saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin">Nhập lại mã PIN của bạn</string>
  <!-- Message displayed in security prompt to access saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin_description">Mở khóa để xem thông tin đăng nhập đã lưu của bạn</string>
  <!-- Message displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
  <string name="logins_insecure_connection_warning">Đây là kết nối không an toàn. Đăng nhập vào đây có thể gây tổn hại cho bạn.</string>
  <!-- Learn more link that will link to a page with more information displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
  <string name="logins_insecure_connection_warning_learn_more">Tìm hiểu thêm</string>
  <!-- Prompt message displayed when Fenix detects a user has entered a password and user decides if Fenix should save it. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="logins_doorhanger_save">Bạn có muốn %s lưu thông tin đăng nhập này không?</string>
  <!-- Positive confirmation that Fenix should save the new or updated login -->
  <string name="logins_doorhanger_save_confirmation">Lưu</string>
  <!-- Negative confirmation that Fenix should not save the new or updated login -->
  <string name="logins_doorhanger_save_dont_save">Không lưu</string>
  <!-- Shown in snackbar to tell user that the password has been copied -->
  <string name="logins_password_copied">Đã sao chép mật khẩu vào clipboard</string>
  <!-- Shown in snackbar to tell user that the username has been copied -->
  <string name="logins_username_copied">Đã sao chép tên người dùng vào clipboard</string>
  <!-- Shown in snackbar to tell user that the site has been copied -->
  <string name="logins_site_copied">Đã sao chép URL trang web vào clipboard</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
  <string name="saved_logins_copy_password">Sao chép mật khẩu</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
  <string name="saved_login_copy_username">Sao chép tên người dùng</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
  <string name="saved_login_copy_site">Sao chép URL trang web</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to reveal a password in logins -->
  <string name="saved_login_reveal_password">Hiện mật khẩu</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to hide a password in logins -->
  <string name="saved_login_hide_password">Ẩn mật khẩu</string>
  <!-- Message displayed in biometric prompt displayed for authentication before allowing users to view their logins -->
  <string name="logins_biometric_prompt_message">Mở khóa để xem thông tin đăng nhập đã lưu của bạn</string>
  <!-- Title of warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_title">Bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn</string>
  <!-- Message of warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_message">Thiết lập mẫu khóa thiết bị, mã PIN hoặc mật khẩu để bảo vệ thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu của bạn khỏi bị truy cập nếu người khác lấy được thiết bị của bạn.</string>
  <!-- Negative button to ignore warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_later">Để sau</string>
  <!-- Positive button to send users to set up a pin of warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_set_up_now">Thiết lập ngay</string>
  <!-- Title of PIN verification dialog to direct users to re-enter their device credentials to access their logins -->
  <string name="logins_biometric_prompt_message_pin">Mở khóa thiết bị của bạn</string>
  <!-- Title for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
  <string name="preference_accessibility_force_enable_zoom">Phóng to tất cả các trang web</string>
  <!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
  <string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Cho phép để chụm và thu phóng, ngay cả trên các trang web ngăn chặn cử chỉ này.</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
  <!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
  <string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Tên (A-Z)</string>
  <!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
  <string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Sử dụng lần cuối</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
  <string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Sắp xếp menu đăng nhập</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
  <!-- Title of the Add search engine screen -->
  <string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Thêm công cụ tìm kiếm</string>
  <!-- Title of the Edit search engine screen -->
  <string name="search_engine_edit_custom_search_engine_title">Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title for the button to add a search engine in the action bar -->
  <string name="search_engine_add_button_content_description">Thêm</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title for the button to save a search engine in the action bar -->
  <string name="search_engine_add_custom_search_engine_edit_button_content_description">Lưu</string>
  <!-- Text for the menu button to edit a search engine -->
  <string name="search_engine_edit">Chỉnh sửa</string>
  <!-- Text for the menu button to delete a search engine -->
  <string name="search_engine_delete">Xóa</string>

  <!-- Text for the button to create a custom search engine on the Add search engine screen -->
  <string name="search_add_custom_engine_label_other">Khác</string>
  <!-- Placeholder text shown in the Search Engine Name TextField before a user enters text -->
  <string name="search_add_custom_engine_name_hint">Tên</string>
  <!-- Placeholder text shown in the Search String TextField before a user enters text -->
  <string name="search_add_custom_engine_search_string_hint">Chuỗi tìm kiếm để sử dụng</string>
  <!-- Description text for the Search String TextField. The %s is part of the string -->
  <string name="search_add_custom_engine_search_string_example">Thay thế chuỗi truy vấn thành “%s”. Ví dụ:\nhttps://www.google.com/search?q=%s</string>
  <!-- Text for the button to learn more about adding a custom search engine -->
  <string name="search_add_custom_engine_learn_more_label">Tìm hiểu thêm</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1287
1288
1289
1290
1291
  <!-- Accessibility description for the form in which details about the custom search engine are entered -->
  <string name="search_add_custom_engine_form_description">Chi tiết công cụ tìm kiếm tùy chỉnh</string>
  <!-- Accessibility description for the 'Learn more' link -->
  <string name="search_add_custom_engine_learn_more_description">Tìm hiểu thêm về liên kết</string>

Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
  <!-- Text shown when a user leaves the name field empty -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_empty_name">Nhập tên công cụ tìm kiếm</string>
  <!-- Text shown when a user tries to add a search engine that already exists -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_existing_name">Công cụ tìm kiếm với tên “%s” đã tồn tại.</string>
  <!-- Text shown when a user leaves the search string field empty -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_empty_search_string">Nhập chuỗi tìm kiếm</string>
  <!-- Text shown when a user leaves out the required template string -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_missing_template">Kiểm tra xem chuỗi tìm kiếm có đúng với định dạng như ở ví dụ không</string>
  <!-- Text shown when we aren't able to validate the custom search query. The first parameter is the url of the custom search engine -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_cannot_reach">Lỗi khi kết nối với “%s”</string>
  <!-- Text shown when a user creates a new search engine -->
  <string name="search_add_custom_engine_success_message">Đã tạo %s</string>
  <!-- Text shown when a user successfully edits a custom search engine -->
  <string name="search_edit_custom_engine_success_message">Đã lưu %s</string>
  <!-- Text shown when a user successfully deletes a custom search engine -->
  <string name="search_delete_search_engine_success_message">Đã xóa %s</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

  <!-- Title text shown for the migration screen to the new browser. Placeholder replaced with app name -->
  <string name="migration_title">Chào mừng bạn đến với %s hoàn toàn mới</string>
  <!-- Description text followed by a list of things migrating (e.g. Bookmarks, History). Placeholder replaced with app name-->
  <string name="migration_description">Một trình duyệt được thiết kế lại hoàn toàn mới, với hiệu suất và tính năng được cải thiện để giúp bạn làm việc trực tuyến nhiều hơn.\n\nHãy đợi trong khi chúng tôi cập nhật %s cho bạn</string>
  <!-- Text on the disabled button while in progress. Placeholder replaced with app name -->
  <string name="migration_updating_app_button_text">Đang cập nhật %s…</string>
  <!-- Text on the enabled button. Placeholder replaced with app name-->
  <string name="migration_update_app_button">Bắt đầu %s</string>
  <!-- Accessibility description text for a completed migration item -->
  <string name="migration_icon_description">Đã hoàn thành di chuyển dữ liệu</string>
  <!--Text on list of migrated items (e.g. Settings, History, etc.)-->
  <string name="migration_text_passwords">Mật khẩu</string>

  <!-- Heading for the instructions to allow a permission -->
  <string name="phone_feature_blocked_intro">Để cho phép nó:</string>
  <!-- First step for the allowing a permission -->
  <string name="phone_feature_blocked_step_settings">1. Chuyển đến Cài đặt Android</string>
  <!-- Second step for the allowing a permission -->
  <string name="phone_feature_blocked_step_permissions"><![CDATA[2. Chạm <b>Quyền</b>]]></string>
  <!-- Third step for the allowing a permission (Fore example: Camera) -->
  <string name="phone_feature_blocked_step_feature"><![CDATA[3. Gạt công tắc <b>%1$s</b> sang BẬT]]></string>

  <!-- Label that indicates a site is using a secure connection -->
  <string name="quick_settings_sheet_secure_connection">Kết nối an toàn</string>
  <!-- Label that indicates a site is using a insecure connection -->
  <string name="quick_settings_sheet_insecure_connection">Kết nối không an toàn</string>
  <!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for all sites-->
  <string name="confirm_clear_permissions_on_all_sites">Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn xóa tất cả các quyền hạn trên tất cả các trang web?</string>
  <!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for a site-->
  <string name="confirm_clear_permissions_site">Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn xóa tất cả các quyền hạn cho trang web này?</string>
  <!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to set default value a permission for a site-->
  <string name="confirm_clear_permission_site">Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn xóa quyền hạn này cho trang web này?</string>
  <!-- label shown when there are not site exceptions to show in the site exception settings -->
  <string name="no_site_exceptions">Không có ngoại lệ trang web</string>
  <!-- Label for the Pocket default top site -->
  <string name="pocket_top_articles">Bài viết hàng đầu</string>
  <!-- Bookmark deletion confirmation -->
  <string name="bookmark_deletion_confirmation">Bạn có chắc chắn muốn xóa dấu trang này?</string>
  <!-- Browser menu button that adds a top site to the home fragment -->
  <string name="browser_menu_add_to_top_sites">Thêm vào trang web hàng đầu</string>
  <!-- text shown before the issuer name to indicate who its verified by, parameter is the name of
   the certificate authority that verified the ticket-->
  <string name="certificate_info_verified_by">Được xác minh bởi: %1$s </string>
  <!-- Login overflow menu delete button -->
  <string name="login_menu_delete_button">Xóa</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1354
1355
  <!-- Login overflow menu edit button -->
  <string name="login_menu_edit_button">Chỉnh sửa</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1356
1357
1358
1359
  <!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
  <string name="login_deletion_confirmation">Bạn có chắc chắn muốn xóa thông tin đăng nhập này không?</string>
  <!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
  <string name="dialog_delete_positive">Xóa</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
  <!-- The saved login options menu description. -->
  <string name="login_options_menu">Tùy chọn thông tin đăng nhập</string>
  <!-- The editable text field for a login's web address. -->
  <string name="saved_login_hostname_description">Trường văn bản có thể chỉnh sửa cho địa chỉ web của thông tin đăng nhập.</string>
  <!-- The editable text field for a login's username. -->
  <string name="saved_login_username_description">Trường văn bản có thể chỉnh sửa cho tên người dùng của thông tin đăng nhập.</string>
  <!-- The editable text field for a login's password. -->
  <string name="saved_login_password_description">Trường văn bản có thể chỉnh sửa cho mật khẩu của thông tin đăng nhập.</string>
  <!-- The button description to save changes to an edited login. -->
  <string name="save_changes_to_login">Lưu các thay đổi vào thông tin đăng nhập.</string>
  <!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
  <string name="discard_changes">Loại bỏ những thay đổi</string>
  <!-- The page title for editing a saved login. -->
  <string name="edit">Chỉnh sửa</string>
  <!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
  <string name="saved_login_password_required">Yêu cầu mật khẩu</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1376
1377
1378
1379
  <!-- Voice search button content description -->
  <string name="voice_search_content_description">Tìm kiếm bằng giọng nói</string>
  <!-- Voice search prompt description displayed after the user presses the voice search button -->
  <string name="voice_search_explainer">Nói bây giờ</string>
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1380
</resources>