Unverified Commit 2563346f authored by mozilla-l10n-automation-bot's avatar mozilla-l10n-automation-bot Committed by GitHub
Browse files

Import l10n. (#9041)

parent 23456834
......@@ -3,7 +3,7 @@
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_2">Firefox Preview en privao</string>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_3">Firefox Preview (En privao)</string>
<string name="app_name_private_3">Firefox Preview (en privao)</string>
<!-- Home Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
<string name="content_description_menu">Más opciones</string>
......@@ -100,6 +100,8 @@
<string name="search_scan_button">Escaniar</string>
<!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
<string name="search_shortcuts_button">Atayos</string>
<!-- Button in the search view when shortcuts are displayed that takes a user to the search engine settings -->
<string name="search_shortcuts_engine_settings">Axustes de los motores de gueta</string>
<!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
<string name="search_shortcuts_search_with_2">Y agora gueta con:</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that allows search suggestions in private sessions -->
......@@ -291,6 +293,9 @@
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Axustes</string>
<!-- Sessions -->
<!-- Title for the list of tabs -->
<string name="tab_header_label">Llingüetes abiertes</string>
<!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
<string name="tabs_header_private_title">Sesión privada</string>
<!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
......@@ -487,7 +492,7 @@
<string name="sync_add_new_device_connect_button">Coneutar otru preséu…</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text_2">Zarrar les llingüetes privaes</string>
<string name="notification_pbm_delete_text_2">Toca pa zarrar les llingüetes privaes</string>
<!-- Name of the "Powered by Fenix" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
<string name="notification_powered_by_channel_name">Cola potencia de</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
......
......@@ -61,6 +61,8 @@
<string name="browser_menu_edit_bookmark">Edita l’adreça d’interès</string>
<!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
<string name="browser_menu_addon_manager">Gestor de complements</string>
<!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
<string name="no_add_ons">No hi ha cap complement</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Ajuda</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
......@@ -317,6 +319,10 @@
<string name="preference_usage_data">Dades tècniques i d’ús</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb Mozilla per ajudar-nos a millorar el %1$s</string>
<!-- Preference switch for marketing data collection -->
<string name="preferences_marketing_data">Dades de màrqueting</string>
<!-- Preference description for marketing data collection, parameter is the app name (e.g. Firefox) -->
<string name="preferences_marketing_data_description">Comparteix dades de funcions que utilitzeu al %1$s amb Leanplum, el nostre proveïdor de màrqueting mòbil.</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experiments</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
......@@ -748,6 +754,8 @@
<!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
<string name="url_copied">S’ha copiat l’URL</string>
<!-- Sample text for accessibility font size -->
<string name="accessibility_text_size_sample_text_1">Aquest és un exemple de text. Aquí es mostra com apareixerà el text quan augmenteu o reduïu la mida amb aquest paràmetre.</string>
<!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
<string name="preference_accessibility_text_size_summary">Augmenteu o disminuïu la mida del text dels llocs web</string>
<!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
......@@ -822,6 +830,13 @@
<!-- text for the Firefox Preview feature section header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_feature_section_header">Coneixeu el %s</string>
<!-- text for the "What's New" onboarding card header -->
<string name="onboarding_whats_new_header1">Descobriu les novetats</string>
<!-- text for the "what's new" onboarding card description
The first parameter is the short name of the app (e.g. Firefox) -->
<string name="onboarding_whats_new_description">Teniu preguntes sobre el redisseny del %s? Voleu saber què ha canviat?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Vegeu les respostes aquí</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Traieu tot el profit al %s.</string>
......@@ -843,12 +858,30 @@
<string name="onboarding_firefox_account_automatic_signin_failed">No s’ha pogut iniciar la sessió</string>
<!-- text for the tracking protection onboarding card header -->
<string name="onboarding_tracking_protection_header">Protegiu-vos</string>
<!-- text for the tracking protection card description
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_tracking_protection_description1">El %s impedeix que els llocs web us facin el seguiment mentre navegueu.</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for standard level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button">Estàndard</string>
<!-- text for standard blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button_description">Es bloquen menys elements de seguiment, però les pàgines es carregaran amb normalitat</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for strict level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button">Estricta (recomanat)</string>
<!-- text for strict blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button_description">Es bloquen més elements de seguiment i, per tant, millora la protecció i el rendiment, però pot fer que alguns llocs no funcionin correctament</string>
<!-- text for the toolbar position card header
In English this is an idiom for "choose a side as in an argument or fight"
but it is ok to make this more literally about "choosing a position in a physical space -->
<string name="onboarding_toolbar_position_header">Posicioneu-vos</string>
<!-- text for the toolbar position card description -->
<string name="onboarding_toolbar_position_description">Proveu la navegació amb una sola mà amb la barra d’eines part inferior o moveu-la al capdamunt.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card header -->
<string name="onboarding_private_browsing_header">Navegueu amb privadesa</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description
The first parameter is an icon that represents private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_description1">Obriu una pestanya privada una sola vegada: toqueu la icona %s.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description, explaining how to always using private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_always_description">Obriu pestanyes privades cada vegada: actualitzeu els paràmetres de navegació privada.</string>
<!-- text for the private browsing onbording card button, that launches settings -->
<string name="onboarding_private_browsing_button">Obre els paràmetres</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
......@@ -866,6 +899,8 @@
<!-- Onboarding theme -->
<!-- text for the theme picker onboarding card header -->
<string name="onboarding_theme_picker_header">Trieu el tema</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card description -->
<string name="onboarding_theme_picker_description1">Estalvieu bateria i descanseu la vista activant el mode fosc.</string>
<!-- Automatic theme setting (will follow device setting) -->
<string name="onboarding_theme_automatic_title">Automàtic</string>
<!-- Summary of automatic theme setting (will follow device setting) -->
......@@ -1065,6 +1100,10 @@
<string name="preferences_passwords_sync_logins_sign_in">Inicia la sessió al Sync</string>
<!-- Preference to access list of saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins">Inicis de sessió desats</string>
<!-- Description of empty list of saved passwords. Placeholder is replaced with app name. -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_text">Aquí es mostren els inicis de sessió que deseu o sincronitzeu en el %s.</string>
<!-- Preference to access list of saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_learn_more_link">Més informació sobre el Sync.</string>
<!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions">Excepcions</string>
<!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
......@@ -1154,6 +1193,11 @@
<!-- Text for the button to learn more about adding a custom search engine -->
<string name="search_add_custom_engine_learn_more_label">Més informació</string>
<!-- Accessibility description for the form in which details about the custom search engine are entered -->
<string name="search_add_custom_engine_form_description">Detalls del motor de cerca personalitzat</string>
<!-- Accessibility description for the 'Learn more' link -->
<string name="search_add_custom_engine_learn_more_description">Enllaç a més informació</string>
<!-- Text shown when a user leaves the name field empty -->
<string name="search_add_custom_engine_error_empty_name">Escriviu el nom del motor de cerca</string>
<!-- Text shown when a user tries to add a search engine that already exists -->
......@@ -1171,17 +1215,41 @@
<!-- Text shown when a user successfully deletes a custom search engine -->
<string name="search_delete_search_engine_success_message">S’ha suprimit %s</string>
<!-- Title text shown for the migration screen to the new browser. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_title">Us donem la benvinguda al nou %s</string>
<!-- Description text followed by a list of things migrating (e.g. Bookmarks, History). Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_description">Us espera un navegador redissenyat de cap a peus, amb millores de rendiment i funcionalitat que us ajudaran a ser més productius a Internet.\n\nEspereu mentre actualitzem el %s amb:</string>
<!-- Text on the disabled button while in progress. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_updating_app_button_text">S’està actualitzant el %s…</string>
<!-- Text on the enabled button. Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_update_app_button">Inicia el %s</string>
<!-- Accessibility description text for a completed migration item -->
<string name="migration_icon_description">La migració ha acabat</string>
<!--Text on list of migrated items (e.g. Settings, History, etc.)-->
<string name="migration_text_passwords">Contrasenyes</string>
<!-- Heading for the instructions to allow a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_intro">Per a permetre-ho:</string>
<!-- First step for the allowing a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_step_settings">1. Aneu a la configuració de l’Android</string>
<!-- Second step for the allowing a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_step_permissions"><![CDATA[2. Toqueu <b>Permisos</b>]]></string>
<!-- Third step for the allowing a permission (Fore example: Camera) -->
<string name="phone_feature_blocked_step_feature"><![CDATA[3. Activeu <b>%1$s</b>]]></string>
<!-- Label that indicates a site is using a secure connection -->
<string name="quick_settings_sheet_secure_connection">Connexió segura</string>
<!-- Label that indicates a site is using a insecure connection -->
<string name="quick_settings_sheet_insecure_connection">Connexió insegura</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for all sites-->
<string name="confirm_clear_permissions_on_all_sites">Segur que voleu esborrar tots els permisos de tots els llocs?</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for a site-->
<string name="confirm_clear_permissions_site">Segur que voleu esborrar tots els permisos per a aquest lloc?</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to set default value a permission for a site-->
<string name="confirm_clear_permission_site">Segur que voleu esborrar aquest permís per a aquest lloc?</string>
<!-- label shown when there are not site exceptions to show in the site exception settings -->
<string name="no_site_exceptions">No hi ha cap excepció de lloc</string>
<!-- Label for the Pocket default top site -->
<string name="pocket_top_articles">Articles principals</string>
<!-- Bookmark deletion confirmation -->
......
......@@ -11,9 +11,14 @@
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
<string name="content_description_disable_private_browsing_button">Απενεργοποίηση ιδιωτικής περιήγησης</string>
<!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
<string name="search_hint">Αναζήτηση ή εισαγωγή διεύθυνσης</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_open_tabs_header_2">Καμία ανοικτή καρτέλα</string>
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">Οι ανοικτές καρτέλες σας θα εμφανίζονται εδώ.</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Διαγραφή συνεδρίας</string>
......@@ -86,11 +91,16 @@
<!-- Text for default locale item -->
<string name="default_locale_text">Χρήση γλώσσας συσκευής</string>
<!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
<string name="locale_search_hint">Αναζήτηση γλώσσας</string>
<!-- Search Fragment -->
<!-- Button in the search view that lets a user search by scanning a QR code -->
<string name="search_scan_button">Σάρωση</string>
<!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
<string name="search_shortcuts_button">Συντομεύσεις</string>
<!-- Button in the search view when shortcuts are displayed that takes a user to the search engine settings -->
<string name="search_shortcuts_engine_settings">Ρυθμίσεις μηχανής αναζήτησης</string>
<!-- DEPRECATED: Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
<string name="search_shortcuts_search_with">Αναζήτηση με</string>
<!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
......@@ -102,6 +112,9 @@
<!-- Text preview for smaller sized widgets -->
<string name="search_widget_text_short">Αναζήτηση</string>
<!-- Text preview for larger sized widgets -->
<string name="search_widget_text_long">Αναζήτηση στο διαδίκτυο</string>
<!-- Preferences -->
<!-- Title for the settings page-->
<string name="settings">Ρυθμίσεις</string>
......@@ -118,6 +131,10 @@
<!-- Preference linking to about page for Fenix
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="preferences_about">Σχετικά με το %1$s</string>
<!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
<string name="preferences_your_rights">Τα δικαιώματά σας</string>
<!-- Preference for settings related to saved passwords -->
<string name="preferences_passwords">Κωδικοί πρόσβασης</string>
<!-- Preference for settings related to saved credit cards and addresses -->
<string name="preferences_credit_cards_addresses">Πιστωτικές κάρτες και διευθύνσεις</string>
<!-- Preference category for privacy settings -->
......@@ -153,6 +170,14 @@
<string name="preferences_privacy_link">Σημείωση απορρήτου</string>
<!-- Preference category for developer tools -->
<string name="developer_tools_category">Εργαλεία προγραμματιστή</string>
<!-- Preference title for switch preference to show a clipboard suggestion when searching -->
<string name="preferences_show_clipboard_suggestions">Εμφάνιση προτάσεων προχείρου</string>
<!-- Preference title for switch preference to suggest browsing history when searching -->
<string name="preferences_search_browsing_history">Αναζήτηση ιστορικού περιήγησης</string>
<!-- Preference title for switch preference to suggest bookmarks when searching -->
<string name="preferences_search_bookmarks">Αναζήτηση σελιδοδεικτών</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Ρυθμίσεις λογαριασμού</string>
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Πρόσθετα</string>
......@@ -171,9 +196,19 @@
<string name="preferences_sign_out">Αποσύνδεση</string>
<!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
<string name="preferences_sync_device_name">Όνομα συσκευής</string>
<!-- Text shown when user enters empty device name -->
<string name="empty_device_name_error">Το όνομα συσκευής δεν μπορεί να είναι κενό.</string>
<!-- Label indicating that sync is in progress -->
<string name="sync_syncing_in_progress">Συγχρονισμός…</string>
<!-- Text for displaying the default device name.
The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
and the third is the device model. -->
<string name="default_device_name">%s στο %s %s</string>
<!-- %s is the device name -->
<string name="fxa_tab_received_from_notification_name">Καρτέλα από %s</string>
<!-- Preference for tracking protection exceptions -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions">Εξαιρέσεις</string>
<!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
......@@ -247,6 +282,8 @@
<string name="add_tab">Προσθήκη καρτέλας</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab button. Closes the current session when pressed -->
<string name="close_tab">Κλείσιμο καρτέλας</string>
<!-- Open tabs menu item to close all tabs -->
<string name="tabs_menu_close_all_tabs">Κλείσιμο όλων των καρτελών</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the tab menu when pressed -->
<string name="tab_menu">Μενού καρτελών</string>
<!-- Button in the current session menu. Deletes the session when pressed -->
......@@ -255,6 +292,10 @@
<string name="current_session_save">Αποθήκευση</string>
<!-- Button in the current session menu. Opens the share menu when pressed -->
<string name="current_session_share">Κοινή χρήση</string>
<!-- Text for the menu button to delete a collection -->
<string name="collection_delete">Διαγραφή συλλογής</string>
<!-- Text for the menu button to rename a collection -->
<string name="collection_rename">Μετονομασία συλλογής</string>
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Αφαίρεση</string>
......@@ -283,6 +324,10 @@
<!-- Content Description for session item menu button -->
<string name="content_description_session_menu">Επιλογές συνεδρίας</string>
<!-- Screen title for editing bookmarks -->
<string name="bookmark_edit">Επεξεργασία σελιδοδείκτη</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Προσθήκη φακέλου</string>
<!-- Snackbar edit button shown after a bookmark has been created. -->
<string name="edit_bookmark_snackbar_action">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ</string>
<!-- Bookmark overflow menu edit button -->
......@@ -301,6 +346,10 @@
<string name="bookmark_menu_delete_button">Διαγραφή</string>
<!--Bookmark overflow menu save button -->
<string name="bookmark_menu_save_button">Αποθήκευση</string>
<!-- Bookmark editing screen title -->
<string name="edit_bookmark_fragment_title">Επεξεργασία σελιδοδείκτη</string>
<!-- Bookmark folder editing screen title -->
<string name="edit_bookmark_folder_fragment_title">Επεξεργασία φακέλου</string>
<!-- Bookmark URL editing field label -->
<string name="bookmark_url_label">URL</string>
<!-- Bookmark FOLDER editing field label -->
......
......@@ -35,7 +35,7 @@
<!-- Text for the positive button -->
<string name="cfr_pos_button_text">Dodaj prečac</string>
<!-- Text for the negative button -->
<string name="cfr_neg_button_text">Ne hvala</string>
<string name="cfr_neg_button_text">Ne, hvala</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
......@@ -102,7 +102,7 @@
<!-- Browser menu button to put the the current page in reader mode -->
<string name="browser_menu_read">Prikaz za čitanje</string>
<!-- Browser menu button to open the current page in an external app -->
<string name="browser_menu_open_app_link">Otvori u programu</string>
<string name="browser_menu_open_app_link">Otvori u aplikaciji</string>
<!-- Browser menu button to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
<string name="browser_menu_read_appearance">Izgled</string>
......@@ -178,7 +178,7 @@
<!-- Preference for settings related to saved credit cards and addresses -->
<string name="preferences_credit_cards_addresses">Kreditne kartice i adrese</string>
<!-- Preference for settings related to changing the default browser -->
<string name="preferences_set_as_default_browser">Postavi kao standardni preglednik</string>
<string name="preferences_set_as_default_browser">Postavi kao zadani preglednik</string>
<!-- Preference category for advanced settings -->
<string name="preferences_category_advanced">Napredno</string>
<!-- Preference category for privacy settings -->
......@@ -217,7 +217,7 @@
<!-- Preference for data choices -->
<string name="preferences_data_choices">Izbori za podatke</string>
<!-- Preference for data collection -->
<string name="preferences_data_collection">Zbirka podataka</string>
<string name="preferences_data_collection">Skupljanje podataka</string>
<!-- Preference linking to the privacy notice -->
<string name="preferences_privacy_link">Obavijest o privatnosti</string>
<!-- Preference category for developer tools -->
......@@ -239,7 +239,7 @@
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Postavke računa</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Otvori poveznice u programima</string>
<string name="preferences_open_links_in_apps">Otvori poveznice u aplikacijama</string>
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Dodaci</string>
......@@ -689,7 +689,7 @@
<!-- Confirmation dialog button -->
<string name="sync_confirmation_button">Razumijem</string>
<!-- Share error message -->
<string name="share_error_snackbar">Nije moguće dijeliti s ovim programom</string>
<string name="share_error_snackbar">Nije moguće dijeliti s ovom aplikacijom</string>
<!-- Add new device screen title -->
<string name="sync_add_new_device_title">Pošalji na uređaj</string>
<!-- Text for the warning message on the Add new device screen -->
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_2">Privačioji „Firefox Preview“</string>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_3">„Firefox Preview“ (privačioji)</string>
<!-- Home Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
<string name="content_description_menu">Daugiau parinkčių</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
<string name="content_description_private_browsing_button">Įjungti privatųjį naršymą</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
<string name="content_description_disable_private_browsing_button">Išjungti privatųjį naršymą</string>
<!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
<string name="search_hint">Ieškokite arba įveskite adresą</string>
</resources>
......@@ -22,6 +22,11 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">သင် ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းထဲတွင် ရှိနေသည်။</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">% 1 $ s သည်သင်အက်ပ်မှထွက်သောအခါသို့မဟုတ်သီးသန့် tabs အားလုံးပိတ်သောအခါသင်၏ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းရာဇဝင်ကိုရှင်းလင်းသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်သင်၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အမည်မသိစေသော်လည်း၎င်းကိုပြုလုပ်သည်
        သင်အွန်လိုင်းလုပ်တာကိုဒီကိရိယာကိုအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းထံမှလျှို့ဝှက်ထားရန်ပိုလွယ်ကူသည်။</string>
<string name="private_browsing_common_myths">ပုဂ္ဂလိက browsing ဆိုင်ရာ အမြင်မှားများ</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">အပိုင်း ကိုဖျက်ပါ</string>
......@@ -132,6 +137,8 @@
<string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">ခွင့်ပြုပါ</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
<string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">ခွင့်မပြုပါနှင့်</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint title text -->
<string name="search_suggestions_onboarding_title">သီးသန့်အစည်းအဝေးများတွင်ရှာဖွေရေးအကြံပြုချက်များကိုခွင့်ပြုပါ။</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
<string name="search_suggestions_onboarding_learn_more_link">ပိုမိုလေ့လာရန်</string>
......
......@@ -15,12 +15,25 @@
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Suprimir la session</string>
<!-- Text for the positive button -->
<string name="cfr_pos_button_text">Apondre un acorchi</string>
<!-- Text for the negative button -->
<string name="cfr_neg_button_text">Non, mercé</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Onglet novèl</string>
<!-- Shortcut action to open new private tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Novèl onglet de nav. privada</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
<string name="browser_tabs_button">Onglets dobèrts</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate backward (browsing history) -->
<string name="browser_menu_back">Tornar</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate forward (browsing history) -->
<string name="browser_menu_forward">Pagina seguenta</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Refresh current website -->
<string name="browser_menu_refresh">Actualizar</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Bookmark the current page -->
......@@ -37,8 +50,14 @@
<string name="browser_menu_settings">Paramètres</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">Vòstra bibliotèca</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Version ordenador</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">Apondre a l’ecran d’acuèlh</string>
<!-- Browser menu toggle that installs a Progressive Web App shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_install_on_homescreen">Installar</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Recercar dins la pagina</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
<string name="browser_menu_private_tab">Onglet privat</string>
<!-- Browser menu button that creates a new tab -->
......@@ -72,6 +91,14 @@
<!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
<string name="search_shortcuts_button">Acorchis</string>
<!-- DEPRECATED: Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
<string name="search_shortcuts_search_with">Recercar amb</string>
<!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
<string name="search_shortcuts_search_with_2">Aqueste còp, recercar amb :</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that allows search suggestions in private sessions -->
<string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">Autorizar</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
<string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">Autorizar pas</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint title text -->
<string name="search_suggestions_onboarding_title">Autorizar las suggestions de recèrca en navegacion privada ?</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
......@@ -106,13 +133,140 @@
<!-- Preference for settings related to saved passwords -->
<string name="preferences_passwords">Senhals</string>
<!-- Preference for accessibility -->
<string name="preferences_accessibility">Accessibilitat</string>
<!-- Preference category for account information -->
<string name="preferences_category_account">Compte</string>
<!-- Preference shown on banner to sign into account -->
<string name="preferences_sign_in">Connexion</string>
<!-- Preference for changing where the toolbar is positioned -->
<string name="preferences_toolbar">Barra d’aisinas</string>
<!-- Preference for changing default theme to dark or light mode -->
<string name="preferences_theme">Tèma</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Personalizar</string>
<!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
<string name="preferences_account_default_name">Compte Firefox</string>
<!-- Preference for language -->
<string name="preferences_language">Lenga</string>
<!-- Preference category for developer tools -->
<string name="developer_tools_category">Aisinas pels desvolopaires</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Paramètres del compte</string>
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Moduls complementaris</string>
<!-- Account Preferences -->
<!-- Preference for triggering sync -->
<string name="preferences_sync_now">Sincronizar ara</string>
<!-- Preference for syncing history -->
<string name="preferences_sync_history">Istoric</string>
<!-- Preference for syncing bookmarks -->
<string name="preferences_sync_bookmarks">Marcapaginas</string>
<!-- Preference for syncing logins -->
<string name="preferences_sync_logins">Identificants</string>
<!-- Preference for signing out -->
<string name="preferences_sign_out">Desconnexion</string>
<!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
<string name="preferences_sync_device_name">Nom del periferic</string>
<!-- Text shown when user enters empty device name -->
<string name="empty_device_name_error">Lo nom del periferic pòt pas èsser void.</string>
<!-- Label indicating that sync is in progress -->
<string name="sync_syncing_in_progress">Sincronizacion…</string>
<!-- Send Tab -->
<!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
<string name="fxa_received_tab_channel_name">Onglets recebuts</string>
<!-- The body for these is the URL of the tab received -->
<string name="fxa_tab_received_notification_name">Onglet recebut</string>
<!-- When multiple tabs have been received -->
<string name="fxa_tabs_received_notification_name">Onglets recebuts</string>
<!-- %s is the device name -->
<string name="fxa_tab_received_from_notification_name">Onglet de %s</string>
<!-- Advanced Preferences -->
<!-- Preference for tracking protection settings -->
<string name="preferences_tracking_protection_settings">Proteccion contra lo seguiment</string>
<!-- Preference switch for tracking protection -->
<string name="preferences_tracking_protection">Proteccion contra lo seguiment</string>
<!-- Preference for tracking protection exceptions -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions">Excepcions</string>
<!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
<string name="exceptions_empty_message_learn_more_link">Ne saber mai</string>
<!-- Preference for removing FxA account -->
<string name="preferences_sync_remove_account">Suprimir lo compte</string>
<!-- Button to cancel pairing -->
<string name="pair_cancel">Anullar</string>
<!-- Theme Preferences -->
<!-- Preference for using light theme -->
<string name="preference_light_theme">Clar</string>
<!-- Preference for using dark theme -->
<string name="preference_dark_theme">Fosc</string>
<!-- Library -->
<!-- Option in Library to open Sessions page -->
<string name="library_sessions">Sessions</string>
<!-- Option in Library to open Screenshots page -->
<string name="library_screenshots">Capturas d’ecran</string>
<!-- Option in Library to open Downloads page -->
<string name="library_downloads">Telecargaments</string>
<!-- Option in library to open Bookmarks page -->
<string name="library_bookmarks">Marcapaginas</string>
<!-- Option in library to open Desktop Bookmarks root page -->
<string name="library_desktop_bookmarks_root">Marcapaginas de l’ordenador</string>
<!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "menu" page -->
<string name="library_desktop_bookmarks_menu">Menú dels marcapaginas</string>
<!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "toolbar" page -->
<string name="library_desktop_bookmarks_toolbar">Barra personala</string>
<!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "unfiled" page -->
<string name="library_desktop_bookmarks_unfiled">Autres marcapaginas</string>
<!-- Option in Library to open History page -->
<string name="library_history">Istoric</string>
<!-- Option in Library to open Reading List -->
<string name="library_reading_list">Lista de lectura</string>
<!-- Menu Item Label for Search in Library -->
<string name="library_search">Recercar</string>
<!-- Library Page Title -->
<string name="library_title">Bibliotèca</string>
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Paramètres</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Close button for library settings" -->
<string name="content_description_close_button">Tampar</string>
<!-- Sessions -->
<!-- Title for the list of tabs -->
<string name="tab_header_label">Onglets dobèrts</string>
<!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
<string name="tabs_header_private_title">Session privada</string>
<!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
<string name="tabs_header_private_tabs_title">Onglets privats</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Add tab button. Adds a news tab when pressed -->
<string name="add_tab">Apondre un onlget</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab button. Closes the current session when pressed -->
<string name="close_tab">Tampar l’onglet</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab <title> button. First parameter is tab title -->
<string name="close_tab_title">Tampar l’onglet %s</string>
<!-- Tab menu item to share the tab -->
<string name="tab_share">Partejar aqueste onglet</string>
<!-- Button in the current session menu. Deletes the session when pressed -->
<string name="current_session_delete">Suprimir</string>
<!-- Button in the current session menu. Saves the session when pressed -->
<string name="current_session_save">Enregistrar</string>
<!-- Button in the current session menu. Opens the share menu when pressed -->
<string name="current_session_share">Partejar</string>
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Suprimir</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Escafar</string>
<!-- Text for the button to delete a single history item -->
<string name="history_delete_item">Suprimir</string>
<!-- Text for the header that groups the history for last 24 hours -->
<string name="history_24_hours">Las darrièras 24 oras</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past 7 days -->
......@@ -122,4 +276,60 @@
<!-- Text for the header that groups the history older than the last month -->
<string name="history_older">Mai ancian</string>
<!-- Close tab button text on the tab crash page -->
<string name="tab_crash_close">Tampar l’onglet</string>
<!-- Restore tab button text on the tab crash page -->
<string name="tab_crash_restore">Restablir l’onglet</string>
<!-- Bookmark overflow menu copy button -->
<string name="bookmark_menu_copy_button">Copiar</string>
<!-- Bookmark overflow menu share button -->
<string name="bookmark_menu_share_button">Partejar</string>
<!-- Bookmark overflow menu delete button -->
<string name="bookmark_menu_delete_button">Suprimir</string>