GitLab is used only for code review, issue tracking and project management. Canonical locations for source code are still https://gitweb.torproject.org/ https://git.torproject.org/ and git-rw.torproject.org.

Commit dca0cb8c authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by mergify[bot]
Browse files

Import l10n.

parent 3dc63870
......@@ -1229,8 +1229,7 @@
<string name="onboarding_privacy_notice_header">Vaše soukromí</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card description
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_privacy_notice_description">%s vám dává kontrolu nad tím, co sdílíte online a co sdílíte s námi.
</string>
<string name="onboarding_privacy_notice_description2">%s vám dává kontrolu nad tím, co sdílíte online a co sdílíte s námi.</string>
<!-- Text for the button to read the privacy notice -->
<string name="onboarding_privacy_notice_read_button">Přečíst zásady ochrany osobních údajů</string>
......
......@@ -1088,6 +1088,8 @@
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Ազատում է պահեստային տարածք</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Կայքերի թույլտվություններ</string>
<!-- Title for the downloads item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_downloads">Ներբեռնումներ</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Ջնջել դիտարկման տվյալները</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
......@@ -1210,8 +1212,7 @@
<!-- text for the privacy notice onboarding card description
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_privacy_notice_description">Մենք պատրաստել ենք %s-ը, որպեսզի Ձեզ տանք հսկողություն սահմանելը այն ամենի նկատմամբ, ինչ որ համօգտագործում եք
առցանց և մեզ հետ:</string>
<string name="onboarding_privacy_notice_description2">Մենք պատրաստել ենք %s-ը, որպեսզի դուք կառավարեք այն, ինչ համօգտագործում եք առցանց և թե ինչով եք կիսվում մեզ հետ:</string>
<!-- Text for the button to read the privacy notice -->
<string name="onboarding_privacy_notice_read_button">Կարդացեք մեր գաղտնիության ծանուցումը</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment