Commit fed62456 authored by runner's avatar runner Committed by Gabriel Luong
Browse files

Strings - app/src/main/res/values-hy-rAM/strings.xml

parent a2880ef8
......@@ -45,8 +45,6 @@
<string name="recently_saved_show_all">Ցուցադրել բոլորը</string>
<!-- Content description for the button which navigates the user to show all of their saved bookmarks. -->
<string name="recently_saved_show_all_content_description_2">Ցուցադրել բոլոր էջանիշերը</string>
<!-- Content description for the button which navigates the user to show all of their saved bookmarks. -->
<string moz:removedIn="97" name="recently_saved_show_all_content_description" tools:ignore="UnusedResources">Ցուցադրել բոլոր պահպանված էջանիշների կոճակը</string>
<!-- Text for the menu button to remove a recently saved bookmark from the user's home screen -->
<string name="recently_saved_menu_item_remove">Հեռացնել</string>
......@@ -126,8 +124,6 @@
<!-- Content description for the button which navigates the user to show all recent tabs in the tabs tray. -->
<string name="recent_tabs_show_all_content_description_2">Ցուցադրել բոլոր վերջին ներդիրների կոճակները</string>
<!-- Content description for the button which navigates the user to show all recent tabs in the tabs tray. -->
<string moz:removedIn="97" name="recent_tabs_show_all_content_description2" tools:ignore="UnusedResources">Ցուցադրել բոլոր վերջին ներդիրները</string>
<!-- Title for showing a group item in the 'Jump back in' section of the new tab
The first parameter is the search term that the user used. (for example: your search for "cat")-->
<string name="recent_tabs_search_term">Ձեր որոնումը \&quot;%1$s\&quot;-ի համար</string>
......@@ -150,8 +146,6 @@
<!-- Content description for the button which navigates the user to show all of their history. -->
<string name="past_explorations_show_all_content_description_2">Ցուցադրել բոլոր անցած բացատրությունները</string>
<!-- Content description for the button which navigates the user to show all of their history. -->
<string moz:removedIn="97" name="past_explorations_show_all_content_description" tools:ignore="UnusedResources">Ցույց տալ բոլոր անցած հետազոտությունների կոճակը</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate backward (browsing history) -->
......@@ -991,6 +985,10 @@
<string name="share_link_all_apps_subheader">Բոլոր գործողությունները</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the most-recent sorted list -->
<string name="share_link_recent_apps_subheader">Վերջերս փակված</string>
<!-- Text for the copy link action in the share screen. -->
<string name="share_copy_link_to_clipboard">Պատճենել սեղմատախտակին</string>
<!-- Toast shown after copying link to clipboard -->
<string name="toast_copy_link_to_clipboard">Պատճենվել է սեղմատախտակին</string>
<!-- An option from the three dot menu to into sync -->
<string name="sync_menu_sign_in">Մուտք գործեք՝ համաժամեցնելու համար</string>
<!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
......@@ -1165,10 +1163,9 @@
<string name="onboarding_header">Բարի գալուստ %s:</string>
<!-- text for the Firefox account onboarding sign in card header. The word "Firefox" should not be translated -->
<string moz:RemovedIn="99" name="onboarding_account_sign_in_header_1" tools:ignore="UnusedResources">Համաժամեցնել Firefox-ը</string>
<string name="onboarding_account_sign_in_header_1">Համաժամեցնել Firefox-ը</string>
<!-- text for the Firefox account onboarding sign in card header. The first parameter is the name of the application.-->
<string name="onboarding_account_sign_in_header_2">Համաժամացրեք %1$s-ը սարքերի միջև</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string moz:RemovedIn="100" name="onboarding_account_sign_in_header_2" tools:ignore="UnusedResources">Համաժամացրեք %1$s-ը սարքերի միջև</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account. The first parameter is the name of the application.-->
<string name="onboarding_manual_sign_in_description_2">Այս սարքում բերեք էջանիշները, պատմությունը և գաղտնաբառերը %1$s-ում:</string>
<!-- text for the button to manually sign into Firefox account. -->
......@@ -1692,9 +1689,9 @@
<string name="synced_tabs_enable_tab_syncing">Խնդրում ենք միացնել ներդիրի համաժամացումը:</string>
<!-- Text displayed when user has no tabs that have been synced -->
<string moz:removedIn="99" name="synced_tabs_no_tabs" tools:ignore="UnusedResources">Դուք չունեք բացված որևէ ներդիր Firefox-ի ձեր մյուս սարքերում:</string>
<string name="synced_tabs_no_tabs">Դուք չունեք բացված որևէ ներդիր Firefox-ի ձեր մյուս սարքերում:</string>
<!-- Text displayed when user has no tabs that have been synced. The first parameter is the name of the application.-->
<string name="synced_tabs_no_tabs_2">Դուք չունեք բաց ներդիրներ %1$s-ում ձեր այլ սարքերում:</string>
<string moz:RemovedIn="100" name="synced_tabs_no_tabs_2" tools:ignore="UnusedResources">Դուք չունեք բաց ներդիրներ %1$s-ում ձեր այլ սարքերում:</string>
<!-- Text displayed in the synced tabs screen when a user is not signed in to Firefox Sync describing Synced Tabs -->
<string name="synced_tabs_sign_in_message">Դիտեք այլ սարքերում ձեր ներդիրների ցանկը:</string>
<!-- Text displayed on a button in the synced tabs screen to link users to sign in when a user is not signed in to Firefox Sync -->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment