GitLab is used only for code review, issue tracking and project management. Canonical locations for source code are still https://gitweb.torproject.org/ https://git.torproject.org/ and git-rw.torproject.org.

network-settings.dtd 5.7 KB
Newer Older
1
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Konfigurimi i Rrjetit të Tor">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
2
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Connect to Tor">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
3
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Konfigurimi i Rrjetit të Tor">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
4
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Establishing a Connection">
5

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
6
<!-- For locale picker: -->
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
7 8
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Gjuha e Tor Browser">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Ju lutemi zgjidhni një gjuhë.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
9

10 11
<!-- For "first run" wizard: -->

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
12
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Click “Connect” to connect to Tor.">
13
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Click “Configure” to adjust network settings if you are in a country that censors Tor (such as Egypt, China, Turkey) or if you are connecting from a private network that requires a proxy.">
14 15
<!ENTITY torSettings.configure "Konfiguroni">
<!ENTITY torSettings.connect "Lidhuni">
16 17 18 19

<!-- Other: -->

<!ENTITY torsettings.startingTor "Duke pritur që Tor të nisë...">
20
<!ENTITY torsettings.restartTor "Riniseni Tor-in">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
21
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Rikonfiguroni">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
22

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
23 24
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Ju keni konfiguruar urat Tor ose keni futur konfigurimin e proxy-t.&#160; Për të bërë një lidhje të drejtpërdrejtë tek rrjeti Tor, ky konfigurim duhet të hiqet.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Hiqeni Konfigurimin dhe Lidhuni">
25

26
<!ENTITY torsettings.optional "Me zgjedhje">
27

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
28
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Unë përdor një proxy për tu lidhur në Internet">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
29
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
30
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "select a proxy type">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
31
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresë">
32
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Adresa IP ose emri i pritësit">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
33 34 35
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Portë">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Emër përdoruesi">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Fjalëkalim">
36 37 38
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
39
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Ky kompjuter kalon përmes një muri mbrojtës, që i lejon lidhje vetëm me disa porta.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
40
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Portat e Lejuara">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
41 42
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "TOR është i çensuruar në vëndin tim">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Zgjidh një urë të paracaktuar">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
43
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "select a bridge">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
44 45 46 47
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Enter the characters from the image">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Parashtroni">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
48 49 50
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Mundëso një urë lidhëse që njoh">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Vendos informacion për urën nga një burim i besuar.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "shkruaj adresën:portën (një për rresht)">
51 52

<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopjojeni Regjistrin e Tor në Kujtesën e fragmenteve">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
53 54

<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Proxy Help">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
55
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
56

57
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ndihma mbi Relenë e Urë">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
58 59
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.&#160; Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.&#160; The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Because of how certain countries try to block Tor, certain bridges work in certain countries but not others.&#160; If you are unsure about which bridges work in your country, visit torproject.org/about/contact.html#support">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
60 61

<!-- Progress -->
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
62
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Ju lutemi prisni derisa të vendosim një lidhje me rrjetin e Tor.&#160; Kjo mund të kërkojë disa minuta.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
63 64 65 66 67 68 69 70 71

<!-- #31286 about:preferences strings  -->
<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor Settings">
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Browser routes your traffic over the Tor Network, run by thousands of volunteers around the world." >
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Learn More">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Urat">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Bridges help you access the Tor Network in places where Tor is blocked. Depending on where you are, one bridge may work better than another.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Use a bridge">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
72
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Request a New Bridge…">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
73 74 75 76 77 78 79 80 81
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Provide a bridge">
<!ENTITY torPreferences.advanced "Të mëtejshme">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Configure how Tor Browser connects to the internet.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Comma-separated values">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Request Bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Contacting BridgeDB. Please Wait.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Solve the CAPTCHA to request a bridge.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "The solution is not correct. Please try again.">
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "View the Tor logs.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
82
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "View Logs…">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
83
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor Logs">