GitLab is used only for code review, issue tracking and project management. Canonical locations for source code are still https://gitweb.torproject.org/ https://git.torproject.org/ and git-rw.torproject.org.

torlauncher.properties 8.08 KB
Newer Older
Matthew Finkel's avatar
Matthew Finkel committed
1
### Copyright (c) 2020, The Tor Project, Inc.
2 3
### See LICENSE for licensing information.

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
4
torlauncher.error_title=اجراکننده Tor
5

6
torlauncher.tor_exited_during_startup=تُر در هنگام شروع بسته شد. ممکن است این بعلت خطایی در فایل torrc شما، خطایی در برنامه تُر تا برنامه دیگری روی کامپیوتر شما، و یا ایراد سخت افزاری باشد. تا زمانی که شما خطای رخ داده را بررسی رفع کنید و تُر را دوباره اجرا کنید، مرورگر تُر شروع نخواهد شد.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
7
torlauncher.tor_exited=Tor به طور غیر منتظره خارج شد که این ممکن است به علت یک اشکال در Tor و یا یک برنامه دیگر بر روی سیستم شما و یا یک سخت افزار معیوب اتفاق افتاده باشد، تا زمانی که دوباره Tor را اجرا نمائید مرورگر Tor قادر نخواهد بود به هیچ سایتی دسترسی داشته باشد. اگر این مشکل ادامه داشت، لطفا یک کپی از Log Tor خود را به تیم پشتیبانی ارسال کنید.
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
8
torlauncher.tor_exited2=شروع مجدد، Tor نمی تواند زبانه های مرورگر را ببندد.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
9
torlauncher.tor_controlconn_failed=اتصال به پورت کنترل Tor امکان پذیر نمی‌باشد.
10
torlauncher.tor_failed_to_start=خطا در راه اندازی.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
11 12
torlauncher.tor_control_failed=به‌دست گرفتن کنترل Tor ناموفق بود.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor در برقراری یک ارتباط با شبکه خود ناموفق بود.
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
13
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S ناموفق بود (%2$S).
14

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
15 16
torlauncher.unable_to_start_tor=Tor قادر به اجرا شدن نیست\n\n%S
torlauncher.tor_missing=فایل اجرایی Tor یافت نشد.
17 18
torlauncher.torrc_missing=فایل torrc پیدا نشد و ساخت فایل جدید ناموفق بود.
torlauncher.datadir_missing=دایرکتوری اطلاعات تٌر وجود ندارد و ساخت آن نیز ناموفق بود.
Matthew Finkel's avatar
Matthew Finkel committed
19
torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does not exist and could not be created.
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
20
torlauncher.password_hash_missing=کلمهٔ عبور رمزشده دریافت نشد.
21

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
22 23 24
torlauncher.failed_to_get_settings=ناموفق در بازگردانی تنظیمات Tor.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=ناموفق در ذخیره تنظیمات Tor.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=لطفا از فعال بودن Tor اطمینان حاصل کنید.
25 26 27 28

torlauncher.error_proxy_addr_missing=شما میبایست یک آدرس آی پی یا یک نام میزبان و یک شماره درگاه برای پیکربندی تُر مشخص کنید جهت استفاده ار یک پیشکار برای دسترسی به اینترنت.
torlauncher.error_proxy_type_missing=شما باید نوع پراکسی را انتخاب کنید.
torlauncher.error_bridges_missing=شما باید یک یا پل های بیشتری را مشخص کنید.
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
29
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=نوع انتقال باید برای پل‌ها مشخص گردد.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
30
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=لطفا یک پل درخواست کنید.
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
31 32
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=هیچ پلی از نوع %S  موجود نیست. لطفا تنظیمات را اصلاح کنید.

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
33 34
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(در چین کار می‌کند)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(در چین کار می‌کند)
35

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
36 37
torlauncher.request_a_bridge=درخواست یک پل...
torlauncher.request_a_new_bridge=درخواست یک پل جدید...
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
38
torlauncher.contacting_bridgedb=تماس با BridgeDB. لطفا صبر کنید.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
39 40
torlauncher.captcha_prompt=برای درخواست یک پل کپچا را حل کنید.
torlauncher.bad_captcha_solution=راه حل درست نیست. لطفا دوباره تلاش کنید.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
41 42
torlauncher.unable_to_get_bridge=نمی‌توان پل را از BridgeDB دریافت کرد. \n\n%S
torlauncher.no_meek=این مرورگر برای meek پیکربندی نشده است، که برای دستیابی به پل‌ها لازم است.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
43
torlauncher.no_bridges_available=متاسفم. در حال حاضر هیچ کدام از پل‌ها در دسترس نیستند.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
44

Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
45
torlauncher.connect=اتصال
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
46
torlauncher.restart_tor=Tor را ریستارت کنید.
47 48 49 50
torlauncher.quit=خروج
torlauncher.quit_win=خروج
torlauncher.done=انجام شد

51
torlauncher.forAssistance=برای دریافت کمک٫ با %S تماس بگیرید
52
torlauncher.forAssistance2=برای کمک، %S را ببینید.
53

Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
54 55
torlauncher.copiedNLogMessages=کپی کامل شد. %S پیامهای ثبت شده آماده است تا Paste شود در ویرایشگر متن یا یک ایمیل.

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
56 57 58 59 60
torlauncher.bootstrapStatus.starting=راه اندازی
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=در حال اتصال به پل
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=اتصال به پل برقرار شد
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=در حال اتصال به پراکسی
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=اتصال به پراکسی برقرار شد
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
61 62 63 64
torlauncher.bootstrapStatus.conn=در حال اتصال به یک پل Tor
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=به یک پل Tor متصل شد
torlauncher.bootstrapStatus.handshake=در حال مذاکره با یک پل Tor
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=مذاکره با یک پل Tor انجام شد
65
torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=برپایی یک اتصال فهرست رمزبندی شده
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
66 67 68 69
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=بازیابی وضیعت شبکه
torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=بارگذاری وضیعت شبکه
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=بارگذاری مجوز ها
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=درخواست اطلاعات باز پخش
70
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=بارگذاری اطلاعات بازپخش
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
71 72 73 74 75
torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=بارگذاری اطلاعات پل انجام شد
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=برقراری مسیریاب: در حال اتصال به یک پل
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=برقراری مسیریاب: به پل متصل شد
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=برقراری مسیریاب: در حال اتصال به پراکسی
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=برقراری مسیریاب: به پراکسی متصل شد
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
76 77 78 79 80 81
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=برقراری مسیریاب: در حال اتصال به یک رله Tor
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=برقراری مسیریاب: به یک رله Tor متصل شد
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=برقراری مسیریاب: در حال مذاکره با یک رله Tor
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=برقراری مسیریاب: مذاکره با یک رله Tor انجام شد
torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=برقراری مسیریاب: در حال برقراری مسیریاب Tor
torlauncher.bootstrapStatus.done=به شبکه Tor متصل شد!
82

Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
83
torlauncher.bootstrapWarning.done=انجام شد
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
84
torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=اتصال رد شد
85 86 87 88 89 90
torlauncher.bootstrapWarning.misc=گوناگون
torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=منابع ناکافی
torlauncher.bootstrapWarning.identity=عدم تطبیق هویت
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=اتمام وقت اتصال
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=نبود مسیر به میزبان
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=خطای خواندن/نوشتن
91
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=انتقال جایگزین مفقود است.
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
92

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
93 94 95
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=ارتباط با کارساز از دست رفت.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=اتصال به کارساز امکان پذیر نمی‌باشد.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=اتصال به پروکسی امکان پذیر نمی‌باشد.