Commit 08b65c7a authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Update translations from Transifex.

parent 7e28e242
......@@ -27,7 +27,7 @@ torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
torlauncher.recommended_bridge=(recommended)
torlauncher.recommended_bridge=(aanbeveel)
torlauncher.connect=Connect
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
......
......@@ -27,7 +27,7 @@ torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
torlauncher.recommended_bridge=(recommended)
torlauncher.recommended_bridge=(የሚመከር)
torlauncher.connect=Connect
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
......
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Network Settings">
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor şəbəkə paramertləri">
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
<!ENTITY torsettings.prompt "Tor şəbəkəsinə qoşulmaq üçün, kompüterin intrenet bağlantısı haqqında bəzi məlumatları verməlisiniz.">
<!ENTITY torSettings.yes "Bəli">
<!ENTITY torSettings.no "Xeyr">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configure "Configure">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to connect directly to the Tor network.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "This will work in most situations.">
<!ENTITY torSettings.connect "Connect">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Aşağıdakılardan hansı sizin vəziyyətinizi tam təsvir edir?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Bu kompüterin internet şəbəkəsi senzorlu vəya proksilidir.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Mən proksi və ya körpü quraşdırmalıyam.">
<!ENTITY torSettings.configure "Quraşdır">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Mən birbaşa Tor şəbəkəsinə qoşulmaq istəyirəm.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Bu əksər hallarda işləyir.">
<!ENTITY torSettings.connect "Qoşul">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a proxy to access the Internet?">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Bu kompüterin İnernetə qoşulmaq üçün proksiyə ehtiyacı var?">
<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a proxy.">
<!ENTITY torSettings.enterProxy "Enter the proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections to the Tor Network?">
<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.&#160; If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "You may use the provided set of bridges or you may obtain and enter a custom set of bridges.">
<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Əgər siz bu suala nə cavab verəcəyinizə əmin deyilsinizsə, proksinin necə konfiqurasiya edildiyini öyrənmək üçün başqa bir brauzerin parametrlərinə nəzər salın ">
<!ENTITY torSettings.enterProxy "Proksy parametrlərini daxil edin">
<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Sizin internet provayderiniz(İSP) Tor şəbəkəsinə hər-hansı qadağa qoyub?">
<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Əgər bu saula nə cavab verəcəyinizi bilirsinizsə Xeyr seçin.No.&#160;
Əgər bəli seçsəniz, sizdən Tor körpüsü quraşdırmağınız tələb olunacaq,hansı ki bunlar qeydə alınmamış, qarşısının alınması daha çətin olan vasitələrdir.">
<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Siz təmin olunmuş körpü dəstindən istifadə edə, və ya özünüz şəxsi körpü dəsti daxil edə bilərsiz.">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Waiting for Tor to start…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.startingTor "Torun açılması üçün gözləyin...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor`u yenidən başlat">
<!ENTITY torsettings.optional "Optional">
<!ENTITY torsettings.optional "Əlavə">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "This computer needs to use a proxy to access the Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Address:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP address or hostname">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Bu kompüte İnternetə qoşulmaq üçün proksi istifadə etməlidir">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Tipi:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Ünvan:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "İP ünvanı və ya anakompüterin adı">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Username:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "İstifadəçi adı:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Şifrə:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "This computer goes through a firewall that only allows connections to certain ports">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Allowed Ports:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "My Internet Service Provider (ISP) blocks connections to the Tor network">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connect with provided bridges">
<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Enter custom bridges">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter one or more bridge relays (one per line).">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Bu kompüter yalnız müəyyən portlarla əlaqəyə icazə verən təhlükəsizlik divarindan keçir">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "İczaə verilən portlar:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mənim İnternet provayderim(İSP) Tor şəbəkəsinə qoşulmağı qadağan edir">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Təmin olunmuş köpüdən istifadə et">
<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Nəqliyyat tipi:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Körpü daxil edin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Bir və ya daha çox Körpü qoşqusu daxil edin (hər sətirə ancaq bir dənə)">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copy Tor Log To Clipboard">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Help">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "If you are unable to connect to the Tor network, it could be that your Internet Service Provider (ISP) or another agency is blocking Tor.&#160; Often, you can work around this problem by using Tor Bridges, which are unlisted relays that are more difficult to block.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Through the Web">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Use a web browser to visit https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Through the Email Autoresponder">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Through the Help Desk">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "As a last resort, you can request bridge addresses by sending a polite email message to help@rt.torproject.org.&#160; Please note that a person will need to respond to each request.">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Tor bort jurnalını panoya kopyalayın">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Körpü Keçid Dəstəyi">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Əgər sən Tor şəbəkəsinə qoşula bilmirsənsə, ola bilsin ki, sənin İnternet Xidmət Provayderin (İXP) və ya digər agentlik Tor-la əlaqəni bloklayır.&#160; Çox hallarda sən bu problemdən qaçınmaq üçün Tor Körpülərini istifadə edə bilərsən. Onların tapılıb bloklanması qat-qat çətin başa gəlir. ">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Aşağıdakı üç üsuldan birini istifadə etməklə əvvəlcədən konfiqurasiya edilmiş körpü ünvanları dəstini və ya istəyinə uyğun ünvan dəstini istifadə edə bilərsən:">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Bilavasitə web ilə">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "web brauzer istifadə edərək bu səhifəni ziyarət edin https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Email Avtocavablayıcı Vasitəsilə">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Mətnində 'körpü əldə et' yazaraq bridges@torproject.org ünvanına email göndər.&#160; Casus və ya hücumçunun körpü ünvanlarını aşkarlamasının qarşısını almaq üçün aşağıda sıralanmış email ünvanlardan (üstünlüyə uyğun sıralanmışdır) bu tələbi göndərməlisən:">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, və ya https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Dəstək Masası Vasitəsilə">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Son çarə olaraq körpü ünvanlarını help@rt.torproject.org ünvanına mədəni tələb emaili göndərməklə əldə edə bilərsən.&#160; Lütfən, unutma ki, yazdığın insan hər bir tələbə ayrı ayrı cavab yazacaq.">
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor Status">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Open Settings">
<!ENTITY torprogress.heading "Connecting to the Tor network">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Please wait while we establish a connection to the Tor network.">
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor Statusu">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Parametrləri aç">
<!ENTITY torprogress.heading "Tor şəbəkəsinə qoşulur">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Zəhmət olmasa biz Tor şəbəkəsini quraşdiranadək gözləyin.">
### Copyright (c) 2014, The Tor Project, Inc.
### See LICENSE for licensing information.
torlauncher.error_title=Tor Launcher
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing.
torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist.
torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=You must specify both an IP address or hostname and a port number to configure Tor to use a proxy to access the Internet.
torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
torlauncher.recommended_bridge=(recommended)
torlauncher.connect=Connect
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
torlauncher.quit=Quit
torlauncher.error_title=Tor İşlədici
torlauncher.tor_exited=Tor gözlənilmədən dayandı. Bu Tor-un özündəki problemlə, sistemindəki başqa proqramla və ya avadanlıqdakı xətayla bağlı ola bilər. Tor-u yenidən başlatmadığın vaxt ərzində Tor Browser heç bir sayta daxil ola bilməyəcək. Bu problem olduğu kimi qalarsa, öz Tor Girişinin üzünü dəstək komandasına göndər.
torlauncher.tor_exited2=Tor-un yenidən başladılması sənin brauzerlərinə təsir etməyəcək.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor yoxlama portu ilə bağlantı yarada bilmədi.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor başlaya bilmədi.
torlauncher.tor_control_failed=Tor-a nəzarət alınmadı.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor şəbəkə əlaqəsini Tor quraşdıra bilmədi.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S xətası (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=Tor başlaya bilmir.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=İcra edilə bilən Tor çatışmır.
torlauncher.torrc_missing=Torrc faylı çatışmır.
torlauncher.datadir_missing=Tor məlumat kataloqu mövcud deyil.
torlauncher.password_hash_missing=Qarışıd şifrə əldə edə bilmədi.
torlauncher.failed_to_get_settings=Tor parametrlərinin bərpası mümkün olmadı.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Tor parametrlərini saxlamaq mümkün olmadı.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Tor-un işlədiyindən əmin ol.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Tor internetə daxil olmaq üçün proksi istifadə etsin deyə sən hər ikisini - IP ünvan və ya host adını və port nömrəsini qeyd etməlisən.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Sən proksi növünü seçməlisən.
torlauncher.error_bridges_missing=Sən bir və ya daha çox körpü seçməlisən.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Təqdim edilmiş körpülər üçün nəqliyyat növünü seçməlisən.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=%S növ nəqliyyata sahib olan təqdim edilmiş körpü yoxdur. Lütfən, parametrlərini quraşdır.
torlauncher.recommended_bridge=(məsləhət edilən)
torlauncher.connect=Qoşul
torlauncher.restart_tor=Tor`u yenidən başlat
torlauncher.quit=Bitir
torlauncher.quit_win=Çıx
torlauncher.done=Done
torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Connecting to a relay directory
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Establishing an encrypted directory connection
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Retrieving network status
torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Loading network status
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Loading authority certificates
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Requesting relay information
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Loading relay information
torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Connecting to the Tor network
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Establishing a Tor circuit
torlauncher.bootstrapStatus.done=Connected to the Tor network!
torlauncher.bootstrapWarning.done=done
torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=connection refused
torlauncher.bootstrapWarning.misc=miscellaneous
torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=insufficient resources
torlauncher.bootstrapWarning.identity=identity mismatch
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=connection timeout
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=no route to host
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=read/write error
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=missing pluggable transport
torlauncher.done=Oldu
torlauncher.forAssistance=Dəstək üçün %S ilə əlaqə saxla
torlauncher.copiedNLogMessages=Köçürülmə tamamlandı. %S Tor giriş mesajları mətn dəyişdiricisi və ya email mesajına daxil edilməyə hazırdır.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Keçid kataloqu ilə əlaqə
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Şifrələnmiş kataloq əlaqəsinin yaradılması
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Şəbəkə statusunun bərpası
torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Şəbəkə statusunun yüklənməsi
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Səlahiyyət sertifikatlarının yüklənməsi
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Keçid məlumatının tələb edilməsi
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Keçid məlumatının yüklənməsi
torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Tor şəbəkəsinə qoşulur
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Tor dövrəsinin yaradılması
torlauncher.bootstrapStatus.done=Tor şəbəkəsi ilə əlaqə!
torlauncher.bootstrapWarning.done=oldu
torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=əlaqə rədd edildi
torlauncher.bootstrapWarning.misc=qarışıq
torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=qeyri-kafi mənbə
torlauncher.bootstrapWarning.identity=müəyyənəşdirmə uyğunsuzluğu
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=əlaqə vaxtının bitməsi
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=host üçün istiqamət yoxdur
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=oxuma/yazma xətası
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=çatışmayan pluggable transport
......@@ -26,7 +26,7 @@
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Изчакване на Tor да стартира...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Рестартирайте Тор">
<!ENTITY torsettings.optional "Допълнителен">
......
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Тор лънчер
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_exited=Тор се изключи неочаквано.Това може да е поради бъг в самият Тор,друга програма в системата ви или повреден хардуер.Докато не рестартирате Тор браузърът няма да може да отваря никакви сайтове.Ако проблемът продължава моля изпратете вашият Тор Log към нашия екип по поддръжката.
torlauncher.tor_exited2=Рестартирането на Тор няма да затвори вашите прозорци в браузъра.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Тор няма връзка с контролния порт
torlauncher.tor_failed_to_start=Тор не стартира успешно
torlauncher.tor_control_failed=Неуспя да поеме контрол над Тор.
......@@ -30,14 +30,14 @@ torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Никой от избраните м
torlauncher.recommended_bridge=(препоръчително)
torlauncher.connect=Свържи се
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
torlauncher.restart_tor=Рестартирайте Тор
torlauncher.quit=Край
torlauncher.quit_win=Изход
torlauncher.done=Готово
torlauncher.forAssistance=За съдействие , моля свържете се с %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Копирането е завършено. %S Съобщенията от Тор log-а са готови да бъдат поставени в текстов редактор или имейл.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Свързване с препредаващата директория
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Осъществяване на връзка с криптираната директория
......
......@@ -58,4 +58,4 @@ torlauncher.bootstrapWarning.identity=Nichtübereinstimmung der Identitäten
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=Verbindungszeitüberschreitung
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=Kein Pfad zum Rechner
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=Lese-/Schreibfehler
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Pluggable Transport fehlt
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Steckbarer Transport fehlt
<!ENTITY torsettings.dialog.title "TorΡυθμίσεις Δικτύου ">
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Ρυθμίσεις Δικτύου ">
<!-- For "first run" wizard: -->
......@@ -9,7 +9,7 @@
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας;">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Σύνδεση στο Internet αυτού του υπολογιστή λογοκρίνεται ή προσεγγίζεται">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Χρειάζονται ρυθμίσεις για τις γέφυρες, για το firewall, ή για τον proxy μου.">
<!ENTITY torSettings.configure "Ρύθμιση ">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Θα ήθελα να συνδεθεί άμεσα με το δίκτυο Tor.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Αυτό θα λειτουργήσει στις περισσότερες περιπτώσεις.">
......@@ -57,7 +57,7 @@
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Μέσω του Διαδικτύου">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Χρησιμοποιήστε έναν φυλλομετρητή για να επισκεφτείτε το https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Μέσω της Αυτοματοποιημένης Απάντησης Email">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Αποστολή email στο bridges@torproject.org με τη γραμμή «λήψη γεφυρών» από μόνη της στο σώμα του μηνύματος.&#160; Ωστόσο, για να γίνει πιο δύσκολο για έναν εισβολέα να μάθει πολλά από τις διευθύνσεις γεφυρών, θα πρέπει να στείλετε αυτό το αίτημα από ένα από τους επόμενους πάροχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Μέσω της Υποστήριξης">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, μπορείτε να ζητήσετε διευθύνσεις γεφυρών στέλνοντας ένα ευγενικό email στο help@rt.torproject.org.&#160; Σημείωση: Κάποιος εθελοντής θα πρέπει να απαντήσει χειροκίνητα (συνεπώς η απάντηση ίσως αργήσει).">
......@@ -4,7 +4,7 @@
<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
<!ENTITY torSettings.yes "Yes">
<!ENTITY torSettings.yes "Jes">
<!ENTITY torSettings.no "Ne">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
......@@ -13,7 +13,7 @@
<!ENTITY torSettings.configure "Configure">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to connect directly to the Tor network.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "This will work in most situations.">
<!ENTITY torSettings.connect "Connect">
<!ENTITY torSettings.connect "Konekti">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a proxy to access the Internet?">
<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
......@@ -26,7 +26,7 @@
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Waiting for Tor to start…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restartigi Tor">
<!ENTITY torsettings.optional "Optional">
......@@ -36,7 +36,7 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP address or hostname">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Pordo:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Username:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Password:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Pasvorto:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
......
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor Status">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Open Settings">
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Stato de Tor">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Malfermi agordojn">
<!ENTITY torprogress.heading "Konektante al Tor-reto">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Please wait while we establish a connection to the Tor network.">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Bonvolu atendi ĝis kiam ni ne starigos konekton al la Tor-reto.">
### Copyright (c) 2014, The Tor Project, Inc.
### See LICENSE for licensing information.
torlauncher.error_title=Tor Launcher
torlauncher.error_title=Tor-startigilo
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Ne eblas konektiĝi al kontrolpordo de Tor.
torlauncher.tor_failed_to_start=Starto de Tor malsukcesis.
torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor malsukcesis starigi Tor-retkonekton.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S malsukcesis (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing.
torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist.
torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
torlauncher.unable_to_start_tor=Ne eblas starti Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Tor-komandodosiero mankas.
torlauncher.torrc_missing=Konfigura dosiero torrc mankas.
torlauncher.datadir_missing=Datuma dosierujo de Tor ne ekzistas.
torlauncher.password_hash_missing=Malsukcesis ricevado de haketigita pasvorto.
torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
torlauncher.failed_to_get_settings=Ne eblas ricevi agordojn de Tor.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Ne eblas konservi agordojn de Tor.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Bonvolu certiĝi ĉu Tor estas startigita.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=You must specify both an IP address or hostname and a port number to configure Tor to use a proxy to access the Internet.
torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Vi devas elekti tipon de prokurservilo.
torlauncher.error_bridges_missing=Vi devas specifi unu aŭ pli da pontojn.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
torlauncher.recommended_bridge=(recommended)
torlauncher.recommended_bridge=(rekomendita)
torlauncher.connect=Connect
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
torlauncher.quit=Quit
torlauncher.connect=Konekti
torlauncher.restart_tor=Restartigi Tor
torlauncher.quit=Eliri
torlauncher.quit_win=Eliri
torlauncher.done=Done
torlauncher.done=Preta
torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
torlauncher.forAssistance=Por asiston kontaktu %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopiado estas preta. %S Tor-protokolaj mesaĝoj pretas por enigi ilin en tekstredaktilon aŭ retpoŝtmesaĝon.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Konektante al relajsa dosierujo
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Starigante ĉifritan dosierujan konekton
......
......@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=Hecho
torlauncher.forAssistance=Para solicitar asistencia, contactese al %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Copia completa. %S registros de log de Tor están listos para ser pegados en un editor de textos o un e-mail.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Conectando para retransmitir directorio
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Estableciendo una conexión segura al directorio
......
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Network Settings">
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Configuracion De Internet Tor">
<!-- For "first run" wizard: -->
......
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor Status">
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Estado Del Modulo Tor">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Open Settings">
<!ENTITY torprogress.heading "Connecting to the Tor network">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Please wait while we establish a connection to the Tor network.">
<!ENTITY torprogress.heading "Conectando a la red Tor">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Por favor espere mientras establecemos una conexión a la red Tor.">
......@@ -46,7 +46,7 @@ torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Loading network status
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Loading authority certificates
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Requesting relay information
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Loading relay information
torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Connecting to the Tor network
torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Conectando a la red Tor
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Establishing a Tor circuit
torlauncher.bootstrapStatus.done=Connected to the Tor network!
......
......@@ -2,14 +2,14 @@
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
<!ENTITY torsettings.prompt "Tor sarera konektatu baino lehen, ordenagailu honen Interneteko konexioari buruzko informazioa eman behar duzu.">
<!ENTITY torSettings.yes "Bai">
<!ENTITY torSettings.no "Ez">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Hurrengoetako zeinek deskribatzen du zure egoera hobekien?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Ordenagailu honen Interneteko konexioa zentsuratuta dago edo proxy batetik igarotzen da.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Zubi edo proxy ezarpenak konfiguratu behar ditut.">
<!ENTITY torSettings.configure "Konfiguratu">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Tor sarera zuzenean konektatu nahiko nuke.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Hau egoera gehienetan funtzionatuko du.">
......@@ -19,9 +19,9 @@
<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Galdera hau nola erantzuteaz zalantzan bazaude, begiratu beste nabigatzaile batean Interneteko ezarpenak proxy bat erabiltzeko konfiguratuta dagoen ikusteko.">
<!ENTITY torSettings.enterProxy "Sartu proxy ezarpenak.">
<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections to the Tor Network?">
<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.&#160; If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "You may use the provided set of bridges or you may obtain and enter a custom set of bridges.">
<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Zure Interneteko Zerbitzu Hornitzaileak (ISP ingeleraz) Tor sarera doazen konexioak blokeatu edo zentsuratu egiten ditu?">
<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Galdera hau nola erantzuteaz ziur ez bazaude, aukeratu Ez.&#160; Bai aukeratzen baduzu, Tor zubiak konfigura ditzazun eskatuko zaizu, hau da zerrendatuta ez dauden eta Tor sarera doazen konexioak blokeatzea zailago egiten duten erreleak.">
<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Emandako zubi taldea erabili dezakezu edo zubi talde pertsonalizatua eskuratu eta sar dezakezu.">
<!-- Other: -->
......@@ -43,20 +43,20 @@
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Ordenagailu honek ataka zehatz batzuetara bakarrik konektatzea baimentzen duen sueten baten zehar doa">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Baimendutako atakak:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Nire Internet Zerbitzu Hornitzaileak (ISP ingeleraz) Tor sarera konektatzea blokeatzen dit.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connect with provided bridges">
<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Enter custom bridges">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Emandako zubiekin konektatu">
<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Garraio mota:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Sartu zubi pertsonalizatuak">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Sartu zubi errele bat edo gehiago (bat lerro bakoitzeko).">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "helbidea:ataka">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopiatu Tor erregistroa arbelera">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Zubi errele laguntza">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Tor sarera konektatu ezin bazara, baliteke zure Internet Zerbitzu Hornitzaileak (ISP ingeleraz) edo beste agentziaren batek Tor blokeatzen egotea.&#160; Askotan, arazo honen inguruan Tor zubiak, ezkutatuta dauden eta blokeatzeko zailagoak diren erreleak erabiliz lan egin dezakezu.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Aurrez konfiguratutako, emandako zubi taldea erabili dezakezu, edo zubi talde pertsonalizatua eskuratu dezakezu hurrengo hiru metodoetako bat aukeratuz: ">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Webean bidez">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Erabili ezazu web nabigatzaile bat https://bridges.torproject.org bisitatzeko">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Email erantzule automatikoaren bidez">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Bidali ezazu mezu bat bridges@torproject.org-era mezuaren gorputzean 'get bridges' esaldiarekin.&#160; Hala ere, erasotzaile batentzat zubi helbide asko ikastea zailago izan dadin, eskakizun hau hurrengo domeinuetako eposta helbide batetik bidali behar duzu (lehentasunaren arabera zerrendatuta):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Laguntza mahaiaren bidez">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Azken aukera bezala, zubi erreleak eska ditzakezu mezu adeitsu bat help@rt.torproject.org-era bidaliz.&#160; Mesedez, kontuan izan pertsona batek eskarea bakoitza erantzun beharko duela.">
......@@ -57,7 +57,7 @@
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "از طریق اینترنت">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "با استفاده از یک مرورگر به آدرس https://bridges.torproject.org بروید.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "از طریق آدرس ایمیل پاسخگوی خودکار">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "یک ایمیل حاوی عبارت 'get bridges' به آدرس bridges@torproject.org ارسال کنید.&#160; هر چند ، برای اینکه بتوانیم یادگیری آدرس بسیاری از پل‌ها را برای مهاجم سخت‌تر کنیم ، می‌بایست این درخواست را از یکی از سرویس دهنده‌های ایمیل زیر بفرستید ( ذکر شده به ترتیب اولویت ) :">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, یا https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "از طریق واحد کمک رسانی">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "اگر از طریق هیچ کدام از راه حل های فوق به نتیجه نرسیدید، یک درخواست مودبانه به آدرس help@rt.torproject.org ارسال کنید.&#160; در نظر داشته باشید که یک نفر باید ایمیل شما را بخواند و به آن پاسخ دهد. پس صبور باشید.">
......@@ -2,20 +2,20 @@
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
<!ENTITY torsettings.prompt "Bago ka maka-connect sa Tor network, kailangan mong mag-bigay ng impormasyon tungkol sa koneksyon sa Internet ng kompyuter na ito. ">
<!ENTITY torSettings.yes "Oo">
<!ENTITY torSettings.no "Wala">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Alin dito ang pinaka angkop na nagsasaad ng iyong sitwasyon?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Kailangan kong i-configure ang bridge o proxy settings">
<!ENTITY torSettings.configure "Configure">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to connect directly to the Tor network.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "This will work in most situations.">
<!ENTITY torSettings.connect "Makipag-ugnay">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a proxy to access the Internet?">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Kailangan ba ng kompyuter na ito na gumamit ng proxy upang makagamit ng Internet?">
<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a proxy.">
<!ENTITY torSettings.enterProxy "Enter the proxy settings.">
......@@ -26,7 +26,7 @@
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Waiting for Tor to start…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.restartTor "I-restart ang Tor">
<!ENTITY torsettings.optional "Optional">
......
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor Status">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Open Settings">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Buksan ang Settings">
<!ENTITY torprogress.heading "Kumukonekta sa network ng Tor">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Please wait while we establish a connection to the Tor network.">
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment