Commit 243a6998 authored by Mike Perry's avatar Mike Perry
Browse files

Update translations from Transifex.

parent 25bc6349
......@@ -8,11 +8,11 @@
<!ENTITY torSettings.no "لا">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "أي مما يلي يعتبر وصف افضل لموقفك؟">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "اتصال هذا الحاسب بالإنترنت محجوب أو له بروكسي.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "علي تكوين إعدادات الجسر أو بروكسي.">
<!ENTITY torSettings.configure "تكوين">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "أود الاتصال مباشرة إلى شبكة تور.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "سيفيد هذا في معظم الحالات.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "سيصلح هذا في معظم الحالات.">
<!ENTITY torSettings.connect "اتصل">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "هل يحتاج هذا الجهاز إلي بروكسي حتي يصل إلي شبكة الإنترنت؟">
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
torlauncher.error_title=مُشغل تور
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited=تم إغلاق تور بشكل مفاجئ. قد يكون هذا بسبب مشكلة في تور نفسه أو بسبب برنامج آخر على نظامك أو بسبب مشكلة في عتاد جهازك. إلى أن تقوم بإعادة تشغيل تور، فإن متصفح تور لن يستطيع الوصول إلى أي موقع. إذا استمرت المشكلة، يرجى إرسال نسخة من سجل تور إلى فريق الدعم.
torlauncher.tor_exited2=اعادة تشغيل تور لا يغلق الصفحات.
torlauncher.tor_controlconn_failed=تعذر الاتصال بمنفذ التحكم الخاص بتور.
torlauncher.tor_failed_to_start=تور فشل في بدء التشغيل.
......@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=تم
torlauncher.forAssistance=للمساعدة, اتصل بـ %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=تم إكمال النسخ. %S من رسائل سجل تور جاهزة لنسخها في محرر نصوص أو رسالة بريد إلكتروني.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=جارٍ الاتصال بدليل التحويلات
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=ينشئ اتصالا مشفرا بالدليل
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
<!ENTITY torSettings.no "No">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Quina de les següuens descriula teva situació?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "La connexió a internet d'aquest ordinador està censurada o configurada amb un proxy. ">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Necessito configurar ajustos de pont o de proxy">
<!ENTITY torSettings.configure "Configura">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "M'agradaria conectar-me directament a la xarxa Tor.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Això funciona en la majoria dels casos.">
......@@ -20,13 +20,13 @@
<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Si no estas segur de com respondre a aquesta pregunta, observa els paràmetres d'Internet en un altre navegador per veure si està configurat per utilitzar un proxy.">
<!ENTITY torSettings.enterProxy "Introdueix les opcions del proxy.">
<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "El vostre proveïdor d'Internet (ISP) bloqueja o censura les connexions a la Xarxa Tor?">
<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.&#160; If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Si no esteu segurs de com respondre a aquesta pregunta, escolliu No.&#160; Si escolliu Sí, se us demanarà que configureu Ponts Tor, que són relés no llistats que fan més dificil de bloquejar les connexions a la Xarxa Tor">
<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Hauries d'utilitzar el set de repetidors provist o customitzar el teu propi.">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Esperant a Tor per començar...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Reinicia Tor">
<!ENTITY torsettings.optional "Opcional
">
......@@ -45,19 +45,19 @@
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Ports permesos:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "El meu proveidor d'internet (ISP) bloqueja les conexions a la xarxa Tor">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connectar amb els repetidors porvistos.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Tipus de transport:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Entra als repetidors customitzats.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Entra en un o més repetidors (un per linia).">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "introdueix adreça:port">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar el Log al portapapers">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ajuda Repetidors">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "If you are unable to connect to the Tor network, it could be that your Internet Service Provider (ISP) or another agency is blocking Tor.&#160; Often, you can work around this problem by using Tor Bridges, which are unlisted relays that are more difficult to block.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Si no sóu capaçps de connectar-vos a la xarxa Tor, pot ser que el vostre proveidor d'internet (ISP) o alguna altra agència estigui bloquejant Tor.&#160; normalment, podeu evitar aquest problema usant Ponts Tor, que son relés no llistats més difícils de bloquejar. ">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Podeu usar el conjunt d'adreces pont preconfigurades o podeu obtenir un conjunt personalitzat d'adreces usant un d'aquests tres mètodes: ">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "A través del web">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Utilitza un navegador web o vés a: https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "A través del mail d'autorresposta.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Envieu un e-mail a bridges@torproject.org només amb el text 'get bridges' al cos del missatge.&#160; No obstant, per a fer més difícil per a l'atacant d'aprendre moltes adreces pont, heu d'enviar aquesta petició des d'un dels proveïdors de correu següents (llistats en ordre de preferència):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, o https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "A través del Escriptori d'Ajuda">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Com a última opció, pots demanar adreces de repetidors enviant un missatge a help@rt.torproject.org.&#160; siusplau recorda que serà una persona qui et respondrà, siguis pacient i amable.">
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Inicialitzador Tor
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_exited=Tor ha sortit inesperadament. Pot ser degut a un error de Tor, d'un altre programa del vostre sistema, o d'una fallada del maquinari. Fins que no reinicieu Tor, el Navegador Tor no podrà accedir a cap web. Si el problema persisteix, envieu una còpia del vostre registre de Tor a l'equip d'assistència.
torlauncher.tor_exited2=Reiniciar Tor no tancarà les pestanyes del navegador.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Nos'ha pogut conectar al port de control Tor
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor ha fallat al iniciar.
torlauncher.tor_control_failed=No s'ha pogut prendre el control de Tor.
......@@ -30,14 +30,14 @@ torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No hi ha ponts subministrats que tingu
torlauncher.recommended_bridge=(recomanat)
torlauncher.connect=Conectar
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
torlauncher.restart_tor=Reinicia Tor
torlauncher.quit=Surt
torlauncher.quit_win=Surt
torlauncher.done=Fet
torlauncher.forAssistance=Per assistència, contacta %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Còpia completada. Els missatges del registre de %S Tor ja es poden enganxar en un editor de text o un missatge de correu.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Connecting to a relay directory
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=S'està establint una connexió a un directori xifrat
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
<!ENTITY torSettings.no "Ne">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Která možnost nejlépe popisuje Vaši situaci?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Připojení k internetu u tohoto pořítače je cenzorováno nebo proxováno.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Potřebuji nakonfigurovat mosty nebo nastavení proxy.">
<!ENTITY torSettings.configure "Konfigurovat">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Chtěl bych se přímo připojit k Tor síti.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Toto bude fungovat ve většině případů.">
......@@ -56,7 +56,7 @@
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Přes síť">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Použijte internetový prohlížeč k návštěvě https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Přes automatický e-mailový odpovídač">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Pošlete e-mail na bridges@torproject.org s větou 'get bridges' jako takovou v těle zprávy.&#160; Nicméně abychom ztížili útočníkovi zjištění spousty adres, musíte tento požadavek poslat z e-mailové adresy gmail.com nebo yahoo.com.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, nebo https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Přes zákaznickou linku">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Jako poslední řešení si můžete vyžádat adresy síťových mostů tak, že zašlete slušný e-mail na help@rt.torproject.org.&#160; Vezměte v úvahu si prosím, že na každý požadavek musí odpovědět člověk.">
......@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=Hotovo
torlauncher.forAssistance=Pro asistenci kontaktujte %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopírování komplet. %S zprávy protokolu Tor jsou připraveny k vložení do textového editoru nebo e-mailové zprávy.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Připojování do adresáře uzlu
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Navazuji spojení s šifrovaným adresářem
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
<!ENTITY torSettings.no "Nej">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Hvilke af de følgende beskriver bedst din situation?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Denne computers internetforbindelse er censureret eller er etableret gennem en proxy.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Jeg skal konfigurere bro- eller proxy-indstillinger.">
<!ENTITY torSettings.configure "Indstil">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Jeg vil forbinde direkte til Tor netværket.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Dette vil virker i de fleste situationer">
......@@ -56,7 +56,7 @@
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "På nettet">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Brug en browser og besøg https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Via den automatiske email service">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send e-mail til bridges@torproject.org med linjen 'get bridges' som det eneste i beskedteksten.&#160; Men, for at gøre det sværere for en angriber at få kendskab til en masse broadresser, skal du sende din forespørgsel fra en af de følgende e-mailudbydere (i foretrukket rækkefølge):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com eller https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Via vores Help Desk">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Som en sidste mulighed kan du bede om at få en bro adresse tilsendt ved at sende en venlig email to help@rt.torproject.org.&#160; Bemærk venligst at alle emails besvares manuelt.">
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Tor starter
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_exited=Tor lukkede uventet. Dette kan skyldes en fejl i selve Tor, et andet program i dit system eller en hardware-fejl. Tor-browseren vil ikke være i stand til at forbinde til noget som helst website før du genstarter Tor. Send en kopi af din Tor-log til support-teamet hvis problemet fortsætter.
torlauncher.tor_exited2=Fanebladene i din browser vil ikke blive lukket af at du genstarter Tor.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunne ikke forbinde til Tor kontrol-porten.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kunne ikke starte.
torlauncher.tor_control_failed=Det lykkedes ikke at tage kontrol over Tor.
......@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=Færdig
torlauncher.forAssistance=For hjælp, kontakt %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen er gennemført. %S logbeskeder fra Tor er klar til at blive sat ind i et tekstdokument eller en e-mail.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Tilslutter til relæ mappe
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Opretter en krypteret mappe forbindelse
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
<!ENTITY torSettings.no "Οχι">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας;">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Σύνδεση στο Internet αυτού του υπολογιστή λογοκρίνεται ή προσεγγίζεται">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configure "Ρύθμιση ">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Θα ήθελα να συνδεθεί άμεσα με το δίκτυο Tor.">
......
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Tor Launcher
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_exited=Ο Tor έκλεισε απροσδόκητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο bug του ίδιου του Tor, σε κάποιο άλλο πρόγραμμα στο σύστημά σας, ή σε ελαττωματικό υλικό. Εως ότου επανεκκινήσετε το Tor, ο περιηγητής Tor δεν θα είναι σε θέση να εμφανίσει οποιονδήποτε ιστότοπο. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, παρακαλώ στείλτε ένα αντίγραφο του αρχείου καταγραφής του Tor στην ομάδα υποστήριξης.
torlauncher.tor_exited2=Επανεκκίνηση του Tor δεν θα κλείσει τις καρτέλες browser σας.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με την υποδοχη ελέγχου του Tor.
torlauncher.tor_failed_to_start=Αδυναμία εκκίνησης του Tor.
torlauncher.tor_control_failed=Απέτυχε να πάρει τον έλεγχο του Tor.
......@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=Τελος
torlauncher.forAssistance=Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το% S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε. %S Τα μηνύματα καταγραφής είναι έτοιμα να επικολληθούν σε ένα κειμενογράφο ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Σύνδεση σε ενδιάμεσο (relay) κατάλογο
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Πραγματοποιήθηκε σύνδεση σε κρυπτογραφημένο κατάλογο
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
<!ENTITY torSettings.yes "Yes">
<!ENTITY torSettings.no "No">
<!ENTITY torSettings.no "Ne">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Tor abiarazi dadin itxaroten...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor berrabiarazi">
<!ENTITY torsettings.optional "Hautazkoa">
......
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor egoera">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Ezarpenak ireki">
<!ENTITY torprogress.heading "Tor sarera konektatzen">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Please wait while we establish a connection to the Tor network.">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Mesedez itxaron Tor-sarera konexioa ezartzen dugun bitartean.">
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Tor abiarazlea
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_exited=Tor ustekabean irten da. Hau Toren akats bategatik, zure sistemako beste programa bategatik, edo hardware akastunaren erruagatik izan daiteke. Tor berrabiarazten duzun bitartean, Tor Browserek ezingo du webguneak ireki. Arazoak jarraitzen badu, mesedez bidali Tor erregistroaren kopia bat laguntza taldeari.
torlauncher.tor_exited2=Tor berrabiarazteak ez ditu zure nabigatzatilearen fitxak itxiko.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor kontrol atakara ezin konektatu.
torlauncher.tor_failed_to_start=Torek huts egin du abiarazterakoan.
torlauncher.tor_control_failed=Huts Toren kontrola hartzerakoan.
......@@ -30,14 +30,14 @@ torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Ez daude eskuragarri %S garraio mota d
torlauncher.recommended_bridge=(gomendatuta)
torlauncher.connect=Konektatu
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
torlauncher.restart_tor=Tor berrabiarazi
torlauncher.quit=Irten
torlauncher.quit_win=Irten
torlauncher.done=Eginda
torlauncher.forAssistance=Laguntza lortzeko, %S(r)ekin harremanetan jarri
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopia burutu da. %S Tor erregistro mezuak prest daude testu editore edo email mezu batean itsasteko.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Errele direktorio batera konektatzen
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Enkriptatutako direktorio batera konexioa ezartzen
......@@ -58,4 +58,4 @@ torlauncher.bootstrapWarning.identity=nortasuna ez dator bat
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=konexioa denboraz kanpo
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=ez dago biderik ostalarira
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=irakurketa/idazketa akatsa
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=missing pluggable transport
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=pluggable transport falta da
......@@ -8,8 +8,8 @@
<!ENTITY torSettings.no "Ei">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Mikä seuraavista kuvailee parhaiten tilannettasi?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Tämän tietokoneen internet-yhteys on sensuroitu, suodatettu tai kulkee välityspalvelimen kautta.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Minun täytyy määrittää silta-, palomuuri- tai välityspalvelinasetuksia.">
<!ENTITY torSettings.configure "Määritä">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Haluan yhdistää suoraan Tor-verkkoon.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Tämä toimii useimmissa tilanteissa.">
......
<!ENTITY torprogress.dialog.title "Torin tila">
<!ENTITY torprogress.openSettings "Avaa Asetukset">
<!ENTITY torprogress.heading "Yhdistetään Tor-verkkoon">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Odota hetki, muodostaa yhteyttä Tor-verkkoon.">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Odota hetki yhteyden muodostamista Tor-verkkoon.">
......@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=Valmis
torlauncher.forAssistance=Tukea saat ottamalla yhteyttä %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopionti suoritettu. %S Tor loki viesti on valmis kopiotavaksi textieditoriin tai sähköposti viestiin.
torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Yhdistetään reititinhakemistoon
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Muodostetaan suojattu yhteys hakemistoon
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
<!ENTITY torSettings.yes "Yes">
<!ENTITY torSettings.yes "हाँ">
<!ENTITY torSettings.no "नहीं">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
......@@ -13,7 +13,7 @@
<!ENTITY torSettings.configure "Configure">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to connect directly to the Tor network.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "This will work in most situations.">
<!ENTITY torSettings.connect "Connect">
<!ENTITY torSettings.connect "जोड़ें">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a proxy to access the Internet?">
<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
......
......@@ -27,13 +27,13 @@ torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
torlauncher.recommended_bridge=(recommended)
torlauncher.recommended_bridge=(अनुशंसित)
torlauncher.connect=Connect
torlauncher.connect=जोड़ें
torlauncher.restart_tor=Restart Tor
torlauncher.quit=Quit
torlauncher.quit_win=Exit
torlauncher.done=Done
torlauncher.quit=छोड़ें
torlauncher.quit_win=बाहर
torlauncher.done=सम्पन्न
torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
......@@ -50,7 +50,7 @@ torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Connecting to the Tor network
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Establishing a Tor circuit
torlauncher.bootstrapStatus.done=Connected to the Tor network!
torlauncher.bootstrapWarning.done=done
torlauncher.bootstrapWarning.done=सम्पन्न
torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=connection refused
torlauncher.bootstrapWarning.misc=miscellaneous
torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=insufficient resources
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ internetskoj vezi ovog računala.">
<!ENTITY torSettings.no "Ne">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Koje od sljedećeg najbolje opisuje Vašu situaciju?">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Veza s Internetom ovog računala je cenzurirana ili iza proxya.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Trebam konfigurirati postavke mosta ili proxya.">
<!ENTITY torSettings.configure "Podesi">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Želim se izravno spojiti na Tor mrežu.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Ovo će raditi u većini situacija.">
......@@ -29,7 +29,7 @@ blokiranje konekcija s Tor mrežom">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Čekanje da se Tor pokrene...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Restart Tor">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Ponovno pokreni Tor">
<!ENTITY torsettings.optional "Opcionalno">
......@@ -60,8 +60,8 @@ vlastiti set adresa koristeći jednu od ove tri metode:">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Kroz Web">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Koristite web preglednik kako bi posjetili https://bridges.torproject.org">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Kroz Email Autoresponder">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges@torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Pošaljite email na bridges@torproject.org tako što će te u poruku napisati samo 'get bridges'.&#160; Kako bilo, da bi otežali napadaču da nauči puno o adresama mostova, morate poslati taj zahtjev koristeći jednog od sljedećih davatelja email usluge (poredano po preferabilnosti):">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, ili https://mail.yahoo.com">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Pomoću Help Deska">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "U najgorem slučaju, možete zatražiti bridge adrese tako što pošaljete pristojan email na help@rt.torproject.org.&#160; Imajte na umu da neće odgovoriti na svaki
zahtjev.">
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment