Unverified Commit c0816288 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent 7779e8a8
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "ক্লিপবোর্ডে কপি টর লগ করুন">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "প্রক্সি সাহায্য">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "একটি প্রতিষ্ঠান, স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ করার সময় স্থানীয় প্রক্সির প্রয়োজন হতে পারে । #160; যদি আপনি নিশ্চিত না হন যে কোন প্রক্সি প্রয়োজন কিনা, অন্য ব্রাউজারে ইন্টারনেট সেটিংসের দিকে তাকান অথবা আপনার সিস্টেম এর নেটওয়ার্ক সেটিংস চেক করুন.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "ব্রিজ রিলে সহায়তা">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "ব্রিজগুলি তালিকাভুক্ত নয় এমন রিলে যা টর নেটওয়ার্ক সংযোগ বন্ধ করে আরও কঠিন করে তোলে। &#160; সেন্সরশিপ এড়ানোর জন্য প্রতিটি ধরনের সেতু একটি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। &#160; Obfs আপনার ট্র্যাফিক র্যান্ডম শব্দ মত চেহারা, এবং নিছক টাওয়ার ট্র্যাফিক চেহারা মত এটি টর পরিবর্তে যে পরিষেবা সংযোগ করা হয়।">
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopiér Tor-loggen til udklipsholderen">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Hjælp til proxy">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Der kan være brug for en lokal proxy når der oprettes forbindelse gennem et netværk i virksomhed, skole eller universitet.&#160;Hvis du ikke er sikker på om der er brug for en proxy, så kig i internetindstillingerne i en anden browser eller tjek dit systems netværksindstillinger.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bro-relæ hjælp">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Broer er ulistede relæer som gør det sværrer at blokere forbindelser til Tor-netværket.&#160; Hver type bro bruger en anderledes metode for at undgå censur.&#160; Dem med obfs får din netværkstrafik til at ligne tilfældig støj og dem med meek får din netværkstrafik til at se ud som om den er forbundet til tjenesten i stedet for Tor.">
......
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Ρυθμίσεις Δικτύου ">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Σύνδεση στο Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Ρυθμίσεις δικτύου Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Establishing a Connection">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Δημιουργείται σύνδεση">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Γλώσσα του Tor Browser">
......@@ -9,8 +9,8 @@
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Click “Connect” to connect to Tor.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Click “Configure” to adjust network settings if you are in a country that censors Tor (such as Egypt, China, Turkey) or if you are connecting from a private network that requires a proxy.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Πατήστε &quot;Σύνδεση&quot; για να συνδεθείτε στο Tor">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Πατήστε &quot;Ρύθμιση&quot; για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου αν βρίσκεστε σε χώρα που αποκλείει τον Tor (όπως η Αίγυπτος, η Κίνα, η Τουρκία) ή αν συνδέεστε από προσωπικό δίκτυο που χρειάζεται διακομιστή μεσολάβησης.">
<!ENTITY torSettings.configure "Ρύθμιση ">
<!ENTITY torSettings.connect "Σύνδεση">
......@@ -25,9 +25,9 @@
<!ENTITY torsettings.optional "Προεραιτικα">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "I use a proxy to connect to the Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Χρησιμοποιώ διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθώ στο ίντερνετ.">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Τύπος διακομιστή μεσολάβησης:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "select a proxy type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "Επιλέξτε τύπο διακομιστή μεσολάβησης.">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Διεύθυνση:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Διεύθυνση ΙΡ η όνομα υπολογιστή ">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Θύρα συστήματος:">
......@@ -38,25 +38,25 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Το τείχος προστασίας μου με αφήνει να συνδέομαι μόνο σε συγκεκριμένες θύρες συστήματος">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Επιτρεπόμενες Θύρες:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor is censored in my country">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Select a built-in bridge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "select a bridge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Enter the characters from the image">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Ο Tor είναι αποκλεισμένος στην χώρα μου">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Επιλέξτε μία ενταγμένη γέφυρα">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "Επιλέξτε μία γέφυρα">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Αιτηθείτε μίας γέφυρας από το torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες της εικόνας">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Πάρτε μία νέα πρόκληση.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Υποβολή">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Provide a bridge I know">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter bridge information from a trusted source.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port (one per line)">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Δώστε μου μία γέφυρα που να την γνωρίζω">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Συμπληρώστε πληροφορίες γέφυρας από έγκυρη πηγή">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "πληκτρολογήστε διεύθυνση:πύλη (μία σε κάθε σειρά)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Αντιγραφή στο πρόχειρο">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Proxy Help">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Βοήθεια διακομιστή μεσολάβησης">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Ο τοπικός διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να χρειαστεί, όταν συνδέεστε από μία εταιρία, ένα σχολείο ή ένα δίκτυο πανεπιστημίου.&#160;Αν δεν είστε σίγουρος αν χρειάζεστε διακομιστή μεσολάβησης, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ίντερνετ ενός άλλου περιηγητή ή τις ρυθμίσεις του δικτύου συστήματος. ">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Γεφυρες αναμεταδοτων Βοηθεια">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.&#160; Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.&#160; The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Because of how certain countries try to block Tor, certain bridges work in certain countries but not others.&#160; If you are unsure about which bridges work in your country, visit torproject.org/about/contact.html#support">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Οι γέφυρες είναι μη καταχωρημένες διευθύνσεις που κάνουν πιο δύσκολο τον αποκλεισμό της σύνδεσης στο δίκτυο Tor.&#160; Κάθε τύπος γέφυρας χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο για να αποφύγει τον αποκλεισμό.&#160; Οι obfs κάνουν τις κινήσεις σας να μοιάζουν με τυχαίο ήχο και οι meek κάνουν τις συνδέσεις σας να μοιάζουν πως γίνονται μέσω εκείνης της υπηρεσίας αντί του Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Λόγω του τρόπου που προσπαθούν κάποιες χώρες να αποκλείσουν το Tor, κάποιες γέφυρες λειτουργούν σε κάποιες χώρες, ενώ άλλες όχι.&#160; Αν δεν είστε σίγουρος για το ποιες γέφυρες λειτουργούν στη χώρα σας, επισκεφτείτε το torproject.org/about/contact.html#support">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Παρακαλώ περιμένετε καθώς δημιουργήστε σύνδεση στο δίκτυο Tor.&#160; Αυτό μπορεί να πάρει μερικά λεπτά.">
......@@ -26,20 +26,20 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Πρέπει να καθορίσετε μί
torlauncher.error_proxy_type_missing=Πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του πληρεξούσιου διακομηστή.
torlauncher.error_bridges_missing=Πρέπει να καθορίσετε μια ή περισσότερες γέφυρες.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Πρέπει να επιλέξετε έναν τύπο μεταφοράς για τις παρεχόμενες γέφυρες.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Παρακαλώ ζητήστε μία γέφυρα.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Δεν υπάρχουν γέφυρες που έχουν το είδος μεταφοράς %S διαθέσιμες. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(λειτουργεί στην Κίνα)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(λειτουργεί στην Κίνα)
torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
torlauncher.request_a_bridge=Ζητήστε μία γέφυρα...
torlauncher.request_a_new_bridge=Ζητήστε μία καινούρια γέφυρα...
torlauncher.contacting_bridgedb=Επικοινωνούμε με την γέφυραDB. Παρακαλώ, περιμένετε.
torlauncher.captcha_prompt=Λύστε το CAPTCHA για να ζητήσετε γέφυρα.
torlauncher.bad_captcha_solution=Η λύση δεν είναι σωστή. Παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Είναι αδύνατο να βρεθεί γέφυρα από το BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=Αυτός ο περιηγητής δεν είναι φτιαγμένος για meek, το οποίο χρειάζεται για να υπάρξει πρόσβαση σε γέφυρες.
torlauncher.no_bridges_available=Δεν υπάρχουν διαθέσιμες γέφυρες αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη.
torlauncher.connect=Σύνδεση
torlauncher.restart_tor=Eπανεκκίνηση Tor
......@@ -73,6 +73,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=δεν βρέθηκε διαδρομή πρ
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=σφάλμα ανάγνωσης/εγγραφής
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Λείπει δυνατότητα σύνδεσης μεταφοράς.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Χάθηκε η σύνδεση στον διακομιστή.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Δεν έγινε σύνδεση στον διακομιστή.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Δεν έγινε σύνδεση στο διακομιστή μεσολάβησης.
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Configuraciones de la red Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Connect to Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Conectar a Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Configuraciones de la red Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Establishing a Connection">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Estableciendo una conexión">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Idioma del Navegador Tor">
......@@ -9,54 +9,54 @@
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Click “Connect” to connect to Tor.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Click “Configure” to adjust network settings if you are in a country that censors Tor (such as Egypt, China, Turkey) or if you are connecting from a private network that requires a proxy.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Cliqueá &quot;Conectar&quot; para conectar a Tor.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Cliqueá &quot;Configurar&quot; para modificar los ajustes de red si estás en un país que censura Tor (tales como Egipto, China, Turquía) o si te estás conectando desde una red privada que requiere un proxy.">
<!ENTITY torSettings.configure "Configurar">
<!ENTITY torSettings.connect "Conectar">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Waiting for Tor to start…">
<!ENTITY torsettings.startingTor "Esperando que Tor arranque...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Reiniciar Tor">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Reconfigure">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Reconfigurar">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "You have configured Tor bridges or you have entered local proxy settings.&#160; To make a direct connection to the Tor network, these settings must be removed.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Remove Settings and Connect">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Has configurado puentes Tor o has entrado ajustes para proxy local.&#160; Para hacer una conexión directa a la red de Tor, éstos ajustes deben ser removidos.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Remover ajustes y conectar">
<!ENTITY torsettings.optional "Opcional">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "I use a proxy to connect to the Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "select a proxy type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Uso un proxy para conectar a Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Tipo de proxy:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "seleccioná un tipo de proxy">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Dirección:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP address or hostname">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Dirección IP o nombre de equipo">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Puerto:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Usuario:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Contraseña:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "This computer goes through a firewall that only allows connections to certain ports">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Allowed Ports:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor is censored in my country">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Select a built-in bridge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "select a bridge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Enter the characters from the image">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Submit">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Provide a bridge I know">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter bridge information from a trusted source.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port (one per line)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copy Tor Log To Clipboard">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Proxy Help">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Help">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.&#160; Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.&#160; The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Because of how certain countries try to block Tor, certain bridges work in certain countries but not others.&#160; If you are unsure about which bridges work in your country, visit torproject.org/about/contact.html#support">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Esta computadora pasa a través de un cortafuegos que sólo permite conexiones a ciertos puertos">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Puerto permitidos:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor está censurado en mi país">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Seleccioná un puente incorporado">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "seleccioná un puente">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Solicitá un puente desde torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Entrá los caracteres de la imagen">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Obtené un nuevo desafío">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Enviar">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Proveer un puente que conozco">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Entrar información de puente desde una fuente confiable.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "tipo dirección:puerto (uno por línea)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar la bitácora Tor al Portapapeles">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Ayuda para Proxy">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Un proxy local puede ser necesitado cuando te estés conectando a través de una red de una compañía, escuela o universidad.&#160;Si no estás seguro si un proxy es necesario, mirá los ajustes de Internet en otro navegador o revisá tus ajustes de red del sistema.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ayuda para relevo puente">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Puentes son relevos no listados que hacen más dificultoso bloquear conexiones a la red de Tor.&#160; Cada uno de los tipos de puente usa un método diferente para evitar censura.&#160; Los obfs hacen que tu tráfico parezca ruido aleatorio, y los meek hacen que tu tráfico parezca que se está conectando a otro servicio en vez de Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Por la manera en que ciertos países intentan bloquear a Tor, ciertos puentes funcionan en ciertos países pero no otros.&#160; Si no estás seguro acerca de cuáles puentes funcionan en tu país, visitá torproject.org/about/contact.html#support">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Por favor, espere mientras establecemos una conexión a la red Tor.&#160; Puede tardar varios minutos.">
......@@ -3,7 +3,7 @@
torlauncher.error_title=Lanzador de Tor
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor exited during startup. This might be due to an error in your torrc file, a bug in Tor or another program on your system, or faulty hardware. Until you fix the underlying problem and restart Tor, Tor Browser will not start.
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor se cerró durante el arranque. Esto puede deberse a un error en tu archivo torrc, un fallo en Tor u otro programa en tu sistema, o componentes electrónicos defectuosos. Hasta que arregles el problema subyacente y reinicies Tor, el navegador Tor no arrancará.
torlauncher.tor_exited=Tor se cerró inesperadamente. Esto pudo ser debido a un error dentro de Tor, otro programa en tu sistema, o hardware defectuoso. Hasta que reinicies Tor, el navegador Tor no será capaz de acceder a sitios web. Si el problema persiste, por favor envía una copia de tu archivo de registro de Tor al equipo de soporte técnico.
torlauncher.tor_exited2=Reiniciar Tor no cerrará las pestañas de navegación.
torlauncher.tor_controlconn_failed=No se pudo conectar Tor con el puerto de control
......@@ -26,20 +26,20 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Debes especificar tu IP o el nombre de tu H
torlauncher.error_proxy_type_missing=Debes seleccionar el tipo de Proxy.
torlauncher.error_bridges_missing=Debes especificar uno o más puentes.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Debe seleccionar un tipo de transporte para los puentes provistos.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Por favor solicitá un puente.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No hay puentes disponibles que tengan el tipo de transporte %S. Por favor ajuste su configuración.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(funciona en China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(funciona en China)
torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
torlauncher.request_a_bridge=Solicitá un puente...
torlauncher.request_a_new_bridge=Solicitá un nuevo puente...
torlauncher.contacting_bridgedb=Contactando BridgeDB. Por favor esperá.
torlauncher.captcha_prompt=Solucioná el CAPTCHA para solicitar un puente.
torlauncher.bad_captcha_solution=La solución no es correcta. Por favor intentá de nuevo.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Incapaz de obtener un puente desde BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=Este navegador no está configurado para meek, el cual es necesario para obtener puentes.
torlauncher.no_bridges_available=No hay puentes disponibles en este momento. Lo lamentamos.
torlauncher.connect=Conectar
torlauncher.restart_tor=Reiniciar Tor
......@@ -73,6 +73,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=sin ruta al servidor
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=error de lectura/escritura
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Perdida de la conectividad\n
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=La conexión al servidor fue perdida.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=No se pudo conectar al servidor.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=No se pudo conectar al proxy.
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar el registro de mensajes(log) de Tor al portapapeles">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Ayuda ">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Es posible que se necesite un proxy local al conectarse a través de una red de una empresa, escuela o universidad. Si no estás seguro de si se necesita o no un proxy, consulta la configuración de Internet en otro navegador o comprueba la configuración de red de tu sistema.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Es posible que se necesite un proxy local al conectarse a través de una red de una empresa, escuela o universidad.&#160;Si no estás seguro de si se necesita o no un proxy, consulta la configuración de Internet en otro navegador o comprueba la configuración de red de tu sistema.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ayuda de repetidores puente ('bridge relays')">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Los puentes son transmisores no listados que dificultan el bloqueo de las conexiones a la red Tor.&#160; Cada tipo de puente utiliza un método diferente para evitar la censura.&#160; Los obfs hacen que tu tráfico parezca ruido aleatorio, y los modestos hacen que tu tráfico parezca que se está conectando a ese servicio en lugar de a Tor.">
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
torlauncher.connect=Ühenda
torlauncher.restart_tor=Taaskäivita Tor
torlauncher.quit=Quit
torlauncher.quit=Välju
torlauncher.quit_win=Välju
torlauncher.done=Valmis
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ torlauncher.captcha_prompt=Résoudre le CAPTCHA pour demander un pont.
torlauncher.bad_captcha_solution=La solution est erronée. Veuillez ressayer.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Impossible d’obtenir un pont de BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=Ce navigateur n’est pas configuré pour meek, qui est nécessaire pour obtenir des ponts.
torlauncher.no_bridges_available=Aucun pont n’est proposé pour l'instant. Désolé.
torlauncher.no_bridges_available=Aucun pont n’est proposé pour linstant. Désolé.
torlauncher.connect=Se connecter
torlauncher.restart_tor=Redémarrer Tor
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Cóipeáil Logchomhad Tor go dtí an Ghearrthaisce">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Cabhair le Seachfhreastalaithe">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Uaireanta úsáidtear seachfhreastalaí áitiúil nuair a cheanglaítear ó líonra i gcomhlacht, i scoil, nó in ollscoil.&#160;Mura bhfuil tú cinnte an dteastaíonn seachfhreastalaí uait, caith súil ar na socruithe Idirlín i mbrabhsálaí eile, nó ar shocruithe líonra do chórais.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Cabhair le Droichid">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Tá sé níos deacra cosc a chur ar cheangail le Líonra Tor nuair a úsáideann tú droichead, cineál athsheachadán neamhliostaithe.&#160;Úsáideann gach droichead modh difriúil leis an gcinsireacht a sheachaint.&#160;Mar shampla, cuireann na droichid obfs cuma randamach ar do thrácht líonra, agus leis na cinn meek, dealraíonn sé go bhfuil tú ag ceangal leis an tseirbhís sin seachas le Tor.">
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Salin Log Tor Ke Clipboard">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Bantuan untuk Proxy">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Proxy lokal diperlukan ketika mencoba terhubung dari jaringan perusahaan, sekolah, atau universitas.&#160; Jika anda tidak yakin bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini, lihat pengaturan Internet di peramban lainnya atau periksa pengaturan sistem jaringan Anda untuk melihat apakah proksi lokal dibutuhkan.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bantuan Bridge Relay">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges adalah relays yang tidak terdaftar, yang membuat pemblokiran sambungan di Jaringan Tor lebih sulit dilakukan.&#160; Setiap jenis bridge menggunakan metode yang berbeda untuk menghindari sensor.&#160; Jenis obfs membuat sambungan Anda terlihat seperti kegiatan acak dan jenis meek membuat sambungan Anda terlihat tersambung ke layanan tersebut, bukan ke Tor.">
......
......@@ -8,19 +8,19 @@ torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in To
torlauncher.tor_exited2=Tor-ის ხელახლა ჩართვით თქვენი ბრაუზერის ჩანართები არ დაიხურება.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor-ის გაშვება ვერ მოხერხდა.
torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
torlauncher.tor_control_failed=Tor-ის მართვა ვერ ხერხდება.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ვერ ახერხებს Tor-ქსელთან კავშირის დამყარებას.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
torlauncher.unable_to_start_tor=Tor-ის გაშვება ვერ ხერხდება.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Tor-ის გამშვები ვერ მოიძებნა.
torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing and could not be created.
torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist and could not be created.
torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
torlauncher.datadir_missing=Tor-ის მონაცემთა საქაღალდე არ არსებობს და ვერ შეიქმნება.
torlauncher.password_hash_missing=ჰეშირებული პაროლის მიღება ვერ მოხერხდა.
torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
torlauncher.failed_to_get_settings=Tor-ის პარამეტრების მიღება ვერ ხერხდება.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Tor-ის პარამეტრების შენახვა ვერ ხერხდება.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ Tor გაშვებულია.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=You must specify both an IP address or hostname and a port number to configure Tor to use a proxy to access the Internet.
torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
......
......@@ -5,12 +5,12 @@ torlauncher.error_title=टॉर लाँचर
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor exited during startup. This might be due to an error in your torrc file, a bug in Tor or another program on your system, or faulty hardware. Until you fix the underlying problem and restart Tor, Tor Browser will not start.
torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
torlauncher.tor_exited2=टॉर रीस्टार्ट केल्याने आपले ब्राउझर टॅब बंद होणार नाही
torlauncher.tor_controlconn_failed=टॉर नियंत्रण पोर्टला जोडण्यात अपयश.
torlauncher.tor_failed_to_start=टॉर सुरू होण्यात अपयश.
torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
torlauncher.tor_control_failed=टॉरचा ताबा घेण्यास अयशस्वी
torlauncher.tor_bootstrap_failed=टॉर एक टॉर नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करण्यात अयशस्वी.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S अयशस्वी (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=टॉर सुरू करण्यात अपयश.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=टॉरची प्रोग्राम फाइल अनुपस्थित.
......@@ -25,18 +25,18 @@ torlauncher.ensure_tor_is_running=कृपया टॉर सुरू अस
torlauncher.error_proxy_addr_missing=टॉरद्वारे महाजालाचा वापर करण्यासाठी IP अ‍ॅड्रेस किंवा होस्टनेम आणि पोर्ट क्रमांक ह्या दोन्ही गोष्टी पुरवणे आवश्यक आहे.
torlauncher.error_proxy_type_missing=प्रॉक्सी प्रकार निवडणे अनिवार्य आहे.
torlauncher.error_bridges_missing=एक किंवा अधिक ब्रिजेस नमुद करणे अनिवार्य आहे.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=आपण पुरविलेल्या पुलांसाठी एक परिवहन प्रकार निवडणे आवश्यक आहे.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=कृपया पुलची विनंती करा.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(चीनमध्ये कार्य करते)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(चीनमध्ये कार्य करते)
torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
torlauncher.request_a_bridge=ब्रिज विनंती ...
torlauncher.request_a_new_bridge=नवीन ब्रिजची विनंती करा ...
torlauncher.contacting_bridgedb=ब्रिजडिबशी संपर्क साधणे कृपया थांबा.
torlauncher.captcha_prompt=पुलाची विनंती करण्यासाठी कॅप्चाचे निरसन करा.
torlauncher.bad_captcha_solution=उपाय बरोबर नाही. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar o Registo do Tor para a Área de Transferência">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Ajuda de Proxy">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Um proxy local pode ser necessário ao conectar-se através de uma empresa, escola ou rede universitária. Se você não tiver certeza se um proxy é necessário, verifique as configurações da Internet em outro navegador ou verifique as configurações de rede do seu sistema.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ajuda da Retransmissão de Ponte">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "As pontes são retransmissões não listadas que dificultam o bloqueio de ligações à Rede Tor. Cada tipo de ponte utiliza um método diferente para evitar a censura. Os &quot;obfs&quot; fazem com que o seu tráfego pareça um ruído aleatório, e os pacíficos fazem com que o seu tráfego pareça que está a ligar-se ao serviço, em vez ao Tor.">
......
......@@ -41,8 +41,8 @@
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor este cenzurat în țara mea">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Selectează o punte integrată">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "selectează o punte">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Enter the characters from the image">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Cere o punte de la torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Introdu caracterele din imagine">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "A depune">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Furnizează o punte pe care o știu">
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiați jurnalul Tor în Clipboard">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Ajutor Proxy">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Un proxy local ar putea fi necesar la conectarea din rețeaua unei companii, școli sau universități.&#160;Dacă nu ești sigur că un proxy ar fi necesar, vezi setările pentru Internet în alt navigator web sau verifică setările de rețea.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ajutor Bridge Relay">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Punțile sunt relee ne-listate care fac mai dificilă blocarea conexiunilor spre Rețeaua Tor. &#160; Fiecare tip de punte folosește o altă metodă pentru a evita cenzura. &#160; Cele obfs fac traficul tău să semene cu zgomot aleatoriu, iar cele meek fac traficul să pară că se conectează la acel serviciu în loc de Tor.">
......
......@@ -26,20 +26,20 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Pentru a folosi Tor ca proxy, prin care să
torlauncher.error_proxy_type_missing=Trebuie să selectezi un tip de proxy.
torlauncher.error_bridges_missing=Trebuie sa specifici una sau mai multe poduri.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Trebuie să alegeți un tip de transport pentru punțile oferite
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Te rog să ceri o punte
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Nici una din punțile oferite care să ofere transport tip %S este disponibilă. Ajutați setările.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(funcționează în China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(funcționează în China)
torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge
torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
torlauncher.request_a_bridge=Cere o punte...
torlauncher.request_a_new_bridge=Cere o punte nouă
torlauncher.contacting_bridgedb=Se contactează BridgeDB. Așteptați.
torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.bad_captcha_solution=Soluția nu este corectă. Încearcă din nou.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Nu s-a putut obține o punte de la BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
torlauncher.no_bridges_available=Nicio punte disponibilă în acest moment. Scuze.
torlauncher.connect=Conectare
torlauncher.restart_tor=Repornește Tor
......@@ -73,6 +73,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=nici o rută către gazdă
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=eroare la scriere/citire
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=pluggable transport lipsă
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Conexiunea cu serverul a fost pierdută.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Nu s-a putut conecta la server.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Nu s-a putut conecta la proxy.
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Скопировать журнал Tor в буфер обмена">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Помощь по прокси">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Локальный прокси-сервер может понадобиться при подключении через сеть компаний, школ или университетов.&#160;Если вы не уверены в необходимости прокси-сервера, посмотрите настройки Интернета в другом браузере или проверьте сетевые настройки вашей системы.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Помощь по ретрансляторам типа мост">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Мосты - это незарегистрированные реле, которые затрудняют блокировку соединений с сетью Tor.&amp;#160 Каждый тип моста использует отличный от других метод, чтобы избежать блокировки цезорами. Обходные устройства делают ваш трафик похожим на случайный шум и имитируют то, что он подключается к этой службе вместо Tor.">
......
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Подешавања Тор мреже">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Connect to Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Повежите се на Тор">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Подешавања Тор мреже">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Establishing a Connection">
......@@ -9,7 +9,7 @@
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Click “Connect” to connect to Tor.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Кликните на &quot;Повежи се&quot; да би сте се повезали на Тор">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Click “Configure” to adjust network settings if you are in a country that censors Tor (such as Egypt, China, Turkey) or if you are connecting from a private network that requires a proxy.">
<!ENTITY torSettings.configure "Конфигуриши">
<!ENTITY torSettings.connect "Повежи се">
......@@ -18,7 +18,7 @@
<!ENTITY torsettings.startingTor "Чекамо да се Тор покрене...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Поново покрени Тор">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Reconfigure">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Поново Конфигуриши">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "You have configured Tor bridges or you have entered local proxy settings.&#160; To make a direct connection to the Tor network, these settings must be removed.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Remove Settings and Connect">
......@@ -27,7 +27,7 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "I use a proxy to connect to the Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Врста proxyja:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "select a proxy type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "изаберите тип проксија">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresa:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP адреса или hostname">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Порт:">
......@@ -38,7 +38,7 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Овај рачунар пролази кроз firewall који дозвољава само конекције на одређене портове.">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Дозвољени Портови:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor is censored in my country">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Тор је цензурисан у мојој земљи">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Select a built-in bridge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "select a bridge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
......
......@@ -16,8 +16,8 @@
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Tor'un başlaması bekleniyor…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor'u Yeniden Başlat">
<!ENTITY torsettings.startingTor "Tor uygulamasının başlaması bekleniyor…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor Uygulamasını Yeniden Başlat">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Yeniden Yapılandır">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Tor Köprülerini yapılandırdınız ya da yerel vekil sunucu ayarlarını yazdınız.&#160; Tor ağına doğrudan bağlanmak için bu ayarlar kaldırılmalıdır.">
......@@ -30,33 +30,33 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "vekil sunucu türünü seçin">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adres:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adresi ya da sunucu adı">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Bağlantı noktası:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Kullanıcı adı:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Kapı Numarası:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Kullanıcı Adı:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Parola:">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Bu bilgisayar yalnız belirli bağlantı noktalarına bağlanmaya izin veren bir güvenlik duvarı kullanıyor">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "İzin Verilen Bağlantı Noktaları:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Bulunduğum ülkede Tor engelleniyor">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Bir hazır köprü seçin">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Bu bilgisayarda yalnız belirli kapı numaralarından bağlanılmasına izin veren bir güvenlik duvarı kullanıyor">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Kullanılabilecek Kapı Numaraları:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Bulunduğum ülkede Tor ağı engelleniyor">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Hazır Köprülerden Seçin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "bir köprü seçin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "torproject.org üzerinden bir köprü isteyin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Görseldeki karakterleri yazın">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Yeni bir güvenlik kodu isteyin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Gönder">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Bildiğim bir köprü sağla">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Güvenli bir kaynaktan gelen köprü bilgisini yazın.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Bildiğim Bir Köprüyü Kullanacağım">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Güvenli bir kaynaktan aldığınız köprü bilgilerini yazın.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adres:kapı numarası şeklinde yazın (her satıra bir tane)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Tor Günlüğünü Panoya Kopyala">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Vekil Sunucu Yardımı">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Bir kurum, okul ya da üniversite ağı aracılığıyla bağlanırken yerel bir vekil sunucu gereklidir.&#160;Bir vekil sunucu kullanıp kullanmamanız gerektiğinden emin değilseniz, bilgisayarınızın ağa bağlantı şeklini anlamak için başka bir tarayıcıdaki İnternet ayarlarına bakın ya da sisteminizin ağ ayarlarını gözden geçirin.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Bir kurum, okul ya da üniversite ağı aracılığıyla bağlanırken yerel bir vekil sunucu gereklidir.&#160;Bir vekil sunucu kullanıp kullanmamanız gerektiğinden emin değilseniz, bilgisayarınızın ağa bağlantı şeklini anlamak için aynı ağdaki başka bir web tarayıcısının İnternet ayarlarına bakın ya da sisteminizin ağ ayarlarını gözden geçirin.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Köprü Aktarıcı Yardımı">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Köprüler, Tor Ağına bağlantıların engellenmesini zorlaştıran listelenmemiş aktarıcılardır. &#160;Her köprü türü engellemeden kaçınmak için farklı bir yöntem kullanır.&#160; Obfs köprüler, trafiğinizi rastgele gürültü gibi gösterir ve meek köprüleri ise, trafiğinizi Tor yerine o hizmete bağlanmış gibi gösterir.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Bazı ülkelerin Tor ağını engellemeye çalışması nedeniyle bazı köprüler bazı ülkelerde çalışır ancak diğer ülkelerde çalışmaz.&#160; Ülkenizde hangi köprülerin çalışacağından emin değilseniz, torproject.org/about/contact.html#support adresine bakın.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Köprüler, Tor Ağına bağlantıların engellenmesini zorlaştıran ve herkese açık olarak listelenmeyen aktarıcılardır. &#160;Her köprü türü engellemeden kaçınmak için farklı bir yöntem kullanır.&#160; Obfs köprüleri, ağ trafiğinizi rastgele gürültü gibi gösterir. Meek köprüleri ise, trafiğinizi Tor ağı yerine o hizmete bağlanmış gibi gösterir.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Bazı ülkelerin Tor ağını engellemeye çalışması nedeniyle bazı köprüler bazı ülkelerde çalışırken başka ülkelerde çalışmayabilir.&#160; Ülkenizde hangi köprülerin çalışacağından emin değilseniz, torproject.org/about/contact.html#support adresine bakabilirsiniz.">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Lütfen Tor&#160; ağı ile bağlantı kurulurken bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.">
......@@ -15,12 +15,12 @@ torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S başarısız oldu (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=Tor başlatılamadı.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Çalıştırılabilecek Tor dosyası bulunamadı.
torlauncher.torrc_missing="Torcc" dosyası eksik ve oluşturulamadı.
torlauncher.datadir_missing=Tor veri dizini bulunamadı ve oluşturulamadı.
torlauncher.datadir_missing=Tor veri klasörü bulunamadı ve oluşturulamadı.
torlauncher.password_hash_missing=Karılmış parola alınamadı.
torlauncher.failed_to_get_settings=Tor ayarları alınamadı.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Tor ayarları kaydedilemedi.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Lütfen Tor'un çalıştığından emin olun.
torlauncher.ensure_tor_is_running=Lütfen Tor uygulamasının çalıştığından emin olun.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=İnternet'e bir vekil sunucu üzerinden bağlanmak için bir IP adresi ya da sunucu adı ile bağlantı noktası numarasının yazılması gereklidir.