GitLab is used only for code review, issue tracking and project management. Canonical locations for source code are still https://gitweb.torproject.org/ https://git.torproject.org/ and git-rw.torproject.org.

Commit da665a96 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen Committed by Matthew Finkel

Bug 30788: Add ms locale

parent 5699bec9
......@@ -416,6 +416,7 @@ function populateLocaleList(aLangPackAddons)
"ko" : "\ud55c\uad6d\uc5b4",
"lt" : "Lietuvi\u0173",
"mk" : "\u041c\u0430\u043a\u0435\u0434\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438",
"ms" : "Melayu",
"nl" : "Nederlands",
"nb" : "Norsk bokmå\u0345l",
"pl" : "Polski",
......
<!ENTITY torsettings.dialog.title "">
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tetapan Rangkaian Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Sambung denganTor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tetapan Rangkaian Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Menjalinkan Sambungan">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Bahasa Pelayar Tor">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Sila pilih satu bahasa.">
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torsettings.prompt "">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Klik &quot;Sambung&quot; untuk bersambung dengan Tor.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt ".Klik &quot;Konfigur&quot; untuk laraskan tetapan rangkaian jika anda berada di negara yang melarang penggunaan Tor (seperti Mesir, China, Turki) atau jika anda menyambung dengan rangkaian persendirian yang memerlukan proksi">
<!ENTITY torSettings.configure "Konfigur">
<!ENTITY torSettings.connect "Sambung">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torSettings.yes "">
<!ENTITY torSettings.no "">
<!ENTITY torsettings.startingTor "Menunggu Tor untuk dimulakan...">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Mula Semula Tor">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Konfigur Semula">
<!ENTITY torSettings.firstQuestion "">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "">
<!ENTITY torSettings.configure "">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt1 "">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "">
<!ENTITY torSettings.connect "">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Anda telah mengkonfigur titi Tor atau telah memasukkan tetapan proksi setempat.&#160; Untuk membuat sambungan terus dengan rangkaian Tor. tetapan ini mesti dibuang.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Buang Tetapan dan Sambung">
<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "">
<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
<!ENTITY torSettings.proxyHelp "">
<!ENTITY torSettings.enterProxy "">
<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "">
<!ENTITY torSettings.firewallHelp "">
<!ENTITY torSettings.enterFirewall "">
<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "">
<!ENTITY torsettings.optional "Pilihan">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Saya guna proksi untuk bersambung dengan Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Jenis Proxy">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "pilih sejenis proksi">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Address">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Alamat IP atau nama hos">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Username">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Kata Laluan">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Komputer ini melalui tembok api yang hanya membolehkan sambungan ke port tertentu">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Allowed Ports">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor dilarang penggunaannya di negara saya">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Pilih satu titi terbina-dalam">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "pilih satu titi">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Pinta titi dari torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Masukkan aksara yang tertera dari imej">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Dapatkan satu cabaran baharu">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Serah">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Sediakan satu titi yang saya tahu">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Masukkan maklumat titi dari sumber yang dipercayai.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "taip alamat:port (satu per baris)">
<!ENTITY torsettings.startingTor "">
<!ENTITY torsettings.restart "">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Salin log Tor ke Papan Keratan">
<!ENTITY torsettings.optional "">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Bantuan Proksi">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Satu proksi setempat diperlukan semasa menyambung dengan rangkaian syarikat, sekolah, atau universiti.&#160;Jika anda tidak pasti sama ada proksi diperlukan atau sebaliknya, lihat tetapan Internet dalam pelayar yang lain atau periksa tetapan rangkaian sistem anda.">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "">
<!ENTITY torsettings.copyLog "">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3 "">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "">
<!-- #31286 about:preferences strings -->
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bantuan Geganti Titi">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Titi adalah geganti tidak tersenarai yang menjadikannya lebih sukar menyekat sambungan dengan Rangkaian Tor.&#160; Setiap jenis titi menggunakan kaedah berbeza untuk menghindari sekatan.&#160; Obf menjadikan trafik anda seakan-akan hingar rawak, dan paling teruk menjadikan trafik anda kelihatan mahu bersambung dengan perkhidmatan lain selain dari Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Oleh kerana terdapat beberapa negara menyekat Tor, sesetengah titi berfungsi di negara tertentu tetapi tidak pada negar lain.&#160; Jika anda tidak pasti titi yang manakah sesuai untuk negara anda, sila lawati torproject.org/about/contact.html#support">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Tunggu sebentar sementara kami menjalinkan sambungan dengan rangkaian Tor.&#160; Ia mengambil masa beberapa minit.">
<!-- #31286 about:preferences strings -->
<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor Settings">
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Browser routes your traffic over the Tor Network, run by thousands of volunteers around the world." >
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Learn More">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Jambatan, ataupun Bridges">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Bridges help you access the Tor Network in places where Tor is blocked. Depending on where you are, one bridge may work better than another.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Use a bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Pinta satu Titi Baharu...">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Provide a bridge">
<!ENTITY torPreferences.advanced "Advanced">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Configure how Tor Browser connects to the internet.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Comma-separated values">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Request Bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Contacting BridgeDB. Please Wait.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Selesaikan CAPTCHA untuk meminta satu titi.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "Jawapan salah. Cuba sekali lagi.">
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "View the Tor logs.">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "View Logs…">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor Logs">
### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
### Copyright (c) 2016, The Tor Project, Inc.
### See LICENSE for licensing information.
# torlauncher.error_title=Tor Launcher
torlauncher.error_title=Pelancar Tor
# torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited.
# torlauncher.please_restart_app=Please restart this application.
# torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
# torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
# torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.\n\n%S
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor tertutup ketika permulaan. Ia berkemungkinan dari ralat dalam fail torrc, pepijat dalam Tor atau berpunca dari lain-lain program dalam sistem anda, atau perkakasan bermasalah. Sehinggalah anda membaiki masalah tersebut dan mulakan semula Tor, Pelayar Tor tidak dapat dimulakan.
torlauncher.tor_exited=Tor keluar secara tidak dijangka. Ia berkemungkinan dari pepijat yang wujud di dalam Tor, berpunca dari lain-lain program dalam sistem anda, atau perkakasan bermasalah. Sehinggalah anda mulakan semula Tor, Pelayar Tor tidak dapat mencapai mana-mana laman sesawang. Jika masalah masih berlanjutan, sila hantar satu salinan Log Tor kepada pasukan sokongan.
torlauncher.tor_exited2=Memulakan semula Tor tidak akan menutup tab pelayar anda.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Tidak dapat menyambung ke port kawalan Tor.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor gagal untuk bermula.
torlauncher.tor_control_failed=Gagal mengambil alih Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor gagal untuk mewujudkan sambungan rangkaian Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S gagal (%2$S).
# torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
# torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
# torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing.
# torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist.
# torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
torlauncher.unable_to_start_tor=Tidak dapat memulakan Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Tor executable hilang.
torlauncher.torrc_missing=Fail torrc hilang dan tidak dapat dicipta.
torlauncher.datadir_missing=Direktori data Tor tidak wujud dan tidak dapat dicipta.
torlauncher.password_hash_missing=Gagal untuk mendapatkan kata laluan hashes.
# torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
# torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
# torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
torlauncher.failed_to_get_settings=Gagal mendapatkan tetapan Tor.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Gagal menyimpan tetapan Tor.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Sila pastikan bahawa Tor telah berjalan.
# torlauncher.error_proxy_addr_missing=You must specify both an IP address or hostname and a port number to configure Tor to use a proxy to access the Internet.
# torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
# torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Anda mesti nyatakan kedua-dua alamat IP atau nama hos dan nombor port bagi mengkonfigur Tor untuk menggunakan proksi yang dapat mencapai Internet.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Anda mesti pilih jenis proksi.
torlauncher.error_bridges_missing=Anda mesti nyatakan satu atau lebih titi.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Anda mesti pilih jenis angkutan untuk titi yang disediakan.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Sila pinta satu titi.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Tiada titi disediakan yang mempunyai jenis angkutan %S tersedia. Sila laras tetapan anda.
# torlauncher.connect=Connect
# torlauncher.quit=Quit
# torlauncher.quit_win=Exit
# torlauncher.done=Done
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(berfungsi di China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(berfungsi di China)
# torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
torlauncher.request_a_bridge=Pinta satu Titi...
torlauncher.request_a_new_bridge=Pinta satu Titi Baharu...
torlauncher.contacting_bridgedb=Menghubungi BridgeDB. Tunggu sebentar.
torlauncher.captcha_prompt=Selesaikan CAPTCHA untuk meminta satu titi.
torlauncher.bad_captcha_solution=Jawapan salah. Cuba sekali lagi.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Gagal memperoleh satu titi dari BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=Pelayar ini tidak dikonfigur untuk meek, yang mana perlu dapatkan titi terlebih dahulu.
torlauncher.no_bridges_available=Tiada titi tersedia buat masa ini. Mohon maaf.
torlauncher.connect=Sambung
torlauncher.restart_tor=Mula Semula Tor
torlauncher.quit=Henti
torlauncher.quit_win=Keluar
torlauncher.done=Selesai
torlauncher.forAssistance=Untuk bantuan, hubungi %S
torlauncher.forAssistance2=Untuk dapatkan bantuan, lawati %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Salin selesai. %S mesej log Tor sedia ditampal ke dalam penyunting teks atau mesej emel.
torlauncher.bootstrapStatus.starting=Memulakan
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Menyambung dengan titi
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Bersambung dengan titi
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Menyambung dengan proksi
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Bersambung dengan proksi
torlauncher.bootstrapStatus.conn=Menyambung dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Bersambung dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Berunding dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Selesai berunding dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Menjalinkan sambungan direktori tersulit
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Memperoleh status rangkaian
torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Memuatkan status rangkaian
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Memuatkan sijil kuasa
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Meminta maklumat geganti
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Memuatkan maklumat geganti
torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Selesai memuatkan maklumat geganti
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Membina litar: Menyambung dengan titi
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Membina litar: Bersambung dengan Titi
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Membina litar: Menyambung dengan proksi
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Membina litar: Bersambung dengan proksi
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Membina litar: Menyambung dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Membina litar: Bersambung dengan geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Membina litar: Berunding dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Membina litar: Selesai berunding dengan satu geganti Tor
torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Membina litar: Menjalinkan satu litar Tor
torlauncher.bootstrapStatus.done=Bersambung dengan rangkaian Tor!
torlauncher.bootstrapWarning.done=selesai
torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=sambungan dinafikan
torlauncher.bootstrapWarning.misc=pelbagai
torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=sumber tidak mencukupi
torlauncher.bootstrapWarning.identity=identiti tidak sepadan
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=sambungan tamat masa
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=tiada hala dihoskan
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=ralat baca/tulis
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=angkutan boleh palam hilang
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Sambungan dengan pelayan telah terputus.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Tidak dapat bersambung dengan pelayan.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Tidak dapat bersambung dengan proksi.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment