Unverified Commit 012be2a6 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent 8ff3b44e
......@@ -11,11 +11,11 @@
<!ENTITY aboutTor.failure.label "حدث خطأ ما!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "تور لا يعمل في هذا المتصفح.">
<!ENTITY aboutTor.search.label "Search with DuckDuckGo">
<!ENTITY aboutTor.search.label "البحث بواسطة داك داك غو">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "أية أسئلة؟">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Check our Tor Browser Manual »">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "إطّلع على دليلنا باستخدام متصفح تور ">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "س">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "دليل استخدام متصفّح تور">
......@@ -25,4 +25,4 @@
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Get the latest news from Tor straight to your inbox.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Sign up for Tor News.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "اشترك للحصول على مستجدات تور.">
......@@ -2,53 +2,53 @@
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Welcome
onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome=Benvingut
onboarding.tour-tor-welcome.title=Ja estàs preparat.
onboarding.tour-tor-welcome.description=El navegador Tor ofereix el màxim nivell de privadesa i seguretat mentre navegueu per la web. Ara està protegit contra el seguiment, la vigilància i la censura. Aquest ràpid embarcament us mostrarà com fer-ho.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Comença ara
onboarding.tour-tor-privacy=Privadesa
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
onboarding.tour-tor-privacy.title=Seguidors de snub i snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=El navegador Tor aïllarà les galetes i elimina l'historial del navegador després de la sessió. Aquestes modificacions garanteixen que la vostra privadesa i seguretat estiguin protegides al navegador. Feu clic a 'Tor Network' per obtenir informació sobre com us protegim al nivell de la xarxa.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Aneu a la xarxa Tor
onboarding.tour-tor-network=Tor Network
onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
onboarding.tour-tor-network=Xarxa Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Viatja per una xarxa descentralitzada.
onboarding.tour-tor-network.description=El navegador Tor us connecta a la xarxa Tor gestionada per milers de voluntaris de tot el món. A diferència d'una VPN, no hi ha cap punt de fracàs o entitat centralitzada que necessiteu confiar per gaudir d'Internet en privat.
onboarding.tour-tor-network.button=Vés a la pantalla de circuits
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
onboarding.tour-tor-circuit-display=Pantalla de circuits
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Vegeu el vostre camí.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Per cada domini que visiteu, el vostre trànsit es retransmet i es xifra en un circuit a través de tres repetidors Tor al voltant del món. Cap lloc web sap d'on es connecta. Podeu sol·licitar un nou circuit fent clic a 'Nou circuit per a aquest lloc' a la nostra pantalla de circuits.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Veure el meu camí
onboarding.tour-tor-security=Seguretat
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
onboarding.tour-tor-security.button=Review Settings
onboarding.tour-tor-security.title=Tria la teva experiència.
onboarding.tour-tor-security.description=També li oferim opcions de configuració addicionals per eliminar la seguretat del vostre navegador. La nostra configuració de seguretat us permet bloquejar els elements que es podrien utilitzar per atacar l'ordinador. Feu clic a sota per veure què fan les diferents opcions.
onboarding.tour-tor-security.button=Opcions de revisió
onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
onboarding.tour-tor-expect-differences=Consells sobre experiències
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Espereu algunes diferències.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Amb totes les funcions de seguretat i privacitat proporcionades per Tor, la vostra experiència en navegar per Internet pot ser una mica diferent. Les coses poden ser una mica més lentes, i depenent del vostre nivell de seguretat, pot ser que alguns elements no funcionin ni es carreguin. També se us pot demanar que demostreu que sou un ésser humà i no un robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Mirar preguntes freqüents
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion Services
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Estigueu protegits addicionalment.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Els serveis de onion són llocs que acaben amb un .onion que proporciona proteccions addicionals a editors i visitants, incloses les mesures addicionals de protecció contra la censura. Els serveis de onion permeten que qualsevol persona proporcioni continguts i serveis de forma anònima. Feu clic a continuació per visitar el lloc de onion de DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visita un Onion
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Següent
onboarding.tor-circuit-display.done=Fet
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 de 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 de 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 de 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Com funcionen els circuits?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Els circuits estan formats per repetidors assignats aleatòriament, que són ordinadors de tot el món configurats per reenviar el trànsit de Tor. Els circuits us permeten navegar de manera privada i connectar-vos amb els serveis de ceba.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Pantalla de circuits
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Aquest diagrama mostra els repetidors que conformen el circuit d'aquest lloc web. Per evitar la vinculació de l'activitat en diferents llocs, cada lloc web obté un circuit diferent.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Necessites un nou circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Si no podeu connectar-vos al lloc web que esteu tractant de visitar o no s'està carregant correctament, podeu utilitzar aquest botó per tornar a carregar el lloc amb un nou circuit.
......@@ -5,6 +5,6 @@
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Ændringslog:">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "New, Redesigned Circuit Display">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "The Tor circuit display has been relocated and improved! Click the Site&#160;Identity button (located on the left side of the URL bar) to see the new circuit display.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Learn More">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "Nyt, redesignet kredsløb-display">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "Tors kredsløb-display er blev flyttet og forbedret! Klik på stedets identitet-knap (findes på venstre side af URL-linjen) for at se det nye kredskøb-display.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Læs mere">
......@@ -24,5 +24,5 @@
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Deltag »">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Get the latest news from Tor straight to your inbox.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Sign up for Tor News.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Få de seneste nyheder fra Tor direkte i din indbakke.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Tilmeld Tor-nyheder.">
......@@ -2,53 +2,53 @@
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Welcome
onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome=Velkommen
onboarding.tour-tor-welcome.title=Du er klar.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser tilbyder den højeste standard indenfor privatliv og sikkerhed på webbet. Du er nu beskyttet mod sporing, overvågning og censur. Denne hurtige introduktion viser dig hvordan.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start nu
onboarding.tour-tor-privacy=Privatliv
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.title=Sæt en stopper for trackere og snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
onboarding.tour-tor-privacy.button=Gå til Tor-netværk
onboarding.tour-tor-network=Tor Network
onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
onboarding.tour-tor-network=Tor-netværk
onboarding.tour-tor-network.title=Rejs på et decentraliseret netrk.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
onboarding.tour-tor-network.button=Gå til kredsløb-visning
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
onboarding.tour-tor-circuit-display=Kredsløb-visning
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Se din sti.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Se min sti
onboarding.tour-tor-security=Sikkerhed
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security.title=Vælg din oplevelse.
onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
onboarding.tour-tor-security.button=Review Settings
onboarding.tour-tor-security.button=Gennemgå indstillinger
onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
onboarding.tour-tor-expect-differences=Oplevelesestips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Forvent nogen forskelle.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Se FAQ'er
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion-tjenester
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Vær ekstra beskyttet.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Besøg et onion
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Næste
onboarding.tor-circuit-display.done=Fuldført
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 af 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 af 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 af 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Hvordan virker kredsløb?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Kredsløb-visning
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Har du brug for et nyt kredsløb?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Hvis du ikke kan oprette forbindelse til det websted du prøver at besøge, eller det ikke indlæser ordentligt, så kan du bruge denne knap til at genindlæse stedet med et nyt kredsløb.
......@@ -6,7 +6,7 @@ torbutton.circuit_display.relay = Relæ
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Bro
torbutton.circuit_display.unknown_country = Ukendt land
torbutton.circuit_display.guard = Vagt
torbutton.circuit_display.guard_note = Dit [Vagt]-knudepunkt må ikke ændres.
torbutton.circuit_display.guard_note = Dit [Vagt]-knudepunkt ændres måske ikke.
torbutton.circuit_display.learn_more = Lær mere
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Tor Browser tilføjer denne margin for at gøre dit vindues højde og bredde mindre genkendeligt, hvilket reducerer muligheden for at andre spore dig online.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Klik for at aktivere Tor
......
......@@ -5,6 +5,6 @@
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Changelog:">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "New, Redesigned Circuit Display">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "The Tor circuit display has been relocated and improved! Click the Site&#160;Identity button (located on the left side of the URL bar) to see the new circuit display.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Learn More">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "Neu, Überarbeitete Circuit-Anzeige">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "Die Tor-Circuit-Anzeige wurde verschoben und verbessert! Klicke auf den Knopf Site&#160;Identity (links in der URL-Leiste), um die neue Circuit-Anzeige zu sehen.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Mehr erfahren">
......@@ -24,5 +24,5 @@
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Machen Sie mit »">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Get the latest news from Tor straight to your inbox.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Sign up for Tor News.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Erhalte die neuesten Nachrichten von Tor direkt in den Posteingang">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Tor-Nachrichten abonnieren">
......@@ -3,52 +3,52 @@
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Willkommen
onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome.title=Fertig.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser bietet höchste Privatsphäre und Sicherheit beim Surfen im Internet. Es schützt jetzt auch gegen Tracker, Überwachung und Zensur. Diese Einführung zeigt, wie.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Jetzt starten
onboarding.tour-tor-privacy=Privatsphäre
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. ClickTor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
onboarding.tour-tor-privacy.title=Tracker und Schnüffler abweisen.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isoliert Cookies und löscht den Verlauf nach jeder Benutzung. Diese Veränderungen garantieren, dass Privatsphäre und Sicherheit im Browser geschützt sind. Klicke auf "Tor-Netzwerk", um zu erfahren wir Tor auf Netzwerkebene schützt.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Öffne Tor-Netzwerk
onboarding.tour-tor-network=Tor Network
onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
onboarding.tour-tor-network=Tor-Netzwerk
onboarding.tour-tor-network.title=Bereise ein dezentrales Netzwerk.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser verbindet sich mit dem Tor-Netzwerk, das von tausenden Freiwilligen betrieben wird. Anders als andere VPN gibt es keinen zentralen Punkt, dem vertraut werden muss, um das Internet privat zu nutzen.
onboarding.tour-tor-network.button=Circuit-Ansicht öffnen
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit-Ansicht
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Zeige deinen Pfad
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Für jede Webseite wandern Anfragen und Antworten mehrfach verschlüsselt über drei Server (Relays) um die Welt. Keine Webseite weiß, woher die Verbindung ursprünglich kommt. Um eine Webseite über einen neuen Pfad erneut zu laden, klicke auf das Informations-Symbol in der Adressleiste und wähle "Neuer Pfad für diese Seite".
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Meinen Pfad sehen
onboarding.tour-tor-security=Sicherheit
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
onboarding.tour-tor-security.button=Review Settings
onboarding.tour-tor-security.title=Wähle deine Erfahrung
onboarding.tour-tor-security.description=Wir bieten zusätzliche Einstellungen, um die Sicherheit zu erhöhen. In den Sicherheitseinstellungen können verschiedene Objekte und Funktionen deaktiviert werden, welche die Sicherheit des Computers gefährden können. Klicke, um zu erfahren, was die verschiedenen Optionen bewirken.
onboarding.tour-tor-security.button=Einstellungen überprüfen
onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
onboarding.tour-tor-expect-differences=Erfahrungswerte
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Erwarten Sie einige Unterschiede.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Mit all den Sicherheits- und Datenschutzfunktionen von Tor kann Ihre Erfahrung beim Surfen im Internet etwas anders sein. Die Dinge können etwas langsamer sein, und je nach Sicherheitsstufe funktionieren oder laden einige Elemente möglicherweise nicht. Möglicherweise werden Sie auch gebeten, zu beweisen, dass Sie ein Mensch und kein Roboter sind.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Siehe FAQs
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion-Dienste
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Seien Sie besonders geschützt.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion-Dienste sind Websites, die auf .onion enden, die Herausgebern und Besuchern zusätzlichen Schutz bieten, einschließlich zusätzlicher Schutzmaßnahmen gegen Zensur. Onion-Dienste ermöglichen es jedem, Inhalte und Dienste anonym bereitzustellen. Klicken Sie unten, um die DuckDuckGo Onion Website zu besuchen.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Eine Onion-Website besuchen
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Weiter
onboarding.tor-circuit-display.done=Fertig
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 von 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 von 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 von 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Wie funktionieren Circuits?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits bestehen aus zufällig zugeordneten Relays, d.h. Computern auf der ganzen Welt, die konfiguriert sind, um Torverkehr weiterzuleiten. Circuits ermöglichen es Ihnen, privat zu surfen und sich mit Onion-Diensten zu verbinden.\n
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit-Ansicht
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Dieses Diagramm zeigt die Relais, aus denen die Circuits für diese Website besteht. Um zu verhindern, dass Aktivitäten zwischen verschiedenen Standorten verlinkt werden, erhält jede Website einen anderen Circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Brauchen Sie einen neuen Circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Wenn Sie keine Verbindung zu der Website herstellen können, die Sie besuchen möchten, oder wenn sie nicht richtig geladen wird, können Sie diese Schaltfläche verwenden um die Website über einen neuen Circuit zu laden.
......@@ -4,30 +4,30 @@
onboarding.tour-tor-welcome=Bienvenido/a
onboarding.tour-tor-welcome.title=Estás listo/a.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome.description=El Navegador Tor ofrece un alto standar de privacidad y seguridad mientras se navega por la red. Está ahora protegido de rastreadores, vigilancia y censura. Esta rápida introducción te enseñará cómo.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Comienza Ahora
onboarding.tour-tor-privacy=Privacidad
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.title=Rastreadores y espías molestos
onboarding.tour-tor-privacy.description=El Navegador Tor aísla las cookies y borra el historial de navegación después de la sesión. Estas modificaciones aseguran que tu privacidad y seguridad sean protegidas en el navegador. Haz click en 'Red Tor' para saber cómo te protegemeos a nivel de red.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Ir a la red Tor
onboarding.tour-tor-network=Red Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
onboarding.tour-tor-network.title=Viaja por la red descentralizada.
onboarding.tour-tor-network.description=El Navegador Tor te conecta con la Red Tor, mantenida por miles de voluntarios alrededor del mundo.\nA diferencia de una VPN, no hay un punto de falla o entidad centralizada en la que necesites confiar para disfrutar de Internet de forma privada.
onboarding.tour-tor-network.button=Ir a la visualización del circuito
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
onboarding.tour-tor-circuit-display=Visualización del circuito
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Ver tu recorrido
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Ver mi recorrido
onboarding.tour-tor-security=Seguridad
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
onboarding.tour-tor-security.button=Review Settings
onboarding.tour-tor-security.button=Revisar configuración
onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
onboarding.tour-tor-expect-differences=Consejos de experiencia
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
......@@ -47,8 +47,8 @@ onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Visualización del circuito
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Estos diagramas muestran los repetidores que crean el circuito para esta página web. Para prevenir la vinculación de la actividad a través de diferentes sitios, cada página web tiene un circuito diferente.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=¿Necesitas un circuito nuevo?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Si no consigues conectarte a la página web que estás intentando visitar, o no está cargando correctamente, puedes usar el botón para recargar la página con un circuito nuevo.
......@@ -7,10 +7,10 @@ brandShortName=مرورگر تور
brandFullName=مرورگر تور
vendorShortName=پروژه تور
homePageSingleStartMain=صفحهٔ Firefox Start, صفحهٔ خانگی تند با موتور جستجو
homePageImport=صفحه‌ٔ خانگیتان‌را از %S وارد كنيد
homePageSingleStartMain=شروع بکار فایرفاکس، یک صفحه اصلی با قابلیت کادر جستجو ایجاد شد.
homePageImport=درون‌ریزی صفحه خانگی از %S
homePageMigrationPageTitle=انتخاب صفحهٔ خانگی
homePageMigrationDescription=لطفاً صفحه خانگی مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
homePageMigrationPageTitle=انتخاب صفحه اصلی
homePageMigrationDescription=لطفا صفحه اصلی مورد نظر خود را انتخاب کنید:
syncBrandShortName=همگام‌ سازی
......@@ -27,25 +27,25 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "عدم حفاظت از کلوچک‌های جديد">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "محدود‌كردن كوكى‌هاى طرف سوم و داده‌هاى پيگردى ديگر">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to prevent various browser features from being abused to track you as you browse the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "این جعبه را نگه دارید تا از استفاده از ویژگی‌های مختلف مرورگر برای ردیابی شما در هنگام مرور وب جلوگیری شود. ویژگی های اصلاح شده شامل: آدرس‌های آلوده, broadcast channels, کش مرورگر, کوکی‌ها, فاویکن, HTTP Auth headers, پیوندهاpreconnects, حافظه محلی, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "تغييردادن جزئياتى كه شمارا از كاربران ديگر تُر تميزمى‌كند">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "سطح امنیت">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "نوار لغزنده امنیتی به شما اجازه می‌دهد که مشخصه‌های خاص مرورگر را غیرفعال کنید که ممکن است مرورگر شما را در برابر تلاش‌های هک آسیب‌پذیر سازد.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "استاندارد">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "همه مرورگر تور و ویژگی‌های وبسایت به کار انداخته شده‌اند.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "ایمن تر ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "از کار انداختن ویژگی‌های وبسایت که اغلب خطرناک هستند و باعث از دست رفتن برخی سایت‌ها می‌شوند.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "تنظیم مکانی امن‌تر:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "ایمن ترین ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "تنظیم امن‌ترین مکان">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "اطلاعات بیشتر">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "جاوا اسکریپت روی سایت‌های غیر HTTPS کار نمی‌کند.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "جاوا اسکریپت به طور پیش فرض در تمامی سایت ها غیر فعال است.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor Circuit">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "New Circuit for this Site">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "برخی از فونت ها و نمادهای ریاضی غیرفعال هستند">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "برخی از فونت ها، شمایل‌ها، علایم ریاضی و تصاویر از کار افتاده هستند.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "صدا و ویدیو ( HTML5 رسانه ) برای بازی کلیک می‌کنند.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "مدار تور">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "مدار جدید برای این سایت">
......@@ -5,6 +5,6 @@
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Logchomhad athruithe:">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "New, Redesigned Circuit Display">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "The Tor circuit display has been relocated and improved! Click the Site&#160;Identity button (located on the left side of the URL bar) to see the new circuit display.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "Dearadh Nua ar Thaispeántas an Chiorcaid">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "Chuireamar feabhas ar thaispeántas an chiorcaid, agus tá sé in áit nua freisin! Cliceáil an cnaipe Eolas&#160;faoin&#160;suíomh (ar an taobh clé den bharra URL) chun an taispeántas nua a fheiceáil.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Tuilleadh Eolais">
......@@ -2,53 +2,53 @@
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Welcome
onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome=Fáilte
onboarding.tour-tor-welcome.title=Tá tú réidh.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Soláthraíonn Brabhsálaí Tor príobháideachas agus slándáil den chéad scoth ar an nGréasán. Cosnaíonn sé thú ar lorgaireacht, ar fhaire leictreonach, agus ar chinsireacht. Míneoidh an ceacht beag seo an chaoi a n-oibríonn sé.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Tosaigh Anois
onboarding.tour-tor-privacy=Príobháideachas
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
onboarding.tour-tor-network=Tor Network
onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
onboarding.tour-tor-security=Security
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
onboarding.tour-tor-security.button=Review Settings
onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
onboarding.tour-tor-privacy.title=Cuir bac ar na lorgairí agus ar na gliúcaigh.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Coinníonn Brabhsálaí Tor fianáin scartha agus scriosann sé do stair bhrabhsála tar éis gach seisiúin. Sa chaoi seo, cosnaíonn sé do phríobháideachas agus do shlándáil sa mbrabhsálaí. Cliceáil 'Líonra Tor' le foghlaim conas a chosnaímid thú ar leibhéal an líonra.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Téigh go Líonra Tor
onboarding.tour-tor-network=Líonra Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Taisteal ar líonra díláraithe.
onboarding.tour-tor-network.description=Ceanglaíonn Brabhsálaí Tor le líonra Tor thú, líonra faoi stiúir na mílte oibrí deonach timpeall an domhain. I gcodarsnacht le VPN, níl éalang aonair ann agus ní gá duit muinín a chur in eagraíocht láraithe chun taitneamh a bhaint as an Idirlíon go príobháideach.
onboarding.tour-tor-network.button=Téigh go dtí Taispeántas an Chiorcaid
onboarding.tour-tor-circuit-display=Taispeántas an Chiorcaid
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Do chosán a dhéanamh.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Ar gach fearann a dtugann tú cuairt air, cuirtear do chuid tráchta ar aghaidh trí chiorcad déanta as trí cinn d'athsheachadáin timpeall an domhain. Is féidir leat ciorcad nua a iarraidh trí ‘Ciorcadh Nua don Suíomh seo’ a chliceáil i dTaispeántas an Chiorcaid.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Mo Chosán
onboarding.tour-tor-security=Slándáil
onboarding.tour-tor-security.title=D'eispéireas féin.
onboarding.tour-tor-security.description=Soláthraímid socruithe breise duit lenar féidir leat leibhéal slándála níos airde a bhaint amach trí, mar shampla, cosc a chur ar eilimintí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid chun ionsaí a dhéanamh ar do ríomhaire. Cliceáil thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoi na roghanna éagsúla.
onboarding.tour-tor-security.button=Athbhreithniú Socruithe
onboarding.tour-tor-expect-differences=Leideanna
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Bí ag súil le difríochtaí.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=D'fhéadfadh d'eispéireas ar an Idirlíon a bheith pas beag difriúil mar gheall ar na gnéithe príobháideachais agus slándála i mbrabhsálaí Tor. B'fhéidir go mbeadh sé beagán níos moille, agus tá seans ann nach bhfeidhmeoidh nó nach lódálfaidh eilimintí áirithe, ag brath ar an leibhéal slándála. Uaireanta, iarrfar ort cruthúnas a thabhairt nach róbat thú.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Ceisteanna Coitianta
onboarding.tour-tor-onion-services=Seirbhísí Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Cosaint bhreise.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Is éard atá i seirbhís onion ná suíomh speisialta ón fhearann barrleibhéil .onion a sholáthraíonn cosaintí breise d'fhoilsitheoirí agus do chuairteoirí, cosaintí ar an gcinsireacht san áireamh. Is féidir le haon duine seirbhísí onion a úsáid chun ábhar a fhoilsiú agus seirbhísí a sholáthar gan a ainm a nochtadh. Cliceáil thíos le cuairt a thabhairt ar an suíomh onion do DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Oscail Oinniún
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Ar Aghaidh
onboarding.tor-circuit-display.done=Déanta
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 as 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 as 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 as 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Cén chaoi a n-oibríonn ciorcaid?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Déantar ciorcaid as athsheachadáin a roghnaítear go randamach, ríomhairí timpeall an domhain a chuireann trácht Tor ar aghaidh. Ligeann an ciorcad duit an Gréasán a bhrabhsáil go príobháideach agus seirbhísí onion a úsáid.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Taispeántas an Chiorcaid
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Léiríonn an léaráid seo na hathsheachadáin sa gciorcad don suíomh seo. Tá ciorcad difriúil ag gach suíomh sa chaoi nach féidir le tríú páirtithe do chuid gníomhaíochta a nascadh ó shuíomh go suíomh.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=An teastaíonn ciorcad nua uait?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Mura bhfuil tú in ann ceangal a bhunú le suíomh Gréasáin, nó mura bhfuil sé ag lódáil mar ba cheart, is féidir leat an cnaipe seo a úsáid chun an suíomh a athlódáil le ciorcad nua.
......@@ -6,7 +6,7 @@ torbutton.circuit_display.relay = Athsheachadán
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Droichead
torbutton.circuit_display.unknown_country = Tír anaithnid
torbutton.circuit_display.guard = Garda
torbutton.circuit_display.guard_note = Níl cead agat an [Garda] a athrú.
torbutton.circuit_display.guard_note = Seans nach n-athrófar an nód [Guard].
torbutton.circuit_display.learn_more = Tuilleadh eolais
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Cuireann Brabhsálaí Tor an chiumhais seo leis an bhfuinneog ionas nach mbeidh leithead agus airde na fuinneoige chomh suntasach, sa chaoi go mbíonn sé níos deacra do ghníomhaíocht ar líne a lorg.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Cliceáil le Tor a chumasú
......
......@@ -25,4 +25,4 @@
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "קבל את החדשות האחרונות מאת Tor ישירות לתיבה הנכנסת שלך.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "הירשם עבור חדשות Tor">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "הירשם עבור חדשות Tor.">
......@@ -2,53 +2,53 @@
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Welcome
onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome=ברוך הבא
onboarding.tour-tor-welcome.title=אתה מוכן.
onboarding.tour-tor-welcome.description=דפדפן Tor מציע את התקן הגבוה ביותר של פרטיות ואבטחה בזמן גלישה ברשת. אתה מוגן כעת מפני מעקב, ציתות וצנזורה. ביאור מהיר זה יראה לך איך.
onboarding.tour-tor-welcome.button=התחל עכשיו
onboarding.tour-tor-privacy=פרטיות
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
onboarding.tour-tor-privacy.title=בלום גששים וחטטנים.
onboarding.tour-tor-privacy.description=דפדפן Tor מבודד עוגיות ומוחק את היסטורית הדפדפן שלך לאחר השיח שלך. שינויים אלו מבטיחים שהפרטיות והאבטחה שלך מוגנים בדפדפן. לחץ ’רשת Tor‘ כדי ללמוד כיצד אנחנו מגינים עליך ברמת הרשת.
onboarding.tour-tor-privacy.button=לך אל רשת Tor