Unverified Commit 11a79a1c authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent 21e6fbd5
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S يطلب المفتاح الخاص بكم
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=يرجى إدخال المفتاح الخاص لخدمة البصلة هذه
onionServices.authPrompt.done=انتهى
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S আপনার ব্যক্তিগত কীটির জন্য অনুরোধ করছে।
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=এই onion পরিষেবার জন্য আপনার ব্যক্তিগত কী লিখুন
onionServices.authPrompt.done=সম্পন্ন
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S sol·licita la vostra clau privada.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Introduïu la vostra clau privada per a aquest servei ceba
onionServices.authPrompt.done=Fet
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -50,4 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Otevřít výzvu k ověření klienta služby onion">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Zapamatovat si tento klíč">
......@@ -8,8 +8,8 @@ torbutton.circuit_display.unknown_country = Neznámá země
torbutton.circuit_display.guard = Ochrana
torbutton.circuit_display.guard_note = Váš uzel typu Ochrana se nemusí změnit.
torbutton.circuit_display.learn_more = Zjistit více
torbutton.circuit_display.click_to_copy = Click to Copy
torbutton.circuit_display.copied = Copied!
torbutton.circuit_display.click_to_copy = Kliknutím zkopírujte
torbutton.circuit_display.copied = Zkopírováno!
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Prohlížeč Tor upravuje velikost vašeho okna, aby znesnadnil možnost vašeho vysledování.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Klepněte pro zapnutí Toru
torbutton.panel.tooltip.enabled = Klepněte pro vypnutí Toru
......@@ -60,58 +60,58 @@ updateDownloadingPanelUILabel=Stahování aktualizace pro %S
# .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Šifrované spojení (Onion služba, %1$S, %2$S bitové klíče, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=Šifrované spojení (Onion služba)
pageInfo_OnionName=Onion Name:
pageInfo_OnionName=Onion Název:
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
onionServices.learnMore=Zjistit více
onionServices.errorPage.browser=Prohlížeč
onionServices.errorPage.network=Síť
onionServices.errorPage.onionSite=Onionsite
onionServices.errorPage.onionSite=Onionsíť
# LOCALIZATION NOTE: In the longDescription strings, %S will be replaced with
# an error code, e.g., 0xF3.
# Tor SOCKS error 0xF0:
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.descNotFound.header=Onionsite Not Found
onionServices.descNotFound=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.descNotFound.header=Onionsíť nebyla nalezena
onionServices.descNotFound=Nejpravděpodobnější příčina je, že onionsíť je offline. Kontaktuje administrátora onionsítě.
onionServices.descNotFound.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be found on the hashring and therefore the service is not reachable by the client.
# Tor SOCKS error 0xF1:
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.descInvalid.header=Onionsite Cannot Be Reached
onionServices.descInvalid=The onionsite is unreachable due an internal error.
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.descInvalid.header=Onionsíť nemůže být dosažena
onionServices.descInvalid=Onionsíť je nedostupná kvůli interní chybě.
onionServices.descInvalid.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be parsed or signature validation failed.
# Tor SOCKS error 0xF2:
onionServices.introFailed.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.introFailed.header=Onionsite Has Disconnected
onionServices.introFailed=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
onionServices.introFailed.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.introFailed.header=Onionsíť byla odpojena
onionServices.introFailed=Nejpravděpodobnější příčina je, že onionsíť je offline. Kontaktuje administrátora onionsítě.
onionServices.introFailed.longDescription=Details: %S — Introduction failed, which means that the descriptor was found but the service is no longer connected to the introduction point. It is likely that the service has changed its descriptor or that it is not running.
# Tor SOCKS error 0xF3:
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.rendezvousFailed.header=Unable to Connect to Onionsite
onionServices.rendezvousFailed=The onionsite is busy or the Tor network is overloaded. Try again later.
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.rendezvousFailed.header=Připojení k Onionsíti není možné
onionServices.rendezvousFailed=Onionsíť je zaneprázdněná, nebo je síť Tor přetížená. Zkuste to později.
onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Details: %S — The client failed to rendezvous with the service, which means that the client was unable to finalize the connection.
# Tor SOCKS error 0xF4:
onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Authorization Required
onionServices.clientAuthMissing.header=Onionsite Requires Authentication
onionServices.clientAuthMissing=Access to the onionsite requires a key but none was provided.
onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Je vyžadováno oprávnění
onionServices.clientAuthMissing.header=Onionsíť vyžaduje autentizaci.
onionServices.clientAuthMissing=Přístup k onionsíti vyžaduje klíč, ale žádný nebyl poskytnut.
onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Details: %S — The client downloaded the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content because client authorization information is missing.
# Tor SOCKS error 0xF5:
onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Authorization Failed
onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Autorizace selhala.
onionServices.clientAuthIncorrect.header=Onionsite Authentication Failed
onionServices.clientAuthIncorrect=The provided key is incorrect or has been revoked. Contact the onionsite administrator.
onionServices.clientAuthIncorrect=Poskytnutý klíč je nesprávný, nebo byl zrušen. Kontaktujte administrátora onionsítě.
onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Details: %S — The client was able to download the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content using the provided client authorization information. This may mean that access has been revoked.
# Tor SOCKS error 0xF6:
onionServices.badAddress.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.badAddress.header=Invalid Onionsite Address
onionServices.badAddress.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.badAddress.header=Neplatná adresa Onionsítě
onionServices.badAddress=The provided onionsite address is invalid. Please check that you entered it correctly.
onionServices.badAddress.longDescription=Details: %S — The provided .onion address is invalid. This error is returned due to one of the following reasons: the address checksum doesn't match, the ed25519 public key is invalid, or the encoding is invalid.
# Tor SOCKS error 0xF7:
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problém při načítání Onionsítě
onionServices.introTimedOut.header=Onionsite Circuit Creation Timed Out
onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to a poor network connection.
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S vyžaduje váš soukromý klíč.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Zadejte svůj soukromý klíč pro tuto službu onion
onionServices.authPrompt.done=Hotovo
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=H
......@@ -119,13 +119,13 @@ onionServices.authPrompt.invalidKey=Zadejte prosím platný klíč (52 znaků ba
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tor s vaším klíčem nelze nastavit
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.savedKeys=Uložené klíče...
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Klíče Služby Onion
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Klíče pro následující onion stánky jsou uloženy na vašem počítači
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsíť
onionServices.authPreferences.onionKey=Klíč
onionServices.authPreferences.remove=Odstranit
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.removeAll=Odstranit všechny
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -135,10 +135,10 @@ onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=a
onionLocation.notNow=Nyní ne
onionLocation.notNowAccessKey=n
onionLocation.description=There's a more private and secure version of this site available over the Tor network via onion services. Onion services help website publishers and their visitors defeat surveillance and censorship.
onionLocation.tryThis=Try Onion Services
onionLocation.tryThis=Vyzkoušet Onion Služby
onionLocation.onionAvailable=.onion available
onionLocation.learnMore=Learn more…
onionLocation.always=Always
onionLocation.askEverytime=Ask every time
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritize .onion sites when known.
onionLocation.always=Vždy
onionLocation.askEverytime=Ptát se vždy
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Upřednostňovat známé .onion stránky.
onionLocation.onionServicesTitle=Služby Onion
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Kunne ikke oprette forbindelse til onionstedet, muli
onionServices.introTimedOut.longDescription=Detaljer: %S — Forbindelsen til den anmodede oniontjeneste fik timeout mens rendezvous-kredsløbet blev forsøgt bygget.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S anmoder om din private nøgle.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Indtast din private nøgle til oniontjenesten
onionServices.authPrompt.done=Færdig
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Verbindung zur Onion-Site ist fehlgeschlagen, mögli
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — Die Verbindung zum angeforderten Onion-Dienst ist beim Versuch, den Rendezvous-Kanal aufzubauen, abgelaufen.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S fragt deinen privaten Schlüssel an.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Gib deinen privaten Schlüssel für diesen Onion-Dienst ein.
onionServices.authPrompt.done=Fertig
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -27,5 +27,5 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Λάβετε τα τελευταία νέα του Tor κατευθείαν στα εισερχόμενα σας.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Εγγραφτείτε για τα νέα του Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor is free to use because of donations from people like you.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Το Tor είναι ελεύθερο λογισμικό, λόγω δωρεών από άτομα σαν κι εσας.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Κάντε μια δωρεά τώρα!">
......@@ -15,8 +15,8 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Πάμε στο Δίκτυο Tor
onboarding.tour-tor-network=Δίκτυο Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Ας ταξιδέψουμε σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο.
onboarding.tour-tor-network.description=Ο Tor Browser σας συνδέει στο δίκτυο Tor, που λειτουργεί χάρη σε χιλιάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο. Σε αντίθεση με ένα VPN, δεν υπάρχει κανένα σημείο αποτυχίας ή κεντρική οντότητα που πρέπει να εμπιστευτείτε για να απολαύσετε το διαδίκτυο ιδιωτικά.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
onboarding.tour-tor-network.description-para2=ΝΕΟ: Ρυθμίσεις δικτύου Tor, συμπεριλαμβάνει την δυνατότητα αίτησης γεφύρωσης όπου είναι αποκλεισμένο το Tor, θα τα βρείτε στις Προτιμήσεις.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου σας Tor
onboarding.tour-tor-network.button=Πάμε στην προεπισκόπηση κυκλώματος
onboarding.tour-tor-circuit-display=Προεπισκόπηση κυκλώματος
......@@ -49,10 +49,10 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Νέο
onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Αναβαθμίστηκε
onboarding.tour-tor-toolbar=Γραμμή εργαλείων
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Αντίο Κουμπί Onion.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Πως να Αιτηθείτε Νέα Ταυτότητα
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Πηγαίντε στο Δίκτυο Tor
# Circuit Display onboarding.
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "Η JavaScript είναι απενεργοποιημένη σε όλους τους ιστότοπους ως προεπιλογή.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Μερικές γραμματοσειρές και μαθηματικά σύμβολα είναι απενεργοποιημένα.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Ορισμένες γραμματοσειρές, εικονίδια, μαθηματικά σύμβολα και εικόνες είναι απενεργοποιημένα.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media), and WebGL are click-to-play.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Αναπαραγωγή ήχου και βίντεο (πολυμέσα HTML5) και WebGL με ένα κλικ.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "Προσαρμογή ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Απενεργοποιήστε ορισμένα χαρακτηριστικά του διαδικτύου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον της ασφάλειας και της ανωνυμίας σας.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "Επίπεδο ασφαλείας: Βασικό">
......@@ -49,5 +49,5 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Νέο κύκλωμα για αυτή την ιστοσελίδα">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Εκτέλεση εντολής αυθεντικοποίησης client υπηρεσίας onion">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Απομνημόνευση κλειδιού">
......@@ -8,8 +8,8 @@ torbutton.circuit_display.unknown_country = Άγνωστη χώρα
torbutton.circuit_display.guard = Φύλακας
torbutton.circuit_display.guard_note = Ο [Φύλακας] κόμβος σας δεν μπορεί να αλλάξει.
torbutton.circuit_display.learn_more = Μάθετε περισσότερα
torbutton.circuit_display.click_to_copy = Click to Copy
torbutton.circuit_display.copied = Copied!
torbutton.circuit_display.click_to_copy = Κλίκ για αντιγραφή
torbutton.circuit_display.copied = Αντιγράφηκε!
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Ο Tor Browser προσθέτει αυτό το περιθώριο για να κάνει το πλάτος και το ύψος του παραθύρου σου λιγότερο ξεχωριστό, οπότε μειώνεται η ικανότητα των άλλων να σε παρακολουθούν διαδικτυακά.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το Tor
torbutton.panel.tooltip.enabled = Κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε το Tor
......@@ -60,32 +60,32 @@ updateDownloadingPanelUILabel=Λήψη %S ενημερώσεων
# .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Κρυπτογραφημένη σύνδεση (υπηρεσία Onion, %1$S, %2$S bit keys, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=Κρυπτογραφημένη σύνδεση (υπηρεσία Onion)
pageInfo_OnionName=Onion Name:
pageInfo_OnionName=Όνομα Onion:
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
onionServices.learnMore=Μάθετε περισσότερα
onionServices.errorPage.browser=Περιηγητής
onionServices.errorPage.network=Δίκτυο
onionServices.errorPage.onionSite=Onionsite
onionServices.errorPage.onionSite=Onion σελίδα
# LOCALIZATION NOTE: In the longDescription strings, %S will be replaced with
# an error code, e.g., 0xF3.
# Tor SOCKS error 0xF0:
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.descNotFound.header=Onionsite Not Found
onionServices.descNotFound.pageTitle=Σφάλμα φόρτωσης σελίδας Onion
onionServices.descNotFound.header=Η σελίδα Onion δεν βρέθηκε
onionServices.descNotFound=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
onionServices.descNotFound.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be found on the hashring and therefore the service is not reachable by the client.
# Tor SOCKS error 0xF1:
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.descInvalid.pageTitle=Σφάλμα φόρτωσης σελίδας Onion
onionServices.descInvalid.header=Onionsite Cannot Be Reached
onionServices.descInvalid=The onionsite is unreachable due an internal error.
onionServices.descInvalid.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be parsed or signature validation failed.
# Tor SOCKS error 0xF2:
onionServices.introFailed.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.introFailed.pageTitle=Σφάλμα φόρτωσης σελίδας Onion
onionServices.introFailed.header=Onionsite Has Disconnected
onionServices.introFailed=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
onionServices.introFailed.longDescription=Details: %S — Introduction failed, which means that the descriptor was found but the service is no longer connected to the introduction point. It is likely that the service has changed its descriptor or that it is not running.
# Tor SOCKS error 0xF3:
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Σφάλμα φόρτωσης σελίδας Onion
onionServices.rendezvousFailed.header=Unable to Connect to Onionsite
onionServices.rendezvousFailed=The onionsite is busy or the Tor network is overloaded. Try again later.
onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Details: %S — The client failed to rendezvous with the service, which means that the client was unable to finalize the connection.
......@@ -100,18 +100,18 @@ onionServices.clientAuthIncorrect.header=Onionsite Authentication Failed
onionServices.clientAuthIncorrect=The provided key is incorrect or has been revoked. Contact the onionsite administrator.
onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Details: %S — The client was able to download the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content using the provided client authorization information. This may mean that access has been revoked.
# Tor SOCKS error 0xF6:
onionServices.badAddress.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.badAddress.pageTitle=Σφάλμα φόρτωσης σελίδας Onion
onionServices.badAddress.header=Invalid Onionsite Address
onionServices.badAddress=The provided onionsite address is invalid. Please check that you entered it correctly.
onionServices.badAddress.longDescription=Details: %S — The provided .onion address is invalid. This error is returned due to one of the following reasons: the address checksum doesn't match, the ed25519 public key is invalid, or the encoding is invalid.
# Tor SOCKS error 0xF7:
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem Loading Onionsite
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Σφάλμα φόρτωσης σελίδας Onion
onionServices.introTimedOut.header=Onionsite Circuit Creation Timed Out
onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to a poor network connection.
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.authPrompt.done=Τέλος
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......@@ -122,7 +122,7 @@ onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you iden
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionSite=Onion σελίδα
onionServices.authPreferences.onionKey=Κλειδί
onionServices.authPreferences.remove=Απομάκρυνση
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=No se pudo conectar al sitio Onion, posiblemente deb
onionServices.introTimedOut.longDescription=Detalles: %S — El tiempo de espera de conexión al servicio Onion solicitado se agotó al intentar construir el circuito de encuentro.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S está solicitando su clave privada.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Ingrese su clave privada para este servicio Onion
onionServices.authPrompt.done=Hecho
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=No te has conectado a onionsite, quizá por una mala
onionServices.introTimedOut.longDescription=Detalles: %S - Se ha agotado la conexión solicitada con el servicio de onion, mientras se intentaba construir el circuito de encuentro.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S está solicitando tu clave privada.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Introduce tu clave privada para este servicio cebolla
onionServices.authPrompt.done=Listo
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=r
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.authPrompt.done=Eginda
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=اتصال به سایت پیازی، احتمالا
onionServices.introTimedOut.longDescription=جزئیات: S% — وقت اتصال به سرویس پیازی درخواست شده اتمام یافت در حالی که سعی داشت تا چرخه ملاقات را ایجاد کند.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S درخواست کلید خصوصی شما را دارد.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=کلید خصوصی خود برای این سرویس Onion را، وارد کنید.
onionServices.authPrompt.done=انجام شد
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Échec de connexion au site onion, possiblement en r
onionServices.introTimedOut.longDescription=Détails : %S – La connexion au service onion demandé est arrivée au bout de son délai en essayant de construire le circuit de rencontre.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S demande votre clé privée.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Saisissez votre clé privée pour ce service onion
onionServices.authPrompt.done=Terminé
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=t
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.authPrompt.done=Déanta
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=חיבור אל אתר הבצל נכשל, כנראה
onionServices.introTimedOut.longDescription=פרטים: %S — החיבור אל שירות הבצל המבוקש לקח פסק זמן בעת ניסיון לבנות את מעגל המפגש.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S מבקש את המפתח הפרטי שלך.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=הכנס את המפתח הפרטי שלך עבור שירות בצל זה
onionServices.authPrompt.done=סיים
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Sikertelen a csatlakozás az onionsite-hoz, feltehet
onionServices.introTimedOut.longDescription=Részletek: %S — A kapcsolat a kért opnion szolgáltatás felé időtúllépésre futott, miközben randevúzni próbált az áramkörrel.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S kéri a privát kulcsát.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Adja meg privát kulcsát ehhez az onion szolgáltatáshoz
onionServices.authPrompt.done=Kész
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=a
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to
onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.authPrompt.done=Selesai
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment