Unverified Commit 451a57b4 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent dfde37e3
......@@ -56,4 +56,4 @@
Thank you!
-->
<!ENTITY aboutTor.yec.donationMatch "Your donation will be matched by Friends of Tor, up to $150,000.">
<!ENTITY aboutTor.yec.donationMatch "کمک مالی شما با دوستان تور تا سقف 150000 دلار مطابقت داده می شود.">
......@@ -21,7 +21,7 @@ onboarding.tour-tor-network.button=Devre görünümüne geç
onboarding.tour-tor-circuit-display=Devre görünümü
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Yolunuzu görün.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Ziyaret ettiğiniz her web sitesi için bağlantınız, dünya üzerindeki üç Tor aktarıcısından oluşan bir devre kurularak şifrelenir ve aktarılır. Hiç bir web sitesi sizin gerçekte nereden bağlandığınızı bilemez. Kullandığınız devreyi değiştirmek için Devre Görünümünde "Bu sitenin Tor devresini yenile" üzerine tıklayın.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Ziyaret ettiğiniz her web sitesi için bağlantınız, dünya üzerindeki üç Tor aktarıcısından oluşan bir devre kurularak şifrelenir ve aktarılır. Hiç bir web sitesi sizin gerçekte nereden bağlandığınızı bilemez. Kullandığınız devreyi değiştirmek için Devre Görünümünde "Sitenin devresini yenile" üzerine tıklayın.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Yolumu göster
onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=Güvenlik
......
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Kimliği yenile">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Bu sitenin Tor devresini yenile">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Sitenin devresini yenile">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor ağı ayarları...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
......@@ -47,7 +47,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Gelişmiş güvenlik düzeyi ayarları…">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_change "Değiştir…">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor devresi">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Bu sitenin devresini yenile">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Sitenin devresini yenile">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Onion hizmeti istemi kimlik doğrulama penceresini aç">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment