Commit 4e436580 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Update translations

parent c8ec31a1
......@@ -6,18 +6,18 @@
<!ENTITY aboutTor.title "Thông tin về Tor">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "WARNING: this browser is out of date.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "CẢNH BÁO: trình duyệt này đã lỗi thời">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "Thêm nữa, trình duyệt này đã lỗi thời.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Check for Tor Browser Update.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Bấm chuột vào củ hành và sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật của Trình duyệt Tor">
<!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor Network Settings">
<!ENTITY aboutTor.check.label "Thử cài đặt mạng lưới Tor">
<!ENTITY aboutTor.success.label "Welcome to Tor Browser">
<!ENTITY aboutTor.success2.label "Connected to the Tor network.">
<!ENTITY aboutTor.success.label "Chào mừng đến với Trình duyệt Tor">
<!ENTITY aboutTor.success2.label "Đã kết nối với mạng lưới Tor.">
<!ENTITY aboutTor.success3.label "Bây giờ bạn sẽ tự do lướt web ẩn danh.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Có sai sót gì đó!">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Có gì đó đã sai!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor không hoạt động trên trình duyệt này.">
<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "Để trợ giúp, vui lòng liên lạc">
<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "Để được trợ giúp, vui lòng liên lạc">
<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help@rt.torproject.org">
<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
......@@ -27,23 +27,23 @@
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
<!ENTITY aboutTor.searchDCPost.link "https://search.disconnect.me/searchTerms/search?ses=Google&amp;location_option=US&amp;source=tor">
<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Additional Info:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Thông tin thêm:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Quốc gia &amp; Địa chỉ IP:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit Node:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Thoát khỏi giao điểm:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Máy chủ này không ghi lại bất kỳ thông tin nào của khách truy cập.">
<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Điều gì tiếp theo?">
<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor KHÔNG phải là tất cả những gì bạn cần để ẩn danh! Bạn cần nên thay đổi một vài thói quen lướt net để chắc chắn rằng danh tính của mình sẽ an toàn.">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »">
<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor KHÔNG phải là tất cả những gì bạn cần để ẩn danh! Bạn cần nên thay đổi một vài thói quen lướt net để chắc chắn rằng xác minh danh tính sẽ an toàn.">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Gợi ý cho việc ẩn danh »">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Bạn có thể giúp đỡ!">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Có nhiều cách mà bạn có thể giúp mạng Tor nhanh hơn và tốt hơn.">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Chạy một đầu mối tiếp sức Tor »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Tình nguyện những dịch vụ của bạn »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Ủng hộ »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
<!ENTITY aboutTor.footer.label "Dự án Tor là một US 501(c)(3) không lợi nhuận chuyên dùng cho nghiên cứu, phát triển và giao dục về vô danh và riêng tư trực tuyến">
<!ENTITY aboutTor.footer.label "Dự án Tor là một tổ chức không lợi nhuận theo US 501(c)(3) chuyên về nghiên cứu, phát triển và giáo dục về vô danh vàjavascript:; riêng tư trực tuyến.">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Tìm hiểu thêm về Tor Project">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">
......@@ -2,20 +2,27 @@
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
aboutTor.searchSP.privacy=Search <a href="%1$S">securely</a> with <a href="%2$S">Startpage</a>.
aboutTor.searchSP.privacy=Tìm kiếm <a href="%1$S">một cách an toàn</a>với <a href="%2$S"> Trang bắt đầu</a>.
# The following string is a link which replaces %1$S above.
aboutTor.searchSP.privacy.link=https://startpage.com/eng/protect-privacy.html
# The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchSP.search.link=https://startpage.com/
aboutTor.searchDDG.privacy=Search <a href="%1$S">securely</a> with <a href="%2$S">DuckDuckGo</a>.
aboutTor.searchDDG.privacy=Tìm kiếm <a href="%1$S">một cách an toàn</a>với <a href="%2$S"> DuckDuckGo</a>.
# The following string is a link which replaces %1$S above.
aboutTor.searchDDG.privacy.link=https://duckduckgo.com/privacy.html
# The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/
aboutTor.searchDC.privacy=Search <a href="%1$S">securely</a> with <a href="%2$S">Disconnect.me</a>.
aboutTor.searchDC.privacy=Tìm kiếm <a href="%1$S">một cách an toàn</a>với <a href="%2$S"> Disconnect.me</a>.
# The following string is a link which replaces %1$S above.
aboutTor.searchDC.privacy.link=https://disconnect.me/privacy
# The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchDC.search.link=https://search.disconnect.me/
aboutTor.donationBanner.donate=Tài trợ ngay bây giờ!
aboutTor.donationBanner.heart=Tor đang ở trái tim của sự tự do trên Internet
aboutTor.donationBanner.tagline1=Hàng triệu người tin vào Tor vì an ninh trực tuyến và sự riêng tư
aboutTor.donationBanner.tagline2=Một mạng lưới của những người đang bảo vệ người
aboutTor.donationBanner.tagline3=Sự giám sát = Sự đàn áp
aboutTor.donationBanner.tagline4=Đang bảo vệ các nhà báo, nhà hoạt động & những người thổi còi từ năm 2006
......@@ -6,10 +6,10 @@
<!ENTITY brandShortName "Trình duyệt Tor">
<!ENTITY brandFullName "Trình duyệt Tor">
<!ENTITY vendorShortName "Dự án Tor">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox and the Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation.">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox và logo của Firefox là thương hiệu của Tổ chức Mozilla">
<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
<!ENTITY plugins.installed.find "Click to load installed system plugins">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Enable plugins">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Disable plugins">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Click to prevent loading system plugins">
<!ENTITY plugins.installed.find "Bấm chuột để tải những những chương trình gắn thêm vào hệ thống đã được cài đặt">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Cho phép những chương trình gắn thêm">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Vô hiệu những chương trình gắn thêm">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Bấm chuột để ngăn chặn việc tải những những chương trình gắn thêm vào hệ thống">
......@@ -7,8 +7,8 @@ brandShortName=Trình duyệt Tor
brandFullName=Trình duyệt Tor
vendorShortName=Dự án Tor
homePageSingleStartMain=Firefox Start, a fast home page with built-in search
homePageImport=Import your home page from %S
homePageSingleStartMain=Firefox Start, một trang chủ nhanh với trình tìm kiếm được tích hợp sẵn
homePageImport=Nhập trang chủ của bạn từ %S
homePageMigrationPageTitle=Lựa chọn trang chủ
homePageMigrationDescription=Vui lòng chọn trang chủ mà bạn muốn dùng:
......
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Định danh mới">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Danh nh mới">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Vòng Tor mới cho trang này">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Mạch nối Tor mới cho trang này">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Cài đặt Mạng Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Kiểm tra việc cập nhật trình duyệt Tor">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Những cài đặt về an ninh...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Những cài đặt Mạng Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Kiểm tra Bản cập nhật của trình duyệt Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Bảo vệ Cookie...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Những sự bảo vệ Cookie...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Nhấp để nhận diện Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Khôi phục Mặc định">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Bấm chuột để khởi chạy Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser Security Settings">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Restore Defaults">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
......@@ -21,33 +26,37 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Do Not Protect New Cookies">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Bảo đảm hộp này được đánh dấu để ngăn những tính năng khác nhau của trình duyệt không bị làm dụng để theo dõi bạn khi bạn duyệt web. Những tính năng được sửa đổi bao gồm những blob URL, những đường dẫn được kết nối trước, nơi lưu trữ nội bộ, URL nguồn trung gian, những yêu cầu OCSP, SharedWorkers, và vé của phiên TLS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Bảo đảm hộp này được đánh dấu để ẩn những thứ từ trang web mà có thể là duy nhất về bạn bao gồm tình trạng pin, hiệu suất máy tính, nền bàn phím, nơi xảy ra, địa điểm của những thứ gắn thêm được cài đặt, danh sách những thứ gắn thêm được cài đặt, tình trạng mạng lưới của bạn, hướng xoay màn hình, kích cỡ màn hình, những mức độ phóng đại riêng của trang, những loại tập tin được hỗ trợ, những màu sắc hệ thống, và những khả năng WebGL.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Mức độ Bảo mật">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Những Người điều chỉnh an ninh để cho bạn vô hiệu một vài tính năng của trình duyệt mà có thể làm trình duyệt của bạn dễ bị tổn thương đổi với những cố gắng tấn công.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Thấp (mặc định)">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Điều này cung cấp trải nghiệm tiện lợi nhất">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Ở mức này, tất cả tính năng của trình duyệt đều được kích hoạt.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "Cơ chế kết xuất font SVG OpenType bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Trung bình-Thấp">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Ở mức bảo mật này, những thay đổi sau sẽ được áp dụng (rê chuột vào để xem chi tiết):">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "Video và âm thanh HTML5 có thể nhấp để phát qua NoScript.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "Video và âm thanh truyền thông HTML5 có thể trở thành nhấp để phát qua NoScript.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Trên một số trang, có thể bạn cần phải dùng nút thanh công cụ NoScript để kích hoạt những đối tượng đa phương tiện này.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Một số tối ưu hoá JavaScript bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts on some sites may run slower.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-High">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "All JavaScript performance optimizations are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Some types of images are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG images are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "High">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is disabled by default on all sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Some fonts and icons may display incorrectly.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Website-provided font files are blocked.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Custom Values">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit for this site">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Những đoạn mã trên một số trang có thể chạy chậm hơn.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Một vài cơ chế hiển thị công thức toán học bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathMK bị vô hiệu">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Trung bình-Cao">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Trên những trang nơi JavaScript được cho phép, việc tối ưu hóa hiệu suất bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Một vài chức năng tô vẽ phông chữ bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Cơ chế tô vẽ phông chữ Graphite bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Một vài loại hình ảnh bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "Hình ảnh SVG bị vô hiệu.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript mặc định bị vô hiệu trên tất cả các trang non-HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript có thể được cho phép trên nền tảng mỗi trang thông qua nút NoScript trên thanh công cụ.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Cao">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript mặc định bị vô hiệu trên tất cả các trang.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Một vài phông chữ và biểu tượng có thể hiển thị không đúng.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Những tập tin phông chữ do trang web cung cấp bị chặn.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Đầu nối Tor dành cho trang này.">
torbutton.circuit_display.internet = Internet
torbutton.circuit_display.ip_unknown = IP unknown
torbutton.circuit_display.onion_site = Onion site
torbutton.circuit_display.this_browser = This browser
torbutton.circuit_display.relay = relay
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Bridge
torbutton.circuit_display.unknown_country = Unknown country
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Tor Browser adds this margin to make the width and height of your window less distinctive, and thus reduces the ability of people to track you online.
torbutton.circuit_display.ip_unknown = Địa chỉ IP không biết đến
torbutton.circuit_display.onion_site = Trang củ hành
torbutton.circuit_display.this_browser = Trình duyệt này
torbutton.circuit_display.relay = tiếp sức
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Cầu nối
torbutton.circuit_display.unknown_country = Đất nước không được biết đến
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Trình duyệt Tor thêm lề này để làm cho chiều rộng và chiều cao của màn hình của bạn ít dễ bị phân biệt hơn, và vì thế giảm khả năng của những người theo dõi bạn trực tuyến.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Nhấn để bật Tor
torbutton.panel.tooltip.enabled = Nhấn để tắt Tor
torbutton.panel.label.disabled = Tor bị tắt
torbutton.panel.label.enabled = Tor được bật
extensions.torbutton@torproject.org.description = Torbutton provides a button to configure Tor settings and quickly and easily clear private browsing data.
torbutton.popup.external.title = Download an external file type?
torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
torbutton.popup.launch = Download file
torbutton.popup.external.title = Tải về một loại tập tin bên ngoài?
torbutton.popup.external.app = Trình duyệt Tor không thể hiển thị tập tin này. Bạn cần mở nó với một ứng dụng khác.\n\n
torbutton.popup.external.note = Môộtiài loại tập tin có thể làm những ứng dụng kết nối tới Internet mà không dùng Tor.\n\n
torbutton.popup.external.suggest = Để an toàn, bạn chỉ nên mở những tập tin được tải về khi đang offline, hoặc sử dụng một Tor Live CD như là Tails.\n
torbutton.popup.launch = Tải tập tin
torbutton.popup.cancel = Hủy bỏ
torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
torbutton.popup.prompted_language = Để bạn có thêm sư riêng tư, Torbutton có thể yêu cầu trang mạng sử dụng phiên bản Tiếng Anh. Đây có thể là nguyên nhân trang mạng mà bạn đề nghị hiển thị tiến bản địa lại hiển thị Tiếng Anh.\n\nBạn có muốn yêu cầu trang mạng tiếng anh để có thêm sự riêng tư?
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton thể đưa bạn một danh tính mới một cách không an toàn. Nó không hề truy cập vào Tor Control Port.\n\nCó phải bạn đang dùng Tor Browser Bundle?
torbutton.popup.dontask = Tự động tải những tập tin kể từ bây giờ
torbutton.popup.prompted_language = Để bạn có thêm sư riêng tư, Torbutton có thể yêu cầu trang mạng sử dụng phiên bản Tiếng Anh. Việc này có thể gây ra việc những trang bạn muốn đọc bằng tiếng mẹ đẻ lại hiển thị bằng tiếng Anh thay vào đó.\n\nBạn có muốn yêu cầu trang mạng bằng tiếng Anh để có thêm sự riêng tư?
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton không thể đưa bạn một danh tính mới một cách an toàn. Nó không có đường truy cập vào Tor Control Port.\n\nCó phải bạn đang dùng Tor Browser Bundle?
torbutton.title.prompt_torbrowser = Important Torbutton Information
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton works differently now: you can't turn it off any more.\n\nWe made this change because it isn't safe to use Torbutton in a browser that's also used for non-Tor browsing. There were too many bugs there that we couldn't fix any other way.\n\nIf you want to keep using Firefox normally, you should uninstall Torbutton and download Tor Browser Bundle. The privacy properties of Tor Browser are also superior to those of normal Firefox, even when Firefox is used with Torbutton.\n\nTo remove Torbutton, go to Tools->Addons->Extensions and then click the Remove button next to Torbutton.
torbutton.popup.short_torbrowser = Important Torbutton Information!\n\nTorbutton is now always enabled.\n\nClick on the Torbutton for more information.
torbutton.popup.confirm_plugins = Plugins such as Flash can harm your privacy and anonymity.\n\nThey can also bypass Tor to reveal your current location and IP address.\n\nAre you sure you want to enable plugins?\n\n
torbutton.popup.never_ask_again = Never ask me again
torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser will close all windows and tabs. All website sessions will be lost.\n\nRestart Tor Browser now to reset your identity?\n\n
torbutton.popup.confirm_newnym = Trình duyệt Tor sẽ đóng tất cả cửa sổ và các thẻ. Mọi trang phiên của trang web sẽ mất.\n\nKhởi động lại Trình duyệt Tor bây giờ để đặt lại danh tính của bạn?\n\n
torbutton.slider_notification = The green onion menu now has a security slider which lets you adjust your security level. Check it out!
torbutton.slider_notification_button = Open security settings
torbutton.slider_notification = Trình đơn Củ hành màu xanh bây giờ có một trình điều chỉnh an ninh thứ cho phép bạn điều chỉnh mức độ an ninh của bạn. Thử ngay bây giờ!
torbutton.slider_notification_button = Mở cài đặt an ninh
torbutton.maximize_warning = Maximizing Tor Browser can allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor Browser windows in their original default size.
torbutton.maximize_warning = Mở rộng tối đa Trình duyệt Tor có thể cho phép trang web xác định kích cỡ màn hình của bạn, thứ có thể được dùng để theo dõi bạn. Chúng tôi khuyên bạn để của sổ Trình duyệt Tor ở kích cỡ mặc định gốc.
# Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to extract HTML5 canvas image data, which may be used to uniquely identify your computer.\n\nShould Tor Browser allow this website to extract HTML5 canvas image data?
canvas.notNow=Not Now
canvas.siteprompt=Trang web này (%S) đã cố gắng trích xuất dữ liệu bức vẽ hình ảnh HTML5, thứ có thể sử dụng để xác định một cách duy nhất máy tính của bạn.\n\nTrình duyệt Tor có nên cho phép trang web này trích xuất dữ liệu bức vẽ hình ảnh HTML5?
canvas.notNow=Không phải bây giờ
canvas.notNowAccessKey=N
canvas.allow=Allow in the future
canvas.allow=Cho phép trong tương lai
canvas.allowAccessKey=T
canvas.never=Never for this site (recommended)
canvas.never=Không bao giờ đối với trang này (được khuyến khích)
canvas.neverAccessKey=e
# Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
profileProblemTitle=%S Profile Problem
profileReadOnly=You cannot run %S from a read-only file system. Please copy %S to another location before trying to use it.
profileReadOnlyMac=You cannot run %S from a read-only file system. Please copy %S to your Desktop or Applications folder before trying to use it.
profileAccessDenied=%S does not have permission to access the profile. Please adjust your file system permissions and try again.
profileMigrationFailed=Migration of your existing %S profile failed.\nNew settings will be used.
profileProblemTitle=%S Vấn đề về cấu hình
profileReadOnly=Bạn không thể chạy %S từ một tập tin hệ thống chỉ cho đọc. Vui lòng chép %S tới một vị trí khác trước khi sử dụng nó.
profileReadOnlyMac=Bạn không thể chạy %S từ một tập tin hệ thống chỉ cho đọc. Vui lòng chép %S tới Desktop hoặc ứng dụng thư mục trước khi cố gắng sử dụng nó.
profileAccessDenied=%S không được phép truy cập cấu hình. Vui lòng điều chỉnh sự cho phép của tập tin hệ thống và thử lại.
profileMigrationFailed=Việc di chuyển hồ sơ %S hiện tại của bạn đã thất bại.\nNhững cài đặt mới sẽ được sử dụng.
......@@ -19,3 +19,10 @@ aboutTor.searchDC.privacy=使用<a href="%2$S">Disconnect.me</a><a href="%1$S">
aboutTor.searchDC.privacy.link=https://disconnect.me/privacy
# The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchDC.search.link=https://search.disconnect.me/
aboutTor.donationBanner.donate=立即捐助!
aboutTor.donationBanner.heart=Tor 是互联网自由的核心
aboutTor.donationBanner.tagline1=数百万人依靠 Tor 安全、私密地上网
aboutTor.donationBanner.tagline2=A Network of People Protecting People
aboutTor.donationBanner.tagline3=Surveillance = Oppression
aboutTor.donationBanner.tagline4=Protecting Journalists, Activists & Whistleblowers Since 2006
......@@ -2,13 +2,18 @@
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "为此站点使用新 Tor 线路">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "安全设置…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor 网络设置…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor Browser 检查更新…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie 保护…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "点此初始化 Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "恢复默认设置">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor 浏览器安全设置">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "恢复默认值">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "您自定义的浏览器设置导致了不安全的安全设置。出于安全和隐私考虑,我们建议您选择一个默认的安全级别。">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "管理受保护的 Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "受保护">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "主机">
......@@ -21,8 +26,13 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "保护新的 Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "不保护新的 Cookie">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "限制第三方 cookie 和其他数据跟踪程序">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "该选项用于防止滥用浏览器功能跟踪用户。修改的功能包括:blob 网址,广播通道,浏览器缓存,cookie,收藏夹图标,HTTP 验证头部,预连接,localStorage,mediaSource 网址,OCSP 请求,SharedWorker 和 TLS 会话票证。">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "修改 Tor 浏览器中可区分你与其他 Tor 用户的细节信息">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "该选项可防止网站参看可识别用户的信息,包括电池状态,计算机性能,键盘布局,区域,插件安装位置,插件列表,网络状态,屏幕方向和大小,特定网站缩放比例,支持文件类型,系统颜色,以及 WebGL 功能。 ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "安全等级">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "安全滑块可禁用某些浏览器功能,避免因这些功能导致的漏洞而受到攻击。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "低(默认)">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "该选项可提供最佳的用户体验。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "该安全级别将启用所有浏览器功能。">
......@@ -38,7 +48,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "禁用数学方程式的某些显示机制。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "禁用 MathML。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "中高">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "禁用全部 JavaScript 性能优化。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "在开启 JavaScript 的站点上禁用性能优化。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "禁用某些字体渲染功能。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "禁用 Graphite 字体渲染。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "禁用某些图像类型。">
......@@ -49,5 +59,4 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "默认禁用所有网站 JavaScript。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "某些字体和图标可能无法正确显示。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "禁用网站提供的字体文件。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "自定义">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "为此站点使用的 Tor 线路">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment