Commit a62f5e98 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Update translations

parent b9d1a5a7
......@@ -27,16 +27,16 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Obtenez les dernières nouvelles au sujet de Tor directement dans votre boîte de réception.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscrivez-vous aux nouvelles de Tor">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor: Strength in Numbers">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor : l’union fait la force">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2a "L’anonymat adore la compagnie">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2b "Améliorer les droits de la personne.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2c "Se lever pour la liberté.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2d "Protéger la confidentialité de millions de personnes.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Garder Tor robuste.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "On a besoin de votre soutien !">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2a "L’anonymat est contagieux.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2b "Promouvoir les droits universels de la personne.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2c "Défendre la liberté.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2d "Protéger la vie privée de millions de personnes.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Assurer la robustesse de Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "Nous avons besoin de votre soutien!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Donnez aujourd'hui, et Mozilla recevra votre donation.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Faites un don aujourdhui et Mozilla fera un don équivalent.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Donnez dès maintenant">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Count Me In">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Faites un don maintenant">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Comptez sur moi">
......@@ -34,7 +34,7 @@ onboarding.tour-tor-expect-differences.button=ראה שאלות נפוצות
onboarding.tour-tor-onion-services=שירותי בצל
onboarding.tour-tor-onion-services.title=הייה אקסטרה מוגן.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=שירותי בצל הם אתרים המסתיימים עם .onion המספק הגנות אקסטרה אל מפרסמים ומבקרים, כולל אמצעיי הגנה שהתווספו נגד צנזורה. שירותי בצל מתירים לכל אחד לספק תוכן ושירותים באופן אלמוני. לחץ למטה כדי לבקר באתר הבצל DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=שירותי בצל הם אתרים המסתיימים עם .onion המספקים הגנות אקסטרה אל מפרסמים ומבקרים, כולל אמצעיי הגנה שהתווספו נגד צנזורה. שירותי בצל מתירים לכל אחד לספק תוכן ושירותים באופן אלמוני. לחץ למטה כדי לבקר באתר הבצל DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=בקר בבצל
# Circuit Display onboarding.
......
......@@ -39,4 +39,4 @@
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Пожертвуйте сегодня и Mozilla удвоит Ваше пожертвование.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Пожертвовать">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Count Me In">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Посчитайте">
......@@ -23,7 +23,7 @@ onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Для каждого посещ
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Ваш цикл
onboarding.tour-tor-security=Безопасность
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security.title=Выберете свой опыт.
onboarding.tour-tor-security.description=Мы также предоставляем вам дополнительные настройки для повышения безопасности вашего браузера. Наши Параметры Безопасности позволяют блокировать элементы, которые могут быть использованы для атаки вашего компьютера. Нажмите ниже, чтобы посмотреть, что делают разные функции.
onboarding.tour-tor-security.button=Настройки Просмотра
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
<!ENTITY aboutTor.title "Thông tin về Tor">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Khám phá. Riêng tư.">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Truy cập Internet. Một cách riêng tư.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm duyệt web riêng tư nhất trên thế giới.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Có Lỗi Xảy Ra!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor không hoạt động trên trình duyệt này.">
......@@ -15,28 +15,28 @@
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Những câu hỏi?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Xem qua Hướng dẫn Trình duyệt Tor »">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Xem qua Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor »">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Hướng dẫn Trình duyệt Tor">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "The Tor Project là một tổ chức phi lợi nhuận US 501(c)(3) của Hoa Kỳ thúc đẩy quyền con người và tự do bằng cách tạo và triển khai các công nghệ bảo mật và ẩn danh miễn phí và mã nguồn mở, hỗ trợ tính sẵn có và sử dụng không hạn chế của chúng và nâng cao hiểu biết khoa học và phổ biến của họ.">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "The Tor Project là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quyền con người và tự do bằng cách tạo và triển khai các công nghệ đảm bảo quyền riêng tư và ẩn danh miễn phí và dựa trên mã nguồn mở, hỗ trợ tính sẵn có và sử dụng không hạn chế của chúng,giúp phổ biến hơn nữa sự hiểu biết về tính khoa học của những công nghệ này đối với cộng đồng.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Tham gia »">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Nhận thông tin mói nhất từ Tor vào hộp thư của bạn.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Nhận thông tin mi nhất từ Tor được gửi tới hộp thư của bạn.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Đăng kí nhận tin tức từ Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor: Strength in Numbers">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor: Sức mạnh nằm ở Số lượng người tham gia mạng lưới">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2a "Anonymity loves company.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2b "Nâng cao nhân quyền phổ thông.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2a "Việc ẩn danh cần sự đồng hành của cộng đồng">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2b "Nâng cao phổ biến nhân quyền.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2c "Đứng lên vì tự do.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2d "Bảo vệ sự riêng tư của hàng triệu người.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Giữ cho Tor trở nên mạnh mẽ.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "Chúng toi cần sự hỗ trợ của bạn!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Give today, and Mozilla will match your donation.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Hãy đóng góp ngay hôm nay, Mozilla sẽ đóng góp tương ứng với phần của bạn.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Donate Ngay bây giờ">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Count Me In">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Đóng góp Ngay bây giờ">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Hãy cho tôi tham gia">
......@@ -4,14 +4,14 @@
- vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
-->
<!ENTITY aboutTor.title "關於洋蔥路由">
<!ENTITY aboutTor.title "關於 Tor">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Explore. Privately.">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "探索。隱密。">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "您已準備好使用全世界最私密的瀏覽體驗。">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "發生錯誤!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "洋蔥路由無法在此瀏覽器中運作。">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor 無法在此瀏覽器中運作。">
<!ENTITY aboutTor.search.label "用 DuckDuckGo 搜尋">
<!ENTITY aboutTor.search.label "使用 DuckDuckGo 搜尋">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "有什麼問題?">
......@@ -25,7 +25,7 @@
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "將 Tor 的最新消息直接傳送到您的收件匣。">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Sign up for Tor News.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "訂閱 Tor 的新資訊。">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor: Strength in Numbers">
......@@ -34,9 +34,9 @@
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2c "Stand up for freedom.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2d "Protect the privacy of millions.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Keep Tor strong.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "我們需要您的支">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "我們需要您的支援!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Give today, and Mozilla will match your donation.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "今日您捐款,Mozilla 也會捐出相同數額。">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "立刻捐款">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Count Me In">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "我也要加入!">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment