Unverified Commit aad3b7bd authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent fb8c46b3
......@@ -35,10 +35,10 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "عادي">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "آمِن جدا">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "جِدّ آمِن">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "تعرّف على المزيد">
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "ADVERTENCIA: Este navegador no está actualizado.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "ADEMÁS, este navegador tampoco está actualizado.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Haga clic en la cebolla y luego seleccione Comprobar actualizaciones del Navegador Tor.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Haz clic en la cebolla y luego selecciona Comprobar actualizaciones del Navegador Tor.">
<!ENTITY aboutTor.check.label "Probar las preferencias de red Tor">
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ torbutton.popup.confirm_newnym = El Navegador Tor cerrará todas las ventanas y
torbutton.slider_notification = El menú de la cebolla verde ahora tiene un control deslizante que le permite ajustar su nivel de seguridad. ¡Échele un vistazo!
torbutton.slider_notification_button = Abrir ajustes de seguridad
torbutton.maximize_warning = Maximizar el navegador Tor puede permitir a los sitios web determinar el tamaño de su monitor, lo que se puede usar para rastrearle. Le recomendamos que deje las ventanas del navegador Tor a su tamaño predeterminado original.
torbutton.maximize_warning = Maximizar el navegador Tor puede permitir a los sitios web determinar el tamaño de tu monitor, lo que podría usarse para rastrearte. Te recomendamos que dejes las ventanas del navegador Tor en su tamaño predeterminado.
# Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
canvas.siteprompt=Este sitio web (%s) intentó extraer datos de imagen de un lienzo HTML5, que podrían usarse para identificar de forma única su computadora.\n\n¿Debe permitir el Navegador Tor a este sitio web extraer los datos de imagen de lienzos HTML5?
......
......@@ -34,12 +34,12 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen aan beveiligingsrisico's.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standaard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en website functies zijn ingeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en websitefuncties zijn ingeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Veiliger">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde website functies die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit vaak verliezen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde websitefuncties die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit vaak verliezen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Op de veiliger instelling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Veiligste">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen website-functies toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen websitefuncties toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Op de veiligste instelling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Leer Meer">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript zijn uitgeschakeld op non-HTTP sites.">
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = plug-ins zoals flash kunnen u privacy en anoni
torbutton.popup.never_ask_again = Vraag me dit nooit meer.
torbutton.popup.confirm_newnym = De Tor Browser zal alle windows en tabs sluiten. Alle website sessies zullen verloren gaan.\n\nHerstart de Tor Browser om je identiteit te resetten?\n\n
torbutton.slider_notification = Het groene ui menu heeft nu een schuif regelaar waar u uw veiligheids level aan kunt passen. Bekijk het eens!
torbutton.slider_notification = Het groene ui menu heeft nu een schuifregelaar waar u uw beveiligingsniveau aan kunt passen. Bekijk het eens!
torbutton.slider_notification_button = Open de beveiligingsvoorkeuren
torbutton.maximize_warning = Het maximaliseren van Tor Browser stelt webpagina's in staat uw beeldschermgrootte vast te stellen; dit kan worden gebruikt om u te traceren. We raden aan dat u vensters van Tor Browser in hun oorspronkelijke grootte laat.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment