Unverified Commit dec713e0 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent f6b52b8d
......@@ -30,7 +30,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Lassen Sie dieses Feld ausgewählt, um zu verhindern, dass verschiedene Browserfunktionen ausgenutzt werden, um Ihr Surfverhalten nachzuverfolgen. Die veränderten Funktionen betreffen: BLOB-URLs, Rundruf-Kanäle, den Browser-Puffer, Cookies, Favicons, HTTP-Authentifizierungs-Kopfdaten, Verknüpfungs-Vorverbindungen, den lokalen Speicher, URLs von Medienquellen, OCSP-Anfragen, gemeinsame JavaScript-Instanzen und Tickets von TLS-Sitzungen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Details ändern, die Sie von anderen Tor-Browser-Benutzern unterscheiden">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lassen Sie dieses Feld ausgewählt um bestimmte einzigartige Informationen Ihres Systems vor Webportalen zu verbergen, wie die Rechnerleistung, Tastaturbelegung, das Sprachprofil, den Installationsort von Erweiterungen, die Liste der installierten Erweiterungen, Ihren Netzwerkstatus, die Bildschirmausrichtung, Bildschirmgröße, seitenspezifische Vergrößerungseinstellungen, unterstützte Dateitypen, Farbschemata und WebGL-Fähigkeiten.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sicherheitsstufe">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Mit dem Sicherheitsschieberegler können Sie bestimmte Browserfunktionen, die Ihren Browser für mögliche Attacken anfälliger machen, deaktivieren.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Gering (Standard)">
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Kliknij tutaj, aby uruchomić Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Ustawienia Bezpieczeństwa Przeglądarki Tor">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Przywróć domyślne">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Niestandardowe preferencje przeglądarki spowodowały nietypowe ustawienia zabezpieczeń. Ze względów bezpieczeństwa i prywatności zalecamy wybranie jednego z domyślnych poziomów zabezpieczeń.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Zarządzaj ochroną ciasteczek">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Chronione">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
......@@ -27,12 +27,12 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Nie chroń nowych ciasteczek">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Ograniczaj ciasteczka firm trzecich i inne dane służące do śledzenia">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to prevent various browser features from being abused to track you as you browse the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Zachowaj to pole zaznaczone, aby zapobiec nadużyciom różnych funkcji przeglądarki, które śledzą cię podczas przeglądania sieci. Zmodyfikowane funkcje obejmują adresy Blob URL, kanały rozgłoszeniowe, pamięć podręczną przeglądarki, pliki cookie, ikony ulubionych, nagłówki HTTP Auth, wstępne połączenia, localStorage, adresy mediaSource URL, żądania OCSP, SharedWorkers oraz bilety sesji TLS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Zmień szczegóły odróżniające Cię od innych użytkowników Przeglądarki Tora">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Zachowaj to pole zaznaczone, aby ukryć przed stronami internetowymi elementy, które mogą być u ciebie unikalne, wliczając w to wydajność komputera, układ klawiatury, lokalizację, położenie zainstalowanych wtyczek, listę zainstalowanych wtyczek, stan sieci, orientację ekranu, rozmiar ekranu, określone poziomy powiększenia, obsługiwane typy plików, kolory systemu oraz możliwości WebGL.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Poziom bezpieczeństwa">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Suwak poziomu bezpieczeństwa pozwala na wyłączenie pewnych funkcji przeglądarki, które mogą uczynić ten program bardziej narażonym na próby ataku hakerskiego.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Niski (domyślny)">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "To zapewnia najbardziej przyjazdne dla użytkownika ustawienia.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Na tym poziomie zabezpieczeń, wszystkie funkcje przeglądarki są włączone.">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment