Unverified Commit e0e77b80 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent bb975009
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Cronologia Tor Browser">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Il Browser TOR è stato aggiornato.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Il Tor Browser è stato aggiornato.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Per maggiori informazioni su questa versione,">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "visita il nostro sito web">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
......
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser-changelog">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser-wijzigingslog">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Browser is bijgewerkt.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Bezoek ">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "onze website">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix " voor de meest actuele informatie over deze release.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.version "Versie">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseDate "Releasedatum">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseDate "Uitgavedatum">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseNotes "Uitgaveopmerkingen">
......@@ -6,7 +6,7 @@
<!ENTITY aboutTor.title "Over Tor">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "Wijzigingslog bekijken">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "Wijzigingslogboek bekijken">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Verken. Privé.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "U bent klaar voor de meest private surfervaring ter wereld.">
......@@ -19,10 +19,10 @@
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Vragen?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Bekijk onze Tor Browser-handleiding »">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "h">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "H">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser-handleiding">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Het Tor Project is een US 501(c)(3)-non-profitorganisatie die de rechten en vrijheden van de mens bevordert door vrije en open source anonimiteits- en privacytechnologie te maken en toe te passen, hun onbeperkte beschikbaarheid en gebruik te steunen, en hun wetenschappelijke en populaire begrip te bevorderen.">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Het Tor Project is een 501(c)(3)-organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in de VS die rechten en vrijheden van de mens bevordert door vrije en open-broncode anonimiteits- en privacytechnologieën te ontwikkelen en te implementeren, de onbeperkte beschikbaarheid en het gebruik ervan te steunen, en het begrip ervoor in de wetenschap en bij het algemeen publiek te bevorderen.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Meedoen »">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
......
......@@ -26,10 +26,10 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standaard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en websitefuncties zijn ingeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Veiliger">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde websitefuncties die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit vaak verliezen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Schakelt websitefuncties uit die vaak gevaarlijk zijn, waardoor sommige websites functionaliteit verliezen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Op de veiliger instelling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Veiligste">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen websitefuncties toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen websitefuncties toestaan die voor statische websites en basisservices zijn vereist. Deze wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Op de veiligste instelling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Leer Meer">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript zijn uitgeschakeld op non-HTTP sites.">
......
......@@ -34,8 +34,8 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "繼續閱讀">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "所有非HTTPS網站會預設停用JavaScript ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "所有網站會預設停用JavaScript ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "有些字與數學符號被停用">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "有些字型,圖標,數學符號與圖片被停用">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "有些字與數學符號被停用">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "有些字型、圖示、數學符號與圖片被停用">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "聲音和影片(HTML5 媒體),和 WebGL 要點擊播放。">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor 迴路">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "建立新的迴路來連接上此網站">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment