Commit 076cbf50 authored by Hiro's avatar Hiro 🏄
Browse files

Edit newsletter to use lego blocks

parent c6262148
[submodule "lego"]
path = lego
url = https://git.torproject.org/project/web/lego.git
../lego/assests/javascript
\ No newline at end of file
function _defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } }
function _createClass(Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) _defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) _defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }
/**
* --------------------------------------------------------------------------
* Bootstrap (v4.0.0-beta.2): alert.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
* --------------------------------------------------------------------------
*/
var Alert = function () {
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Constants
* ------------------------------------------------------------------------
*/
var NAME = 'alert';
var VERSION = '4.0.0-beta.2';
var DATA_KEY = 'bs.alert';
var EVENT_KEY = "." + DATA_KEY;
var DATA_API_KEY = '.data-api';
var JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME];
var TRANSITION_DURATION = 150;
var Selector = {
DISMISS: '[data-dismiss="alert"]'
};
var Event = {
CLOSE: "close" + EVENT_KEY,
CLOSED: "closed" + EVENT_KEY,
CLICK_DATA_API: "click" + EVENT_KEY + DATA_API_KEY
};
var ClassName = {
ALERT: 'alert',
FADE: 'fade',
SHOW: 'show'
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Class Definition
* ------------------------------------------------------------------------
*/
};
var Alert =
/*#__PURE__*/
function () {
function Alert(element) {
this._element = element;
} // getters
var _proto = Alert.prototype;
// public
_proto.close = function close(element) {
element = element || this._element;
var rootElement = this._getRootElement(element);
var customEvent = this._triggerCloseEvent(rootElement);
if (customEvent.isDefaultPrevented()) {
return;
}
this._removeElement(rootElement);
};
_proto.dispose = function dispose() {
$.removeData(this._element, DATA_KEY);
this._element = null;
}; // private
_proto._getRootElement = function _getRootElement(element) {
var selector = Util.getSelectorFromElement(element);
var parent = false;
if (selector) {
parent = $(selector)[0];
}
if (!parent) {
parent = $(element).closest("." + ClassName.ALERT)[0];
}
return parent;
};
_proto._triggerCloseEvent = function _triggerCloseEvent(element) {
var closeEvent = $.Event(Event.CLOSE);
$(element).trigger(closeEvent);
return closeEvent;
};
_proto._removeElement = function _removeElement(element) {
var _this = this;
$(element).removeClass(ClassName.SHOW);
if (!Util.supportsTransitionEnd() || !$(element).hasClass(ClassName.FADE)) {
this._destroyElement(element);
return;
}
$(element).one(Util.TRANSITION_END, function (event) {
return _this._destroyElement(element, event);
}).emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION);
};
_proto._destroyElement = function _destroyElement(element) {
$(element).detach().trigger(Event.CLOSED).remove();
}; // static
Alert._jQueryInterface = function _jQueryInterface(config) {
return this.each(function () {
var $element = $(this);
var data = $element.data(DATA_KEY);
if (!data) {
data = new Alert(this);
$element.data(DATA_KEY, data);
}
if (config === 'close') {
data[config](this);
}
});
};
Alert._handleDismiss = function _handleDismiss(alertInstance) {
return function (event) {
if (event) {
event.preventDefault();
}
alertInstance.close(this);
};
};
_createClass(Alert, null, [{
key: "VERSION",
get: function get() {
return VERSION;
}
}]);
return Alert;
}();
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Data Api implementation
* ------------------------------------------------------------------------
*/
$(document).on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DISMISS, Alert._handleDismiss(new Alert()));
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* jQuery
* ------------------------------------------------------------------------
*/
$.fn[NAME] = Alert._jQueryInterface;
$.fn[NAME].Constructor = Alert;
$.fn[NAME].noConflict = function () {
$.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT;
return Alert._jQueryInterface;
};
return Alert;
}($);
//# sourceMappingURL=alert.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["../src/alert.js"],"names":["Alert","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","$","fn","TRANSITION_DURATION","Selector","DISMISS","Event","CLOSE","CLOSED","CLICK_DATA_API","ClassName","ALERT","FADE","SHOW","element","_element","close","rootElement","_getRootElement","customEvent","_triggerCloseEvent","isDefaultPrevented","_removeElement","dispose","removeData","selector","Util","getSelectorFromElement","parent","closest","closeEvent","trigger","removeClass","supportsTransitionEnd","hasClass","_destroyElement","one","TRANSITION_END","event","emulateTransitionEnd","detach","remove","_jQueryInterface","config","each","$element","data","_handleDismiss","alertInstance","preventDefault","document","on","Constructor","noConflict"],"mappings":";;;;AAIA;;;;;;AAOA,IAAMA,QAAS,YAAM;AAGnB;;;;;AAMA,MAAMC,OAAsB,OAA5B;AACA,MAAMC,UAAsB,cAA5B;AACA,MAAMC,WAAsB,UAA5B;AACA,MAAMC,kBAA0BD,QAAhC;AACA,MAAME,eAAsB,WAA5B;AACA,MAAMC,qBAAsBC,EAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,CAA5B;AACA,MAAMQ,sBAAsB,GAA5B;AAEA,MAAMC,WAAW;AACfC,aAAU;AADK,GAAjB;AAIA,MAAMC,QAAQ;AACZC,qBAAyBT,SADb;AAEZU,uBAA0BV,SAFd;AAGZW,8BAAyBX,SAAzB,GAAqCC;AAHzB,GAAd;AAMA,MAAMW,YAAY;AAChBC,WAAQ,OADQ;AAEhBC,UAAQ,MAFQ;AAGhBC,UAAQ;AAIV;;;;;;AAPkB,GAAlB;;AA3BmB,MAwCbnB,KAxCa;AAAA;AAAA;AA0CjB,mBAAYoB,OAAZ,EAAqB;AACnB,WAAKC,QAAL,GAAgBD,OAAhB;AACD,KA5CgB,CA+CjB;;;AA/CiB;;AAsDjB;AAtDiB,WAwDjBE,KAxDiB,kBAwDXF,OAxDW,EAwDF;AACbA,gBAAUA,WAAW,KAAKC,QAA1B;;AAEA,UAAME,cAAc,KAAKC,eAAL,CAAqBJ,OAArB,CAApB;;AACA,UAAMK,cAAc,KAAKC,kBAAL,CAAwBH,WAAxB,CAApB;;AAEA,UAAIE,YAAYE,kBAAZ,EAAJ,EAAsC;AACpC;AACD;;AAED,WAAKC,cAAL,CAAoBL,WAApB;AACD,KAnEgB;;AAAA,WAqEjBM,OArEiB,sBAqEP;AACRtB,QAAEuB,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BlB,QAA5B;AACA,WAAKkB,QAAL,GAAgB,IAAhB;AACD,KAxEgB,EA2EjB;;;AA3EiB,WA6EjBG,eA7EiB,4BA6EDJ,OA7EC,EA6EQ;AACvB,UAAMW,WAAWC,KAAKC,sBAAL,CAA4Bb,OAA5B,CAAjB;AACA,UAAIc,SAAa,KAAjB;;AAEA,UAAIH,QAAJ,EAAc;AACZG,iBAAS3B,EAAEwB,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;AACD;;AAED,UAAI,CAACG,MAAL,EAAa;AACXA,iBAAS3B,EAAEa,OAAF,EAAWe,OAAX,OAAuBnB,UAAUC,KAAjC,EAA0C,CAA1C,CAAT;AACD;;AAED,aAAOiB,MAAP;AACD,KA1FgB;;AAAA,WA4FjBR,kBA5FiB,+BA4FEN,OA5FF,EA4FW;AAC1B,UAAMgB,aAAa7B,EAAEK,KAAF,CAAQA,MAAMC,KAAd,CAAnB;AAEAN,QAAEa,OAAF,EAAWiB,OAAX,CAAmBD,UAAnB;AACA,aAAOA,UAAP;AACD,KAjGgB;;AAAA,WAmGjBR,cAnGiB,2BAmGFR,OAnGE,EAmGO;AAAA;;AACtBb,QAAEa,OAAF,EAAWkB,WAAX,CAAuBtB,UAAUG,IAAjC;;AAEA,UAAI,CAACa,KAAKO,qBAAL,EAAD,IACA,CAAChC,EAAEa,OAAF,EAAWoB,QAAX,CAAoBxB,UAAUE,IAA9B,CADL,EAC0C;AACxC,aAAKuB,eAAL,CAAqBrB,OAArB;;AACA;AACD;;AAEDb,QAAEa,OAAF,EACGsB,GADH,CACOV,KAAKW,cADZ,EAC4B,UAACC,KAAD;AAAA,eAAW,MAAKH,eAAL,CAAqBrB,OAArB,EAA8BwB,KAA9B,CAAX;AAAA,OAD5B,EAEGC,oBAFH,CAEwBpC,mBAFxB;AAGD,KA/GgB;;AAAA,WAiHjBgC,eAjHiB,4BAiHDrB,OAjHC,EAiHQ;AACvBb,QAAEa,OAAF,EACG0B,MADH,GAEGT,OAFH,CAEWzB,MAAME,MAFjB,EAGGiC,MAHH;AAID,KAtHgB,EAyHjB;;;AAzHiB,UA2HVC,gBA3HU,6BA2HOC,MA3HP,EA2He;AAC9B,aAAO,KAAKC,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAMC,WAAW5C,EAAE,IAAF,CAAjB;AACA,YAAI6C,OAAaD,SAASC,IAAT,CAAcjD,QAAd,CAAjB;;AAEA,YAAI,CAACiD,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAIpD,KAAJ,CAAU,IAAV,CAAP;AACAmD,mBAASC,IAAT,CAAcjD,QAAd,EAAwBiD,IAAxB;AACD;;AAED,YAAIH,WAAW,OAAf,EAAwB;AACtBG,eAAKH,MAAL,EAAa,IAAb;AACD;AACF,OAZM,CAAP;AAaD,KAzIgB;;AAAA,UA2IVI,cA3IU,2BA2IKC,aA3IL,EA2IoB;AACnC,aAAO,UAAUV,KAAV,EAAiB;AACtB,YAAIA,KAAJ,EAAW;AACTA,gBAAMW,cAAN;AACD;;AAEDD,sBAAchC,KAAd,CAAoB,IAApB;AACD,OAND;AAOD,KAnJgB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BAiDI;AACnB,eAAOpB,OAAP;AACD;AAnDgB;;AAAA;AAAA;AAwJnB;;;;;;;AAMAK,IAAEiD,QAAF,EAAYC,EAAZ,CACE7C,MAAMG,cADR,EAEEL,SAASC,OAFX,EAGEX,MAAMqD,cAAN,CAAqB,IAAIrD,KAAJ,EAArB,CAHF;AAOA;;;;;;AAMAO,IAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,IAAyBD,MAAMgD,gBAA/B;AACAzC,IAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,EAAWyD,WAAX,GAAyB1D,KAAzB;;AACAO,IAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,EAAW0D,UAAX,GAAyB,YAAY;AACnCpD,MAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,IAAaK,kBAAb;AACA,WAAON,MAAMgD,gBAAb;AACD,GAHD;;AAKA,SAAOhD,KAAP;AAED,CApLa,CAoLXO,CApLW,CAAd","file":"alert.js","sourcesContent":["import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): alert.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Alert = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'alert'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.alert'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 150\n\n const Selector = {\n DISMISS : '[data-dismiss=\"alert\"]'\n }\n\n const Event = {\n CLOSE : `close${EVENT_KEY}`,\n CLOSED : `closed${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n ALERT : 'alert',\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Alert {\n\n constructor(element) {\n this._element = element\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n\n // public\n\n close(element) {\n element = element || this._element\n\n const rootElement = this._getRootElement(element)\n const customEvent = this._triggerCloseEvent(rootElement)\n\n if (customEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n this._removeElement(rootElement)\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n this._element = null\n }\n\n\n // private\n\n _getRootElement(element) {\n const selector = Util.getSelectorFromElement(element)\n let parent = false\n\n if (selector) {\n parent = $(selector)[0]\n }\n\n if (!parent) {\n parent = $(element).closest(`.${ClassName.ALERT}`)[0]\n }\n\n return parent\n }\n\n _triggerCloseEvent(element) {\n const closeEvent = $.Event(Event.CLOSE)\n\n $(element).trigger(closeEvent)\n return closeEvent\n }\n\n _removeElement(element) {\n $(element).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n if (!Util.supportsTransitionEnd() ||\n !$(element).hasClass(ClassName.FADE)) {\n this._destroyElement(element)\n return\n }\n\n $(element)\n .one(Util.TRANSITION_END, (event) => this._destroyElement(element, event))\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n }\n\n _destroyElement(element) {\n $(element)\n .detach()\n .trigger(Event.CLOSED)\n .remove()\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n const $element = $(this)\n let data = $element.data(DATA_KEY)\n\n if (!data) {\n data = new Alert(this)\n $element.data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (config === 'close') {\n data[config](this)\n }\n })\n }\n\n static _handleDismiss(alertInstance) {\n return function (event) {\n if (event) {\n event.preventDefault()\n }\n\n alertInstance.close(this)\n }\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document).on(\n Event.CLICK_DATA_API,\n Selector.DISMISS,\n Alert._handleDismiss(new Alert())\n )\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Alert._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Alert\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Alert._jQueryInterface\n }\n\n return Alert\n\n})($)\n\nexport default Alert\n"]}
\ No newline at end of file
function _defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } }
function _createClass(Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) _defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) _defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }
/**
* --------------------------------------------------------------------------
* Bootstrap (v4.0.0-beta.2): button.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
* --------------------------------------------------------------------------
*/
var Button = function () {
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Constants
* ------------------------------------------------------------------------
*/
var NAME = 'button';
var VERSION = '4.0.0-beta.2';
var DATA_KEY = 'bs.button';
var EVENT_KEY = "." + DATA_KEY;
var DATA_API_KEY = '.data-api';
var JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME];
var ClassName = {
ACTIVE: 'active',
BUTTON: 'btn',
FOCUS: 'focus'
};
var Selector = {
DATA_TOGGLE_CARROT: '[data-toggle^="button"]',
DATA_TOGGLE: '[data-toggle="buttons"]',
INPUT: 'input',
ACTIVE: '.active',
BUTTON: '.btn'
};
var Event = {
CLICK_DATA_API: "click" + EVENT_KEY + DATA_API_KEY,
FOCUS_BLUR_DATA_API: "focus" + EVENT_KEY + DATA_API_KEY + " " + ("blur" + EVENT_KEY + DATA_API_KEY)
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Class Definition
* ------------------------------------------------------------------------
*/
};
var Button =
/*#__PURE__*/
function () {
function Button(element) {
this._element = element;
} // getters
var _proto = Button.prototype;
// public
_proto.toggle = function toggle() {
var triggerChangeEvent = true;
var addAriaPressed = true;
var rootElement = $(this._element).closest(Selector.DATA_TOGGLE)[0];
if (rootElement) {
var input = $(this._element).find(Selector.INPUT)[0];
if (input) {
if (input.type === 'radio') {
if (input.checked && $(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE)) {
triggerChangeEvent = false;
} else {
var activeElement = $(rootElement).find(Selector.ACTIVE)[0];
if (activeElement) {
$(activeElement).removeClass(ClassName.ACTIVE);
}
}
}
if (triggerChangeEvent) {
if (input.hasAttribute('disabled') || rootElement.hasAttribute('disabled') || input.classList.contains('disabled') || rootElement.classList.contains('disabled')) {
return;
}
input.checked = !$(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE);
$(input).trigger('change');
}
input.focus();
addAriaPressed = false;
}
}
if (addAriaPressed) {
this._element.setAttribute('aria-pressed', !$(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE));
}
if (triggerChangeEvent) {
$(this._element).toggleClass(ClassName.ACTIVE);
}
};
_proto.dispose = function dispose() {
$.removeData(this._element, DATA_KEY);
this._element = null;
}; // static
Button._jQueryInterface = function _jQueryInterface(config) {
return this.each(function () {
var data = $(this).data(DATA_KEY);
if (!data) {
data = new Button(this);
$(this).data(DATA_KEY, data);
}
if (config === 'toggle') {
data[config]();
}
});
};
_createClass(Button, null, [{
key: "VERSION",
get: function get() {
return VERSION;
}
}]);
return Button;
}();
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Data Api implementation
* ------------------------------------------------------------------------
*/
$(document).on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE_CARROT, function (event) {
event.preventDefault();
var button = event.target;
if (!$(button).hasClass(ClassName.BUTTON)) {
button = $(button).closest(Selector.BUTTON);
}
Button._jQueryInterface.call($(button), 'toggle');
}).on(Event.FOCUS_BLUR_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE_CARROT, function (event) {
var button = $(event.target).closest(Selector.BUTTON)[0];
$(button).toggleClass(ClassName.FOCUS, /^focus(in)?$/.test(event.type));
});
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* jQuery
* ------------------------------------------------------------------------
*/
$.fn[NAME] = Button._jQueryInterface;
$.fn[NAME].Constructor = Button;
$.fn[NAME].noConflict = function () {
$.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT;
return Button._jQueryInterface;
};
return Button;
}($);
//# sourceMappingURL=button.js.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["../src/button.js"],"names":["Button","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","$","fn","ClassName","ACTIVE","BUTTON","FOCUS","Selector","DATA_TOGGLE_CARROT","DATA_TOGGLE","INPUT","Event","CLICK_DATA_API","FOCUS_BLUR_DATA_API","element","_element","toggle","triggerChangeEvent","addAriaPressed","rootElement","closest","input","find","type","checked","hasClass","activeElement","removeClass","hasAttribute","classList","contains","trigger","focus","setAttribute","toggleClass","dispose","removeData","_jQueryInterface","config","each","data","document","on","event","preventDefault","button","target","call","test","Constructor","noConflict"],"mappings":";;;;AACA;;;;;;AAOA,IAAMA,SAAU,YAAM;AAGpB;;;;;AAMA,MAAMC,OAAsB,QAA5B;AACA,MAAMC,UAAsB,cAA5B;AACA,MAAMC,WAAsB,WAA5B;AACA,MAAMC,kBAA0BD,QAAhC;AACA,MAAME,eAAsB,WAA5B;AACA,MAAMC,qBAAsBC,EAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,CAA5B;AAEA,MAAMQ,YAAY;AAChBC,YAAS,QADO;AAEhBC,YAAS,KAFO;AAGhBC,WAAS;AAHO,GAAlB;AAMA,MAAMC,WAAW;AACfC,wBAAqB,yBADN;AAEfC,iBAAqB,yBAFN;AAGfC,WAAqB,OAHN;AAIfN,YAAqB,SAJN;AAKfC,YAAqB;AALN,GAAjB;AAQA,MAAMM,QAAQ;AACZC,8BAA8Bd,SAA9B,GAA0CC,YAD9B;AAEZc,yBAAsB,UAAQf,SAAR,GAAoBC,YAApB,mBACOD,SADP,GACmBC,YADnB;AAKxB;;;;;;AAPc,GAAd;;AA9BoB,MA2CdL,MA3Cc;AAAA;AAAA;AA6ClB,oBAAYoB,OAAZ,EAAqB;AACnB,WAAKC,QAAL,GAAgBD,OAAhB;AACD,KA/CiB,CAkDlB;;;AAlDkB;;AAyDlB;AAzDkB,WA2DlBE,MA3DkB,qBA2DT;AACP,UAAIC,qBAAqB,IAAzB;AACA,UAAIC,iBAAiB,IAArB;AACA,UAAMC,cAAmBlB,EAAE,KAAKc,QAAP,EAAiBK,OAAjB,CACvBb,SAASE,WADc,EAEvB,CAFuB,CAAzB;;AAIA,UAAIU,WAAJ,EAAiB;AACf,YAAME,QAAQpB,EAAE,KAAKc,QAAP,EAAiBO,IAAjB,CAAsBf,SAASG,KAA/B,EAAsC,CAAtC,CAAd;;AAEA,YAAIW,KAAJ,EAAW;AACT,cAAIA,MAAME,IAAN,KAAe,OAAnB,EAA4B;AAC1B,gBAAIF,MAAMG,OAAN,IACFvB,EAAE,KAAKc,QAAP,EAAiBU,QAAjB,CAA0BtB,UAAUC,MAApC,CADF,EAC+C;AAC7Ca,mCAAqB,KAArB;AAED,aAJD,MAIO;AACL,kBAAMS,gBAAgBzB,EAAEkB,WAAF,EAAeG,IAAf,CAAoBf,SAASH,MAA7B,EAAqC,CAArC,CAAtB;;AAEA,kBAAIsB,aAAJ,EAAmB;AACjBzB,kBAAEyB,aAAF,EAAiBC,WAAjB,CAA6BxB,UAAUC,MAAvC;AACD;AACF;AACF;;AAED,cAAIa,kBAAJ,EAAwB;AACtB,gBAAII,MAAMO,YAAN,CAAmB,UAAnB,KACFT,YAAYS,YAAZ,CAAyB,UAAzB,CADE,IAEFP,MAAMQ,SAAN,CAAgBC,QAAhB,CAAyB,UAAzB,CAFE,IAGFX,YAAYU,SAAZ,CAAsBC,QAAtB,CAA+B,UAA/B,CAHF,EAG8C;AAC5C;AACD;;AACDT,kBAAMG,OAAN,GAAgB,CAACvB,EAAE,KAAKc,QAAP,EAAiBU,QAAjB,CAA0BtB,UAAUC,MAApC,CAAjB;AACAH,cAAEoB,KAAF,EAASU,OAAT,CAAiB,QAAjB;AACD;;AAEDV,gBAAMW,KAAN;AACAd,2BAAiB,KAAjB;AACD;AAEF;;AAED,UAAIA,cAAJ,EAAoB;AAClB,aAAKH,QAAL,CAAckB,YAAd,CAA2B,cAA3B,EACE,CAAChC,EAAE,KAAKc,QAAP,EAAiBU,QAAjB,CAA0BtB,UAAUC,MAApC,CADH;AAED;;AAED,UAAIa,kBAAJ,EAAwB;AACtBhB,UAAE,KAAKc,QAAP,EAAiBmB,WAAjB,CAA6B/B,UAAUC,MAAvC;AACD;AACF,KA7GiB;;AAAA,WA+GlB+B,OA/GkB,sBA+GR;AACRlC,QAAEmC,UAAF,CAAa,KAAKrB,QAAlB,EAA4BlB,QAA5B;AACA,WAAKkB,QAAL,GAAgB,IAAhB;AACD,KAlHiB,EAqHlB;;;AArHkB,WAuHXsB,gBAvHW,6BAuHMC,MAvHN,EAuHc;AAC9B,aAAO,KAAKC,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIC,OAAOvC,EAAE,IAAF,EAAQuC,IAAR,CAAa3C,QAAb,CAAX;;AAEA,YAAI,CAAC2C,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAI9C,MAAJ,CAAW,IAAX,CAAP;AACAO,YAAE,IAAF,EAAQuC,IAAR,CAAa3C,QAAb,EAAuB2C,IAAvB;AACD;;AAED,YAAIF,WAAW,QAAf,EAAyB;AACvBE,eAAKF,MAAL;AACD;AACF,OAXM,CAAP;AAYD,KApIiB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BAoDG;AACnB,eAAO1C,OAAP;AACD;AAtDiB;;AAAA;AAAA;AAyIpB;;;;;;;AAMAK,IAAEwC,QAAF,EACGC,EADH,CACM/B,MAAMC,cADZ,EAC4BL,SAASC,kBADrC,EACyD,UAACmC,KAAD,EAAW;AAChEA,UAAMC,cAAN;AAEA,QAAIC,SAASF,MAAMG,MAAnB;;AAEA,QAAI,CAAC7C,EAAE4C,MAAF,EAAUpB,QAAV,CAAmBtB,UAAUE,MAA7B,CAAL,EAA2C;AACzCwC,eAAS5C,EAAE4C,MAAF,EAAUzB,OAAV,CAAkBb,SAASF,MAA3B,CAAT;AACD;;AAEDX,WAAO2C,gBAAP,CAAwBU,IAAxB,CAA6B9C,EAAE4C,MAAF,CAA7B,EAAwC,QAAxC;AACD,GAXH,EAYGH,EAZH,CAYM/B,MAAME,mBAZZ,EAYiCN,SAASC,kBAZ1C,EAY8D,UAACmC,KAAD,EAAW;AACrE,QAAME,SAAS5C,EAAE0C,MAAMG,MAAR,EAAgB1B,OAAhB,CAAwBb,SAASF,MAAjC,EAAyC,CAAzC,CAAf;AACAJ,MAAE4C,MAAF,EAAUX,WAAV,CAAsB/B,UAAUG,KAAhC,EAAuC,eAAe0C,IAAf,CAAoBL,MAAMpB,IAA1B,CAAvC;AACD,GAfH;AAkBA;;;;;;AAMAtB,IAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,IAAyBD,OAAO2C,gBAAhC;AACApC,IAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,EAAWsD,WAAX,GAAyBvD,MAAzB;;AACAO,IAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,EAAWuD,UAAX,GAAyB,YAAY;AACnCjD,MAAEC,EAAF,CAAKP,IAAL,IAAaK,kBAAb;AACA,WAAON,OAAO2C,gBAAd;AACD,GAHD;;AAKA,SAAO3C,MAAP;AAED,CAhLc,CAgLZO,CAhLY,CAAf","file":"button.js","sourcesContent":["import $ from 'jquery'\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): button.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Button = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'button'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.button'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n\n const ClassName = {\n ACTIVE : 'active',\n BUTTON : 'btn',\n FOCUS : 'focus'\n }\n\n const Selector = {\n DATA_TOGGLE_CARROT : '[data-toggle^=\"button\"]',\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"buttons\"]',\n INPUT : 'input',\n ACTIVE : '.active',\n BUTTON : '.btn'\n }\n\n const Event = {\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n FOCUS_BLUR_DATA_API : `focus${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY} `\n + `blur${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Button {\n\n constructor(element) {\n this._element = element\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n\n // public\n\n toggle() {\n let triggerChangeEvent = true\n let addAriaPressed = true\n const rootElement = $(this._element).closest(\n Selector.DATA_TOGGLE\n )[0]\n\n if (rootElement) {\n const input = $(this._element).find(Selector.INPUT)[0]\n\n if (input) {\n if (input.type === 'radio') {\n if (input.checked &&\n $(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE)) {\n triggerChangeEvent = false\n\n } else {\n const activeElement = $(rootElement).find(Selector.ACTIVE)[0]\n\n if (activeElement) {\n $(activeElement).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n }\n }\n\n if (triggerChangeEvent) {\n if (input.hasAttribute('disabled') ||\n rootElement.hasAttribute('disabled') ||\n input.classList.contains('disabled') ||\n rootElement.classList.contains('disabled')) {\n return\n }\n input.checked = !$(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE)\n $(input).trigger('change')\n }\n\n input.focus()\n addAriaPressed = false\n }\n\n }\n\n if (addAriaPressed) {\n this._element.setAttribute('aria-pressed',\n !$(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE))\n }\n\n if (triggerChangeEvent) {\n $(this._element).toggleClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n this._element = null\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n\n if (!data) {\n data = new Button(this)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (config === 'toggle') {\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE_CARROT, (event) => {\n event.preventDefault()\n\n let button = event.target\n\n if (!$(button).hasClass(ClassName.BUTTON)) {\n button = $(button).closest(Selector.BUTTON)\n }\n\n Button._jQueryInterface.call($(button), 'toggle')\n })\n .on(Event.FOCUS_BLUR_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE_CARROT, (event) => {\n const button = $(event.target).closest(Selector.BUTTON)[0]\n $(button).toggleClass(ClassName.FOCUS, /^focus(in)?$/.test(event.type))\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Button._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Button\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Button._jQueryInterface\n }\n\n return Button\n\n})($)\n\nexport default Button\n"]}
\ No newline at end of file
function _defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } }
function _createClass(Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) _defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) _defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }
/**
* --------------------------------------------------------------------------
* Bootstrap (v4.0.0-beta.2): carousel.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
* --------------------------------------------------------------------------
*/
var Carousel = function () {
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Constants
* ------------------------------------------------------------------------
*/
var NAME = 'carousel';
var VERSION = '4.0.0-beta.2';
var DATA_KEY = 'bs.carousel';
var EVENT_KEY = "." + DATA_KEY;
var DATA_API_KEY = '.data-api';
var JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME];
var TRANSITION_DURATION = 600;
var ARROW_LEFT_KEYCODE = 37; // KeyboardEvent.which value for left arrow key
var ARROW_RIGHT_KEYCODE = 39; // KeyboardEvent.which value for right arrow key
var TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT = 500; // Time for mouse compat events to fire after touch
var Default = {
interval: 5000,
keyboard: true,
slide: false,
pause: 'hover',
wrap: true
};
var DefaultType = {
interval: '(number|boolean)',
keyboard: 'boolean',
slide: '(boolean|string)',
pause: '(string|boolean)',
wrap: 'boolean'
};
var Direction = {
NEXT: 'next',
PREV: 'prev',
LEFT: 'left',
RIGHT: 'right'
};
var Event = {
SLIDE: "slide" + EVENT_KEY,
SLID: "slid" + EVENT_KEY,
KEYDOWN: "keydown" + EVENT_KEY,
MOUSEENTER: "mouseenter" + EVENT_KEY,
MOUSELEAVE: "mouseleave" + EVENT_KEY,
TOUCHEND: "touchend" + EVENT_KEY,
LOAD_DATA_API: "load" + EVENT_KEY + DATA_API_KEY,
CLICK_DATA_API: "click" + EVENT_KEY + DATA_API_KEY
};
var ClassName = {
CAROUSEL: 'carousel',
ACTIVE: 'active',
SLIDE: 'slide',
RIGHT: 'carousel-item-right',
LEFT: 'carousel-item-left',
NEXT: 'carousel-item-next',
PREV: 'carousel-item-prev',
ITEM: 'carousel-item'
};
var Selector = {
ACTIVE: '.active',
ACTIVE_ITEM: '.active.carousel-item',
ITEM: '.carousel-item',
NEXT_PREV: '.carousel-item-next, .carousel-item-prev',
INDICATORS: '.carousel-indicators',
DATA_SLIDE: '[data-slide], [data-slide-to]',
DATA_RIDE: '[data-ride="carousel"]'
/**
* ------------------------------------------------------------------------
* Class Definition
* ------------------------------------------------------------------------
*/
};
var Carousel =
/*#__PURE__*/
function () {
function Carousel(element, config) {
this._items = null;
this._interval = null;
this._activeElement = null;
this._isPaused = false;
this._isSliding = false;
this.touchTimeout = null;
this._config = this._getConfig(config);
this._element = $(element)[0];
this._indicatorsElement = $(this._element).find(Selector.INDICATORS)[0];
this._addEventListeners();
} // getters
var _proto = Carousel.prototype;
// public
_proto.next = function next() {
if (!this._isSliding) {
this._slide(Direction.NEXT);
}
};
_proto.nextWhenVisible = function nextWhenVisible() {
// Don't call next when the page isn't visible
// or the carousel or its parent isn't visible
if (!document.hidden && $(this._element).is(':visible') && $(this._element).css('visibility') !== 'hidden') {
this.next();
}
};
_proto.prev = function prev() {
if (!this._isSliding) {
this._slide(Direction.PREV);
}
};
_proto.pause = function pause(event) {
if (!event) {
this._isPaused = true;
}
if ($(this._element).find(Selector.NEXT_PREV)[0] && Util.supportsTransitionEnd()) {
Util.triggerTransitionEnd(this._element);
this.cycle(true);
}
clearInterval(this._interval);
this._interval = null;
};
_proto.cycle = function cycle(event) {
if (!event) {
this._isPaused = false;
}
if (this._interval) {
clearInterval(this._interval);
this._interval = null;
}
if (this._config.interval && !this._isPaused) {
this._interval = setInterval((document.visibilityState ? this.nextWhenVisible : this.next).bind(this), this._config.interval);
}
};
_proto.to = function to(index) {
var _this = this;
this._activeElement = $(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0];
var activeIndex = this._getItemIndex(this._activeElement);
if (index > this._items.length - 1 || index < 0) {
return;
}
if (this._isSliding) {
$(this._element).one(Event.SLID, function () {
return _this.to(index);
});
return;
}
if (activeIndex === index) {
this.pause();
this.cycle();
return;
}
var direction = index > activeIndex ? Direction.NEXT : Direction.PREV;
this._slide(direction, this._items[index]);
};
_proto.dispose = function dispose() {
$(this._element).off(EVENT_KEY);
$.removeData(this._element, DATA_KEY);
this._items = null;
this._config = null;
this._element = null;
this._interval = null;
this._isPaused = null;
this._isSliding = null;
this._activeElement = null;
this._indicatorsElement = null;
}; // private
_proto._getConfig = function _getConfig(config) {
config = $.extend({}, Default, config);
Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType);
return config;
};
_proto._addEventListeners = function _addEventListeners() {
var _this2 = this;
if (this._config.keyboard) {
$(this._element).on(Event.KEYDOWN, function (event) {
return _this2._keydown(event);
});
}
if (this._config.pause === 'hover') {
$(this._element).on(Event.MOUSEENTER, function (event) {
return _this2.pause(event);
}).on(Event.MOUSELEAVE, function (event) {
return _this2.cycle(event);
});
if ('ontouchstart' in document.documentElement) {
// if it's a touch-enabled device, mouseenter/leave are fired as
// part of the mouse compatibility events on first tap - the carousel
// would stop cycling until user tapped out of it;
// here, we listen for touchend, explicitly pause the carousel
// (as if it's the second time we tap on it, mouseenter compat event
// is NOT fired) and after a timeout (to allow for mouse compatibility
// events to fire) we explicitly restart cycling
$(this._element).on(Event.TOUCHEND, function () {
_this2.pause();